Veilige buurt

Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Dit geldt in het bijzonder voor gezinnen met kinderen en voor ouderen. Het gevoel van veiligheid is een belangrijke voorwaarde om prettig te kunnen leven en je te kunnen ontwikkelen. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Want alleen in een veilige en rechtvaardige samenleving kunnen we echt vrij zijn.

Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving, zoals ondermijning en woninginbraken. Ook treden we op tegen en bestrijden we vandalisme.

  • Wij zorgen dat onze buurten veilig zijn. Daarbij stimuleren we bewoners actief te zijn in de buurt. De draagkracht van een wijk is niet overal in onze gemeente hetzelfde. We moeten waakzaam zijn dat bepaalde wijken niet te zwaar belast worden. Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Daarom vraagt de burgemeester elke wijk, via de wijkraad, om prioriteiten aan te geven voor de inzet van de politie. Initiatieven zoals buurt WhatsApp-groepen en buurtouders die jongeren aanspreken, blijven we stimuleren. De inzet van betrokken bewoners binnen Buurtpreventie Frederiksoord breiden we uit naar andere wijken.
  • De afgelopen jaren stijgt het aantal buurtruzies. Ook door het vele thuiswerken vanwege de coronamaatregelen ontstaan soms ergernissen tussen buren. Wij zetten samen met woningcorporaties in op wijkcoördinatoren en buurtbemiddeling, ter voorkoming van escalatie en een gang naar de rechter.
  • Het CDA maakt zich zorgen over het toenemende gebruik van sterke drank en drugs, en groeiende jeugdoverlast, bijvoorbeeld met vuur­werk, en jeugdcriminaliteit. Steviger en vroegtijdig ingrijpen is nodig. Met de politie, het wijkteam, jongerenwerkers, Platform Kocon en Bureau Halt wordt een wijkgerichte aanpak ontwikkeld.
  • Wij zien (mobiel) cameratoezicht als een geschikt instrument om in te zetten op plekken met langdurige ernstige overlast of onveilige situaties. Cameratoezicht werkt preventief, draagt bij aan de veilig­heidsbeleving en maakt de opsporing van daders eenvoudiger.

Wij staan vierkant achter onze hulpverleners. Zij verdienen respect en waardering.

  • We waarderen de rol van de wijkagent in onze wijken en dorpen. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar zijn in de buurt. Om hier invulling aan te geven is versterking van het politieteam in Katwijk dringend nodig.
  • De positie van onze gemeentelijke opsporingsambtenaren moet worden verbeterd. Zij moeten over een goede uitrusting beschikken zodat zij zich in gevaarlijke situaties kunnen verweren. Boa’s moeten zichtbaarder zijn in onze wijken. De inzet moet flexibel zijn, zodat er snel gereageerd kan worden op overlast. Natuurlijk moeten er duidelijke grenzen gesteld worden, maar we vragen van onze Boa’s ook betere communicatie en samenwerking met de inwoners voor een veilige leefomgeving.
  • Wij staan vierkant achter onze hulpverleners. Zij verdienen respect en waardering voor de belangrijke rol die zij hebben in onze samenleving. Geweld, agressie en intimidatie worden op geen enkele manier geaccepteerd. Dat betekent ook dat hulpverleners goed gefaciliteerd worden bij hun werkzaamheden.
  • Op hogere leeftijd worden ouderen kwetsbaarder voor oplichting en kleine criminaliteit, ook via het internet. Dit heeft grote impact op hun gevoel van veiligheid. Ook jongeren kunnen hiervan de dupe zijn, bijvoorbeeld als ‘geldezel’. Wij geven meer voorlichting en willen dat politie, banken en bedrijven volop aandacht geven aan meldingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.