06 oktober 2019

Herontwikkeling oostzijde centrum Berkel en Rodenrijs: bespreking Nota van Uitgangspunten bereikbaarheid en extra parkeerplaatsen

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 3 oktober de “Nota van Uitgangspunten Berkel Centrum Oost (Hergerborch)” vastgesteld.

 • Het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs is het hoofdwinkelcentrum van de gemeente en wordt de komende jaren versterkt en afgerond met de uitbreiding aan de westzijde (ter hoogte van de Westersingel). Voor het evenwicht van het haltermodel is het van essentieel belang dat ook de voorzieningen aan de oostzijde van het centrumgebied goed bereikbaar blijven en er ook aan die kant voldoende parkeergelegenheid aanwezig is. De herontwikkeling van de locatie Hergerborch, de nabijheid van het AMG Schmidtpark en de toevoeging van een ondergrondse parkeervoorziening zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige afronding van het centrumgebied, aldus het voorstel van het College van B&W.  
 • De locatie Hergerborch is in eigendom van woningbouwcorporatie 3B Wonen. Het college heeft de principe-bereidheid uitgesproken mee te werken aan de realisatie van minimaal 60 sociale woningen op deze locatie. 
 • Bij de vaststelling van het mobiliteitsplan (31 maart 2016) heeft de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van Berkel Centrum Oost en dit te betrekken bij de herontwikkeling van de 
 • Er doen zich een aantal knelpunten voor aan de oostkant van het centrumgebied. Uit parkeertellingen volgt dat de parkeercapaciteit ontoereikend is, een feit dat het CDA al verschillende keren aan de kaak heeft gesteld en -in samenspraak met winkeliers en de winkeliersvereniging praktische voorstellen voor heeft gedaan. 
 • Daarnaast is de verkeersafwikkeling (doorstroom) onvoldoende en onveilig. Dit heeft te maken met de huidige inrichting van het parkeerterrein bij de supermarkten (met meerdere in- en uitritten op de Molenwerfstraat), maar ook met het feit dat er meer verkeer (intensiteit) gebruik maakt van de Raadhuislaan en Molenwerfstraat dan wenselijk is voor deze erftoegangswegen (capaciteit).  
 • Besloten is te onderzoeken wat er nodig en mogelijk is om te komen tot een toekomstbestendig Berkel Centrum Oost. Er is een variantenstudie (verkeer, parkeren en woningbouw) uitgevoerd. De 
  uitkomsten hiervan zijn vertaald in een ‘Nota van Uitgangspunten’ voor de herinrichting van het 
  gebied.
 • De gemeenteraad heeft deze Nota van Uitgangspunten vastegesteld


Locatie Hergerborch.  

 • De locatie Hergerborch aan de oostzijde van het centrum wordt herontwikkeld. Met een zogenaamde variantenstudie is onderzocht wat er nodig wat er nodig en mogelijk is om te komen tot een toekomstbestendig Berkel Centrum Oost. Uitgangspunten daarbij zijn:
  • Evenwichtig haltermodel van het winkelgebied (west - oost)
  • Goede verkeersveilige bereikbaarheid (auto, fiets)
  • Voldoende parkeergelegenheid voor het winkelgebied
 • De locatie Hergerborch vormt de verbindende schakel  tussen Berkel Centrum en het Annie M.G. Schmidtpark. Park en dorp ‘verweven’ hier met elkaar. De bebouwing op de locatie Hergerborch vormt een wand van de pleinruimte en begeleidt de zichtlijn vanuit de Raadhuislaan op de Kerksingel. De massa van de nieuwbouw sluit aan bij de maat en schaal van de omgeving en heeft een kleinschalige dorpse en groene uitstraling. Met een maximale bouwhoogte van  15 meter, verdeeld over maximaal 5 bouwlagen, waarvan de bovenste laag terugliggend is. De locatie Hergerborch biedt ruimte voor de realisatie van ca. 60 tot 80 woningen in de sociale sector.


Uitkomst variantenstudie: extra sociale woningen en parkeergelegenheid

 • Uit de variantenstudie  blijkt dat dat de dichtheid van het wonen op de locatie Hergerborch kan toenemen tot maximaal 80 sociale woningen. In dat geval past de ontwikkeling qua maat en schaal bij de omgeving en kan het parkeren voor de woningen op eigen terrein opgelost worden.
 • Het verleggen van de Molenwerfstraat heeft een positief effect op de verkeersdruk en bereikbaarheid van het centrum. Uit het verkeerskundig onderzoek blijkt dat het verkeer om het gebied heen leiden, door de aansluiting tussen de Molenwerfstraat en Raadhuislaan meer richting het oosten te verplaatsen, de verkeersdruk op zowel de Molenwerfstraat als op de verbinding tussen oost en west via Raadhuislaan, Laan van Romen en Gemeentewerf afneemt. 
 • Door de Molenwerfstraat naar het oosten te verleggen, ontstaat er ruimte om het parkeren voor het winkelgebied uit te breiden. Alleen extra parkeren op maaiveld(variant 1) biedt niet voldoende ruimte om de parkeerdruk op e vangen en is vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit niet wenselijk. Door het ontwikkelen van een 1 laagse ondergrondse parkeergarage gecombineerd met maaiveld parkeren (variant 2) is het mogelijk ca. 120 extra parkeerplaatsen te realiseren en behoeve van het winkelcentrum. Er is ruimte om een goede groene verbinding tussen park en centrumgebied te maken.Het realiseren van twee lagen parkeren onder de grond zonder maaiveld parkeren (variant 3, ca. 160 extra parkeerplaatsen, waarvan het surplus ook benut kan worden voor toekomstige woningbouw) levert de grootste kwaliteitsslag voor het gebied doordat de pleinruimte tussen de bestaande supermarkten en de locatie Hergerborch groen ingericht kan worden. 

Inbreng CDA-fractie (Hans van der Stelt)

 • Het CDA ondersteunt de ontwikkeling van Berkel Centrum. Eerder al hebben wij in de Raad gemeld dat de uitbreiding van Berkel Centrum, als hoofdwinkelcentrum van Lansingerland, een goede zaak is voor zowel onze inwoners, en lokale ondernemers. Ook de herontwikkeling van de Hergerborch door 3B Wonen vinden wij een goede zaak, zo mogelijk met 80 sociale huurwoningen.
 • Het is van groot belang dat Berkel Centrum Oost in deze ontwikkeling meegaat, conform het zogenaamde haltermodel: de oost- en westzijde van het winkelcentrum dienen elkaar te versterken. Goede parkeergelegenheid in Berkel Centrum  Oost -die nu al zwaar onder druk staat en de omzet van winkeliers aan de oostzijde onder druk zet- is essentieel. Daarin moet niet alleen in de toekomst worden voorzien -zoals met voorgestelde parkeergarage met tenminste  één ondergrondse laag op basis van de variantenstudie- maar ook met het op de korst mogelijke termijn creëren van parkeer plaatsen (een blauwe zone voor kort parkeren) in de Terpstraat. Er is immers nu al een tekort aan parkeerplaatsen aan de oostzijde. De winkeliersvereniging en individuele winkeliers vragen hier al geruime tijd om, en het CDA vindt - we hebben dit eerder dit jaar indringend aangekaart- dat er naar deze ondernemers, onze ondernemersgeluisterd moet worden en snelle praktische oplossingen geboden dienen te worden. Immers, er is nu onmiskenbaar sprake van een tekort aan plaatsen. En wil het haltermodel het evenwicht herstellen en bewaren tussen de west- en oostzijde van het winkelcentrum, dan is het creëren van extra parkeerplekken aan de oostzijde zonder meer noodzakelijk.
 • Het College van B&W wil met de Raad in gesprek over de parkeerproblematiek. Wethouder Fortuyn heeft in de Raadsvergadering aangekondigd dat de Commissie Ruimte en de Raad in november het mobiliteitsplan -waaronder de parkeervoorzieningen- gepresenteerd en ter besluitvorming voorgelegd krijgen. 
 • Het CDA zal zich -tezamen met andere raadsfracties die de noodkreet van winkeliers van de oostzijde en van de Winkeliersvereniging Berkel Centrum willen vertalen in snelle, praktische oplossingen, blijven sterk maken voor zo spoedig mogelijke realisatie extra parkeerplaatsen in de buurt van Berkel Centrum Oost, zodat het bestaande tekort kan worden ingelopen en de bereikbaarheid van de oostzijde niet verder achteruit holt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.