Wonen

Veel mensen hebben moeite om een geschikte woning te vinden binnen onze gemeente. Er bestaat vooral grote behoefte aan betaalbare starterswoningen, maar ook aan ruime gezinswoningen en luxe seniorenwoningen. Bovendien zijn er te weinig huurwoningen in het middensegment, waardoor mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning gedwongen worden particulier veel duurder te huren. Ook zijn de wachtlijsten voor starters op de woningmarkt te lang.

Er moeten de komende jaren nieuwe woningen gebouwd worden om in de vraag te voorzien. Dit willen wij doen op grotere locaties zoals De Horn, maar ook door de transformatie van bestaande gebieden zoals het oude veilingterrein aan de Sandtlaan. Nieuwbouwprojecten bieden de mogelijkheid om energieneutraal te bouwen. Daarbij onderschrijft het CDA de noodzaak om afspraken te maken met de woningcorporatie en ontwikkelaars over aardgasvrij bouwen.

  • In de gemeente wordt gericht en betaalbaar gebouwd voor starters, senioren en zorgbehoevenden. Een duurzame wijk is een levendige wijk met diversiteit aan woningen. Er is ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten. Dit draagt bij aan de sociale samenhang in een wijk.

  • Het moet voor jongeren mogelijk zijn om binnen de gemeente te kunnen starten op de woningmarkt, alleen of samen. Bijvoorbeeld door het opdelen van grote woningen in kleinere appartementen, waardoor in de vraag kan worden voorzien. Het CDA wil experimenteren met tiny housing en (tijdelijke) units voor jongeren, waaronder op toekomstige bouwlocaties. Het CDA staat er voor open om te kiezen voor hoger bouwen. Dit biedt immers kansen om tegemoet te komen aan de vraag. Verder kan hoogbouw ruimte bieden voor meer ruimtelijke kwaliteit in de directe omgeving.

  • In onze gemeente is een grote behoefte aan senioren- en zorgwoningen. Daarom wil het CDA samenwerken met lokale zorgaanbieders, Dunavie en het Welzijnskwartier, maar ook met buurt- en wijkverenigingen, kerken, scholen en verenigingen om in deze behoefte te voorzien.

  • Ouderen moeten de kans krijgen om door te stromen naar kleinere koop- of huurwoningen, met voor hen passende voorzieningen (zoals een lift). Hierdoor kunnen jongeren of gezinnen doorstromen naar een ruimere woning.

  • Het CDA wil dat 18-jarigen worden gewezen op het belang om zich tijdig in te schrijven bij WoningNet Holland Rijnland. Ook wil het CDA dat de Starterslening beschikbaar blijft voor bestaande woningen.

  • Het CDA vindt dat de gemeente de mogelijkheden moet onderzoeken om voor en door specifieke doelen of doelgroepen een wooncoöperatie op te richten. Te denken valt hierbij aan duurzame woningen, wonen met gelijkgestemden of voor groepen bewoners die woningen over willen nemen om ze te behouden voor de sociale huursector.

  • Het CDA wil met woningbouwcorporatie Dunavie prestatieafspraken maken om onder andere flexibiliteit, betaalbaarheid en doorstroming te garanderen. Ook verduurzaming van de woningen van Dunavie krijgt een plaats in de afspraken.

'Het moet voor jongeren mogelijk zijn om binnen de gemeente te kunnen starten op de woningmarkt, alleen of samen.'

  • Het CDA verwacht van de gemeente dat zij ruimte biedt en open staat voor initiatieven op het gebied van collectief en particulier opdrachtgeverschap. Door inwoners ruimte te geven om zelf een rol te spelen in het bouwen van hun eigen woning of buurt, wordt de cohesie versterkt en wordt de gemeente levendiger. Dat vraagt om minder regels waar dat kan. De ruimte die de nieuwe Omgevingswet hiervoor biedt wil het CDA aangrijpen, ook voor bestaande huiseigenaren.

  • Het Woonlastenfonds nieuwe stijl wordt voortgezet. Mensen die te maken krijgen met een plotselinge inkomensdaling kunnen hier een beroep op doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.