20 juli 2022

CDA stelt raadsvragen over opvang Oekraïners aan de Hoeksekade

Heraut

Bergschenhoek – Op uitnodiging van het college van b. en w. hebben bewoners van de Hoeksekade op maandag 11 juli een inloopbijeenkomst bijgewoond over de opvang van Oekraïners aan de Hoeksekade. Dat er een inloopbijeenkomst zou komen was het CDA Lansingerland bekend, maar een uitnodiging met locatie en tijdstip werd nooit ontvangen. Wel heeft het CDA van diverse aanwezigen begrepen dat zij meer bezorgd de avond verlieten dan dat ze daarvoor waren. Reden voor het CDA het college van b. en w. om opheldering te vragen.

Annette Docter

Het CDA wil allereerst van het college weten op welke wijze de inloopbijeenkomst aan raadsleden is gecommuniceerd. Ook CDA-raadsleden hadden graag bij de bijeenkomst aanwezig willen zijn.
Bij omwonden van de Hoeksekade bespeurt het CDA enerzijds draagvlak voor de opvang van Oekraïners in hun omgeving, anderzijds zouden omwonenden wel graag tijd en gelegenheid willen krijgen om mee te denken en vorm te geven aan de plannen voor de vluchtelingenopvang. Hierbij moet gedacht worden aan verkeersveiligheid, sociale veiligheid en een passende inrichting van het terrein. In hoeverre komt het college daaraan tegemoet en wordt er rekening gehouden met de vakantietijd, zo vraagt het CDA.
Verder stelt het CDA de vraag of in de plannen geanticipeerd wordt op de ontwikkeling van het Hoekse Park West langs de Hoeksekade, conform het Ontwikkelplan Rottemeren. En zo ja, op welke wijze? Is het college bereid om in de begroting een financiële reservering te maken voor inrichting voor het Hoekse Park en andere voorbereidingen te treffen voor aanleg hiervan conform het Ontwikkelplan, zodat omwonenden van de Hoeksekade hieraan zekerheid kunnen ontlenen over de eindigheid van het gebruik van de locatie voor flexwoningen?

Bouwcarroussel

Een belangrijke vraag voor het CDA en ook voor omwonenden gaat over de periode waarin de tijdelijke opvang aan de Hoeksekade is voorzien.
Jan-Willem van den Beukel, fractievoorzitter van het CDA, licht toe: “Er wordt gesproken over drie tot vijf jaar. Maar als omwonenden vervolgens te horen krijgen dat het de intentie is dat de opvang er maximaal vijf jaar blijft, maar dat dit geen zekerheid is, dan kun je je voorstellen dat er veel vragen overblijven. Daarom vragen wij het college welke plek de Hoeksekade inneemt in de bouwcarroussel, dat wil zeggen voor hoeveel jaar zal de locatie in beginsel in gebruik zijn? Er worden in de toekomst op verschillende locaties in Lansingerland woningen voorzien. Die woningen worden niet allemaal tegelijk gebouwd. Zo zal Wilderszijde pas over tien jaar klaar zijn. En dat geldt voor meerdere bouwlocaties in onze gemeente. Door te kiezen voor een vooraf vastgestelde periode waarin op een locatie opvang wordt gerealiseerd, bied je omwonenden veel meer zekerheid. Na die periode wordt zo nodig een volgende opvang op een andere locatie gerealiseerd.”
Overigens wil het CDA ook weten of het college gesprekken heeft gevoerd over kleinschalige opvang op Wilderszijde. De huidige plannen voorzien in een opvang aan de Hoeksekade en het realiseren van voorzieningen voor zorg en onderwijs op Wilderszijde. Waarom niet nu al gekozen voor een locatie op Wildeszijde? Is er sowieso onderzoek gedaan naar het realiseren van een opvang op andere locaties in Lansingerland.
Formeel speelt de gemeenteraad geen rol in het aanwijzen van een locatie voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het is aan het college een keuze te maken, “maar”, zo vindt Van den Beukel, “het is wel van groot belang dat de overheid de juiste procedures volgt en betrokkenen bij de plannen betrekt.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.