Vrijwilligers

In onze dorpen wordt door veel mensen vrijwilligerswerk gedaan: in buurt, wijk, kerk of vereniging. Maar ook in de zorg voor en ondersteuning van naasten. Daarmee leveren zij een waardevolle bijdrage aan onze lokale samenleving. Het CDA heeft grote waardering voor hun inzet. Dit past in onze visie van een solidaire samenleving.

Tegelijkertijd zien we dat vrijwilligerswerk door diverse oorzaken onder druk staat. Het CDA wil dat de gemeente zoveel mogelijk ruimte en vertrouwen geeft aan vrijwilligers, en regelmatig haar waardering uitspreekt voor vrijwillige inzet. Waar nodig biedt de gemeente ondersteuning. Dit alles past bij ons kernbegrip gespreide verantwoordelijkheid: niet de overheid, maar de samenleving.

  • De gemeente blijft er voortdurend scherp op om de administratieve en financiële lasten voor vrijwilligers te verminderen of tot een minimum te beperken. Dat geldt ook voor het in rekening brengen van leges bij vrijwilligersorganisaties.

  • Het CDA wil zoeken naar nieuwe mogelijkheden om jongeren enthousiast te maken én te houden voor vrijwilligerswerk. Dat doen we samen met middelbare scholen, VIP Katwijk, jeugddiaconieën en anderen. Bijvoorbeeld als klas of groep gedurende een aantal dagdelen een klus uitvoeren. Een andere doelgroep die wij ook voor vrijwilligerswerk willen enthousiasmeren zijn dertigers en veertigers.

  • De totale subsidiepot voor clubs en verenigingen wordt niet verlaagd. Wel kan er met subsidie geschoven worden, als de maatschappelijke opgaven binnen onze gemeente daar om vragen.

  • De gemeentelijke waardering voor vrijwilligers wordt op een andere manier vormgegeven: meerdere malen per jaar worden vrijwilligers in het zonnetje gezet. Het onderling contact tussen vrijwilligers is hierbij minstens zo belangrijk.

  • De bekendheid van het vrijwilligersplatform wordt vergroot, evenals de informatievoorziening, vraag- en aanbodfunctie en deskundigheidsbevordering.

  • De bestaande 'pool' van vrijwillige verkeersregelaars wordt zo nodig aangevuld met mensen die vanuit de bijstand een tegenprestatie leveren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.