Thema 7. Minder overheid, meer samenleving

Initiatieven krijgen de ruimte

Voor het CDA bepaalt uiteindelijk niet de gemeenteraad hoe Krimpen er uit ziet maar doen de inwoners, de verenigingen en bedrijven dat. De gemeente kan initiatieven die bijdragen aan een beter en leuker Krimpen ondersteunen en stimuleren. Het CDA wil zelf een stap verder gaan en in Krimpen serieus aan de slag gaan met inwoners en organisaties die initiatieven ondernemen om taken of voorzieningen te starten of over te nemen.

Inwoners aan zet: “Right to challenge” invoeren

Het CDA wil Krimpen laten aansluiten bij het voornemen uit het regeerakkoord om een “Right to challenge” regeling in te voeren. Dit biedt burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Daarbij gaat het om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Ook is het denkbaar een recht op overname in te voeren, waarbij lokale verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten.

Houdt de lokale voorzieningen in stand

De afgelopen jaren zijn diverse voorzieningen verzelfstandigd zoals de kinderboerderij, het zwembad, de muziekschool en het beheer van binnensportaccommodaties. Het CDA koestert deze voorzieningen en wil ze graag de tijd en ruimte geven om zich te ontwikkelen en om nieuwe initiatieven te ondernemen. Ook de andere voorzieningen in Krimpen verdienen onze blijvende aandacht om de toekomst reëel en met vertrouwen tegemoet te zien.

Wijkwethouderschap

In de afgelopen periode is het wijkwethouderschap naar een idee van het CDA ingevoerd. Elke wijk in Krimpen heeft een wijkwethouder die spreekuur houdt en aanspreekbaar is op vraagstukken die spelen in de wijk.

Het CDA is voorstander van het verder uitbouwen van het wijkwethouderschap en het wijkgericht werken. Te denken valt aan meer spreekuren, het instellen van een wijkoverleg en een grotere rol van de wijkwethouder bij projecten om te zorgen dat de inbreng van de inwoners in de wijk wordt gehoord.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.