Thema 6. Zorgen voor elkaar en met elkaar

Zorgen voor elkaar en met elkaar

De gemeente heeft een toenemende verantwoordelijkheid voor de zorg van haar inwoners en de regelingen en voorzieningen die daar bij horen (sociaal domein). Het CDA ziet deze zorg als één van de belangrijkste taken van de gemeente: het ondersteunen van inwoners die het nodig hebben en zorgen dat zoveel mogelijk inwoners meedoen in de samenleving.

Voor het CDA betekent deze zorg:

 • zorg voor degene die dat nodig heeft;
 • Zorg niet alleen als taak van de overheid, maar als gedeelde taak van de samenleving;
 • Zorg waarbij mensen de mogelijkheid hebben om dicht bij elkaar te blijven wonen;
 • Zorg waarbij een ieder in de gelegenheid gesteld wordt om actief mee te kunnen doen in de samenleving;
 • Zorg vraagt aandacht voor de menselijke maat (maatwerk, aandacht voor identiteit).

De overname door de gemeente van rijkstaken op het gebied van zorg (WMO), jeugd en participatie (sociale zaken) is goed opgepakt in Krimpen met maximale inbreng van inwoners. Terecht is daarbij als slogan gebruikt “de kracht van Krimpen”. Toch zijn er een aantal aandachtspunten waar het CDA zich hard voor wil maken:

Verder bouwen aan de kracht van Krimpen 

Hoewel de taken in het sociale domein goed geland zijn, blijft de uitdaging voor de gemeente groot, enerzijds zijn maatregelen nodig om te zorgen dat iedereen bereikt wordt en de juiste ondersteuning krijgt, anderzijds moet het betaalbaar zijn en zijn de huidige tekorten op lange termijn niet te dragen.

Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden, waarbij de volgende aandachtspunten voor het CDA belangrijk zijn:

 • het aantal bijstandsontvangers in Krimpen is hoog en het terugdringen daarvan verdient extra aandacht;
 • Een voor iedereen toegankelijk sociaal loket (de Krimpenwijzer) is cruciaal;
 • Het beleid moet gericht zijn op het voorkomen van wachtlijsten;
 • Aandacht voor eenzaamheid, stille armoede, (verborgen) ouderenmishandeling;
 • Het samenwerken met partners in de gemeente zoals professionals, vrijwilligersorganisaties en de kerken loopt goed en moet zo mogelijk worden uitgebreid;
 • Geef steun aan initiatieven vanuit de samenleving. Een mooi voorbeeld is het project van de gezamenlijke kerken “Zin in ouder worden”.

Inclusiviteit

Het CDA ondersteunt het opstellen van een gemeentelijke inclusiviteitsagenda  om te zorgen dat inwoners die vanwege fysieke of andere beperkingen moeite hebben mee te doen aan de Krimpense samenleving meer kansen krijgen een plekje in Krimpen te veroveren. 

Het CDA ondersteunt de initiatieven die op dit gebied nu al lopen, bijvoorbeeld inzet van mensen met afstand op de arbeidsmarkt in de horeca en inzet op basis van afspraken in gemeentelijke aanbestedingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.