20 maart 2019

CDA stelt met fractie Krimpens Belang en PvdA schriftelijke vragen

Krimpen aan den IJssel, 14 maart 2019 

Geacht College, 

Op 19 november 2018 heeft de fractie van Krimpens Belang schriftelijke vragen aan u gesteld over de stand van zaken van het haalbaarheidsonderzoek DCV. Op 13 december 2018 heeft deze fractie de antwoorden op deze vragen van u ontvangen. 

Naar aanleiding van deze antwoorden hebben de fracties van Krimpens Belang, PvdA en CDA enkele vervolgvragen, welke wij u verzoeken op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde te beantwoorden.  

In uw beantwoording geeft u het volgende aan: 

Het onderzoek naar de beschreven opties is in een vergevorderd stadium. De inhoudelijke verkenning is grotendeels uitgevoerd. De financiële vertaling van de beschreven opties heeft echter dusdanige investeringen en daarmee samenhangende exploitatielasten voor de gemeente en club opgeleverd, dat er geen sprake is van een haalbare businesscase. De projectgroep verkent op dit moment mogelijke aanpassingen, die de haalbaarheid dichterbij kunnen brengen. 

Het streven is erop gericht om in het eerste kwartaal van 2019 het haalbaarheidsonderzoek te behandelen in ons college, waarna wij de raad zullen informeren omtrent de uitkomsten van het onderzoek. 

Onze vervolgvragen zijn: 

1. Welke mogelijke aanpassingen die de haalbaarheid van de aanpassingen aan het complex dichterbij kunnen brengen verkent de projectgroep op dit moment?  

2. Gezien het feit dat het onderzoek in december 2018 zich in een vergevorderd stadium bevond:

a. Kunt u de resultaten van dit onderzoek begin april 2019 aan de gemeenteraad communiceren?

b. Zo nee, wanneer kan de gemeenteraad de resultaten van het onderzoek verwachten? 

3. Hoeveel budget gaat u in de kadernota opnemen voor:

a. Het aanpassen van het DCV complex?
b. Het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de sportaccommodatie van DCV?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.