Werk, inkomen, inclusiviteit en integratie

We willen voorkomen dat inwoners in armoede en schulden terecht komen. Gebeurt dat toch, dan moeten de inspanningen erop gericht zijn om dat zo snel mogelijk te keren. Intensievere samenwerking tussen gemeente en Voedselbank, Grip op de Knip, Voorraadkast, diaconieën e.d. moet maken dat we inwoners eerder in beeld krijgen (vroegsignalering) en sneller de juiste hulp bieden, om zo mensen in staat te stellen om weer regie te voeren over het eigen leven.

We blijven werken aan een samenleving die inclusief en toegankelijk is. Iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen op alle levensdomeinen. Een inclusieve samenleving gaat ook over inwoners die uitsluiting ervaren op basis van afkomst, geaardheid, financiële situatie of fysieke of verstande­lijke beperking. Het tegengaan hiervan is niet alleen een taak voor de overheid, maar ook een verantwoordelijkheid voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 

  • Goede werkgeversdienstverlening en de inzet om werkzoekenden snel aan een passende baan te helpen vragen om goede regionale samen­werking in de arbeidsmarktregio met het UWV en het onderwijs, en om excellente dienstverlening door ons werk- en ontwikkelbedrijf Provalu. Lokale werkgevers worden hier volop bij betrokken. Voor wie een beroep doet op ondersteuning wordt het proces van het aanvragen van inkomensondersteuning tot het vinden van werk soepeler.
  • We zetten in op intensievere begeleiding van hen die al geruime tijd op afstand tot de arbeidsmarkt staan. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en intensiveert de SROI-aanpak (‘social return on investment’) die tot extra arbeidsplekken, werkervaringsplekken of stageplekken moet leiden.
  • Veel Zzp'ers en kleine zelfstandigen hebben het moeilijk door de huidige coronamaatregelen. Het water staat hun aan de lippen. Tijdige (schuld)hulp door de gemeente is van groot belang. Dat vraagt om een alerte en proactieve houding van de gemeente bij het aanbieden van haar dienstverlening.
  • Mensen met een beperking moeten volledig mee kunnen doen in de samenleving. Sportvoorzieningen en openbare gebouwen moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn. Bij maatschappelijk belangrijke voorzieningen zorgen we voor voldoende gehandicapten-parkeer­plaatsen. Daarnaast zetten we in op meer openbare toiletten. Jaarlijks vindt de Week van de Toegankelijkheid plaats. Er worden structureel voldoende middelen ter beschikking gesteld om deze doelstelling te realiseren.
  • Voor het CDA is het belangrijk dat iedereen, ongeacht welke geaardheid, zichzelf mag zijn binnen onze gemeente. Respect en saamhorigheid zijn daarbij belangrijke begrippen. Daarom ondersteunen we van harte het hijsen van de regenboogvlag op het gemeentehuis tijdens Coming Out Day. Om te komen tot een meer inclusieve samenleving zetten we in op voorlichting over het thema LHBTI+ op scholen, jongerencentra en bij sportverenigingen. 

Het CDA ondersteunt het hijsen van de regenboogvlag op het gemeentehuis.

  • Solidariteit en barmhartigheid zijn voor het CDA belangrijke christelijke waarden. Dat geldt ook en juist voor mensen die het eigen land hebben moeten ontvluchten. Binnen het AZC wordt hen daarom opvang en onderdak geboden. Hebben nieuwe medelanders een verblijfvergunning ontvangen, dan neemt de gemeente haar verant­woordelijkheid in het bieden van passende huisvesting.
  • Rond integratie staat het CDA een aanpak voor waarbij werk, (bij)scholing en taallessen worden gecombineerd. Meer dan nu het geval is moet ingezet worden op gecombineerde trajecten, om de kansen van statushouders op betaald werk te vergroten. Maatwerk is daarbij cruciaal.
  • Het CDA vindt het van groot belang dat statushouders direct in aanraking komen met vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt. Dat draagt ook bij aan een snelle integratie in onze samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.