29 mei 2018

Grondige aanpak N209 moet zeer hoge prioriteit krijgen

Tijdens de commissievergadering Algemeen Bestuur woensdag 16 mei deed CDA-raadslid Frans Ammerlaan de oproep, dat het tracé Bleiswijk-Bergschenhoek hoge prioriteit moet krijgen voor een grondige aanpak.

Bij de behandeling van de “Ontwerp begroting 2019 en meerjarenbeeld 2020-2022 MRDH” vroeg Frans Ammerlaan aandacht voor de N209. In de toelichting staat welke tracés van wegen, kruisingen e.d. bij de MRDH de komende jaren voor verbetering in aanmerking komen van het wegennet in de MRDH om betere doorstroming en betrouwbaarheid te bereiken. Wat het CDA hierin mist is het tracé van de N209 tussen de veilingen in Bleiswijk en de toekomstige aansluiting van de A16 bij de kruising bij de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Het doel van de nieuwe verbinding tussen de A13 en de A16 is een betere doorstroming op de A13 en de A16 en minder sluipverkeer op de lokale wegen, wat bijdraagt aan een betere leefbaarheid. Met de realisatie van deze verbinding wordt in Lansingerland de bereikbaarheid van o.a. het bedrijventerrein Oudeland verbeterd wat goed is voor de daar gevestigde en nog te vestigen bedrijven. Het is echter vrijwel zeker dat met de realisatie van deze verbinding de N209 nog drukker zal worden als verbindingsweg tussen A12 en de A13 en A16 en dus nog meer verkeer te verwerken zal krijgen. Frans Ammerlaan van het CDA vindt dat het tracé Bleiswijk-Bergschenhoek van de N209 met hogere prioriteit bij de MRDH en de provincie aandacht moet krijgen voor een grondige aanpak, wat betreft bereikbaarheid van belang onze economisch locaties, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de bewoners van de kernen Bleiswijk en Bergschenhoek.

Door de Burgemeester, Wethouders en raadsleden van Lansingerland moet bij de Provincie en de MRDH gepleit worden voor een grondige aanpak van dit tracé door het realiseren van een 4-baans weg met gescheiden wegdelen, welke verdiept en/of onder-tunnelt wordt, zodat er veilige kruisingen ontstaan voor fiets- en lokaalverkeer en de leefbaarheid voor de bewoners van de kernen Bleiswijk en Bergschenhoek verbeterd. Het CDA had deze grondige aanpak ook al opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Het CDA is van mening dat er een op korte termijn een goed en volledig “Masterplan N209” moet worden opgesteld waarin alles wat hierbij van belang is wordt benoemd en wat bereikt moet worden.

Met dit “Masterplan N209” moeten alle problemen en oplossingen aan de orde komen en bereikt worden. Betere veilige doorstroming van verkeer op de N209, 2 x 2 rijbanen met gescheiden wegdelen, waardoor er minder gevaarlijke maneuvers worden uitgehaald. Om deze 4-baans weg mogelijk te maken zal vanwege de beperkte ruimte, zoals bij de Overbuurtseweg in Bleiswijk, de N209 onder-tunnelt moeten worden zodat de paralelweg op de N209 aanlegt kan worden. Kruisingen moeten ongelijkvloers worden waardoor de fietsers en het lokaalverkeer veilig de N209 kunnen kruisen. De scholieren kunnen hierdoor veiliger naar school fietsen. Ook kan er hierdoor een betere uitvoering van het regionale fietsenpadenplan gerealiseerd worden, waardoor voor woon-werkverkeer meer mensen mogelijk gebruik zullen gaan maken van de fiets. Met deze maatregelen zal het leefklimaat voor de bewoners van de kernen Bleiswijk en Bergschenhoek verbeteren door minder geluidsoverlast en verbetering van het milieu.

CDA-raadslid Frans Ammerlaan heeft er bij de wethouder en komend nieuw college op aangedrongen dat er blijvend moet worden aangedrongen bij de Provincie Zuid-Holland en de MRDH dat de N209 prioriteit krijgt en de problemen goed en zo snel als mogelijk worden aangepakt.

 

 Tijdsplan van aanpak

Zoals burgemeester Pieter van de Stadt in de commissie Algemene zaken vertelde is 3 ongelukken met dodelijke afloop in zo’n korte periode verschrikkelijk en onacceptabel, en deelde mee dat Wethouder Simon Fortuyn afgelopen week direct overleg heeft gehad met de gedeputeerde van de provincie Floor Vermeulen. Het CDA vindt dat er op zeer korte termijn maatregelen genomen moeten worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Gedacht kan daarbij worden aan het verlagen van de maximumsnelheid, het aanbrengen van een vangrail en een scheiding aanbrengen tussen de wegdelen.

Op de door de provincie beloofde geluidsschermen moeten de bewoners van Bleiswijk en Bergschenhoek langs de N209 al heel lang wachten. Het zou goed zijn om het geld wat de provincie daarvoor beschikbaar heeft te gebruiken voor het “Masterplan N209”.

CDA Raadslid Frans Ammerlaan stelt voor dat op korte termijn bestuurders van Lansingerland, Provincie en MRDH samen met verkeersdeskundigen en ambtenaren om de tafel gaan en kijken hoe het “Masterplan N209” vorm kan krijgen en op welke zo kort mogelijke termijn dit gerealiseerd kan worden. Het is daarbij van groot belang dat daarbij op een positieve en creatieve manier gekeken en gedacht worden in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden!

 

 Financiën

Frans Ammerlaan realiseert zich dat een “Masterplan N209” veel geld zal kosten. Door MRDH en de Provincie moet echter goed en creatief gekeken worden hoe al dan niet geplande budgetten hiervoor benut kunnen worden, zoals voor de geplande geluidsschermen, uitvoering van regionaal fietsenpadenplan, duurzaamheid doelstelling e.d. Daarnaast moet in groter verband bekeken worden welke (financiële) voordelen er zijn door het “Masterplan N209”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.