Wijken

Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Kinderen leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Iedereen moet ook mee kunnen doen!

  • Het CDA wil meer voorzieningen voor sport en beweging in de open­bare ruimte. Hierbij kan ook gedacht worden aan een combinatie van sport- en speelvoorzieningen. De sportspeeltuin in Valkenburg is hier een mooi voorbeeld van en kan dienen als inspiratie. Ook zorgen we voor sportveldjes en groene speeltuinen in wijken waar nog geen speelvoorzieningen zijn, zoals de Bloem in Rijnsburg. We willen meer buitensporttoestellen, zoals die in de Dorpsweide.  De buurt wordt betrokken bij het ontwikkelen en financieren (crowdfunding) van deze voorzieningen, zodat zij zich mede-eigenaar beschouwt.
  • De eerste ervaringen met digitale speeltoestellen, zoals op speeltuin Miereweide, zijn positief. Deze nieuwe inclusieve vorm van spelen is ook geschikt voor kinderen met een fysieke beperking, blijkt een waardevolle aanvulling en verdient navolging in de rest van de gemeente.
  • De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de oprichting van speeltuinverenigingen te stimuleren. Zij kunnen fungeren als sparringpartner voor de gemeente en projectplannen ontwikkelen die aansluiten op de behoefte van een wijk. De gemeente stelt hier budget voor beschikbaar.
  • Voor het CDA zijn levensloopbestendige wijken, waar kinderen vrolijk kunnen opgroeien en mensen gezond oud kunnen worden, essentieel. Al tijdens de planvorming is er aandacht voor het gebruik van de buitenruimte door mensen met een beperking. Katwijk moet toegankelijk zijn voor al haar inwoners.
  • De dorpskernen Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk kennen tal van kunstwerken in de openbare ruimte. Dit vraagt onderhoud en een bordje met duidelijke uitleg waar het kunstwerk voor staat. Het CDA zet in op goed onderhoud aan deze kunstwerken en het plannen van wandel- en fietsroutes langs de kunstwerken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.