21 maart 2020

Brief Raad over herstart formatieproces

Krimpen aan den IJssel

Onderstaand de brief van de fracties van de SGP, VVD, KB, CDA, CU en PvdA aan de gemeenteraad.

Krimpen aan den IJssel, 20 maart 2020

Geachte voorzitter,

In zijn brief van 11 maart jongstleden heeft formateur Tjerk Bruinsma u medegedeeld dat de besprekingen tussen de fracties van Stem van Krimpen (SvK), SGP, VVD, CDA en ChristenUnie (CU) om te komen tot een stabiele coalitie tot de verkiezingen van maart 2022, zijn mislukt. Dit omdat is gebleken dat de fracties van SvK en VVD onvoldoende vertrouwen hebben in elkaar. Dat vertrouwen is noodzakelijk om een goede, constructieve start met elkaar te maken, aldus de formateur.

Aangezien de raad afgelopen dinsdagavond, vanwege de coronacrisis, niet in de gelegenheid was om zich uit te spreken over de ontstane politieke situatie, leek het ons goed om u langs deze weg te informeren over de ontwikkelingen die zich vervolgens hebben voorgedaan.

Nadat de onderhandelaar van SvK op 11 maart had aangegeven dat het voor zijn fractie nog te prematuur was om aan de beoogde coalitie deel te nemen, hebben de overige onderhandelaars zich beraden over de hierdoor ontstane impasse. Zij constateren dat de door de heer Bruinsma als eerste voorkeur aangedragen optie van een coalitie van SvK, SGP, VVD, CDA en CU hiermee kennelijk op onvoldoende draagvlak in de raad kan rekenen. Inhoudelijk hadden de partijen tijdens de achterliggende onderhandelingsronde op substantiële onderwerpen overeenstemming bereikt. SGP, VVD, CDA en CU stellen met spijt vast dat deze resultaten niet tot een voldragen coalitieakkoord hebben mogen leiden.

Met het oog op het gegeven dat het Krimpen aan den IJssel sinds 17 december 2019 aan een bestuur ontbreekt dat slagvaardig en toekomstgericht besluiten kan nemen, en met de wetenschap dat er vraagstukken liggen die een dergelijke besluitvaardigheid en mandaat vereisen, hebben SGP, VVD, CDA en CU het initiatief genomen om de partijen bijeen te roepen die door de informateur als tweede te onderzoeken coalitiemogelijkheid zijn genoemd. De fracties van Krimpens Belang (KB), PvdA en D66 zijn uitgenodigd het gesprek te voeren om te bezien of alsnog zo snel mogelijk een stabiele coalitie kan worden geformeerd. Dit gesprek vond plaats op 13 maart.

Het was de intentie van SGP, VVD, CDA en CU om de raad over dit initiatief in het openbaar te informeren in de extra raadsvergadering van 17 maart jongstleden. Deze vergadering kon echter vanwege het coronavirus geen doorgang vinden.

Op 19 maart hebben SGP, VVD, KB, CDA, CU en PvdA gezamenlijk afspraken gemaakt over de start van een nieuwe formatieronde. De heer Tjerk Bruinsma is opnieuw bereid gevonden de besprekingen te leiden. De gemeentesecretaris zal het proces ambtelijk ondersteunen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Arrèn van Tienhoven, namens de fractie SGP

Sharon Tollenaar, namens de fractie VVD

Sethi Plaisier, namens de fractie Krimpens Belang 

Gerrit Jan Miedema, namens de fractie CDA

Reinier Cornet, namens de fractie ChristenUnie

Coen Derickx, namens de fractie PvdA   

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.