05 oktober 2021

Gemeenteraad stelt Ontwerp Omgevingsvisie 1.0 vast

Hoe willen we dat Lansingerland er in 2040 uit ziet?

De Ontwerp Omgevingsvisie 1.0 schetst een beeld van de gewenste ontwikkelingen, tot 2040, voor thema’s als wonen, werken, recreëren, natuur, duurzaamheid, mobiliteit, cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit en gezondheid. De omgevingsvisie is in belangrijke mate gebaseerd op wat onze inwoners -u dus- belangrijk vinden.

Zodra de Omgevingswet inwerking treedt (de verwachting is dat dit in 2023 gebeurt) zal de Omgevingsvisie onderdeel zijn van de wet. Dat betekent dat de Omgevingsvisie geen vrijblijvend document is, maar voor de gemeente een bindend uitgangspunt en kader is. Belangrijk dat u zich uitspreekt over deze Ontwerp Omgevingsvisie, inclusief de Leefmilieueffectrapportage. De inspraak gaat binnenkort van start. Beoogt is de Omgevingsvisie 1.0 in februari in de gemeenteraad vast te stellen.

De basis: identiteit en kernkwaliteiten van Lansingerland.

Lansingerland bestaat uit drie kernen, verschillende linten en buurtschappen, die elk hun eigen karakter hebben en elkaar goed aanvullen. Wat betreft het CDA een belangrijk uitgangspunt. Het betreft de kenmerken die ons Lansingerland maken en de reden dat zoveel mensen hier met plezier wonen en ondernemen. De identiteit die mede via omvangrijke inwonerparticipatie tot stand gekomen is in de Ontwerp Omgevingsvisie 1.0 samengevat in vier kernkwaliteiten (zie blz. 20 en 106 van de Ontwerp Omgevingsvisie 1.0)

  • Gemoedelijk wonen in de metropool
  • Gezonde en sterke samenleving
  • Betrokken ondernemers en vernieuwende wereldspelers
  • Afwisselend polderlandschap aan de Rotte

Namens het CDA gaf Hans van der Stelt te kennen de Ontwerp Omgevingsvisie 1.0: “Wij kunnen de Ontwerp Omgevingsvisie 1.0 onderschrijven. De identiteit en kernkwaliteiten van Lansingerland, waarop de visie gebaseerd is, vormen een goed verhaal en zijn voor het CDA zeer herkenbaar en van grote waarde, nu en in de toekomst. Een thema in de visie is voor ons reden tot zorg en dat betreft ‘wonen’. Vermeld staat (in paragraaf 2.4.2.) dat er tot 2040 een verwachte behoefte is aan meer dan 8000 nieuwe woningen. Indien we dit aantal als uitgangspunt gaan hanteren, doet dit naar de mening van het CDA groot afbreuk van de Indentiteit en kernkwaliteiten van Lansingerland. immers, het accommoderen van een dergelijke woningbouw kan niet zonder realisatie van een extra kern waarmee Lansingerland zal groeien naar een middelgrote stad van ca. 100.000 inwoners. Zo een een dergelijke ontwikkeling als wenselijk is -het CDA vindt van niet- is het sowieso zaak transparant te maken waarom en wat en waar ontwikkeld zou moeten worden en welke impact dit heeft op de identiteit en kernkwaliteiten van Lansingerland. Ook de financiële gevolgen dienen helder te zijn, zoals bij alle keuzes.

Motie: ‘beheerste en passende ontwikkeling woningbouw’

Om die reden bracht Hans van der Stelt een motie in (mede ingediend door de VVD), die het college oproept de in de Ontwerp Omgevingsvisie verwachte behoefte aan meer dan 8000 woningen tot 2040 te preciseren en onderbouwen, inclusief welke aantallen zien op invulling van de lokale en regionale behoefte aan nieuwe woningen.

De motie werd 14 tegen 15 stemmen verworpen. Een aantal partijen vond dat de motie oproept een rem op noodzakelijke woningbouw te zetten en pleitten juist voor nog meer woningbouw. Dat is natuurlijk niet het geval, want er staan al circa 5000 extra woningen in de planning. Alleen al in Wilderszijde worden circa 3000 woningen gebouwd en daar zijn wij groot voorstander van. Wel was de motie een pleidooi om extra woning weloverwogen en in lijn met de kwalitatieve uitgangspunten van de Omgevingsvisie te doen. En met inwonerparticipatie vooraf! Uiteraard ontkom je dan niet aan de vraag wat we vinden van het absorptievermogen (qua aantallen nieuwe woningen, ruimte- en groenbeslag, noodzakelijke bijbehorende infrastructuur en voorzieningen) van Lansingerland. Daarover zal komende periode het gesprek moeten gaan, in plaats van het het simpele 'ben je voor of tegen extra woningbouw'.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.