19 september 2019

Standplaatsen

Commissie AB 18-9-2019

 

Standplaatsen

Het CDA is van mening dat het dossier aangaande de standplaatsen in Berkel en Rodenrijs zeer complex is. Er is veel, heel veel gecommuniceerd, en te veel gepolderd. Door de ondernemers en de gemeente is hieraan veel tijd aan besteed, in het bijzonder door de winkeliersvereniging. Ook is er veel inspanning verricht om tot een breed gedragen besluit te komen wat op een breed draagvlak kan rekenen.

De situatie

·        De verschillende betrokkenen hebben ieder vanuit de eigen beelden, belangen en voorkeuren een wens voor de verdeling van de standplaatsen.

·        Kortom, de situatie zit muurvast, iedereen zit vast gezogen en verstikt in zijn eigen standpunt

·        Door het college wordt verwoord: “binnen de kaders van de wet en de beginselen van behoorlijk bestuur”

·        En er wordt gezegd: “Bij dit besluit heeft juridische zorgvuldigheid een zwaarwegende rol gespeeld.”

 

Afgevraagd kan worden:

·        De vraag is of wetten en regels leidraad zijn voor mensen en samenleving, of staan mensen en de samenleving centraal en zijn wetten en regels een goed hulpmiddel.

·        Wat rechtmatig is, hoeft niet rechtvaardig te zijn. Zoals veel inwoners dat zien en ervaren. We moeten waken dat de kloof tussen politiek (rechtmatig) en de bevolking (rechtvaardig) hierdoor niet vergroot wordt. Mijn uitgangspunt is we er met elkaar voor moeten zorgen om deze kloof te verkleinen!

Uiteraard kan er natuurlijk door het college geen besluit worden genomen wat tegen de wet is, er kan soms wel een besluit genomen worden waar mogelijk een procedure tegen gevoerd kan worden. Het CDA vindt de uitkomst van de standplaatsenproblematiek een vervelende situatie met veel verliezers. Er worden ingezonden brieven door bewoners geplaatst, waarin onvrede wordt geuit over de gang van zaken, wat ik kan begrijpen. Wat we daarbij betreuren en niet terecht vinden dat daarbij soms ook een verkeert beeld wordt geschept van wethouder Kathy Arends persoonlijk. Ook worden organisaties of personen soms als partijdig ervaren, wat denk ik niet terecht is.

De uitkomst heeft tot beroering en commotie geleid. De Gemeente in zijn geheel wordt er voor aangekeken, niet alleen de wethouder, maar dat het om het vertrouwen van heel de gemeente gaat, college raad (coalitie en oppositie) en de gemeentelijke organisatie.

In de laatste brief van maandag 16 september staat:

- Er is een breed gedragen wens om het open karakter van het plein bij ‘t Vierkantje te realiseren.

- Hiertoe heeft de betreffende standplaatshouder een alternatieve locatie voor zijn standplaats

voorgesteld. Samen met de standplaatshouder onderzoeken we de haalbaarheid van deze locatie.

 

Het CDA hoopt en verwacht dat de mogelijkheid van deze alternatieve oplossing door wethouders en de ambtelijk organisatie op een goede, kundige en creatieve manier wordt opgepakt en tot gedragen oplossing kan leiden .

 

Hoe verder

Na alles wat er de afgelopen maanden besproken is en er door het college een besluit genomen is op 2 augustus, er 2 brieven erna gekomen zijn, en er nu nog een laatste optie wordt onderzocht, dan “is het nu wat het is”

We roepen de wethouder en het college op om samen in gesprek met de vertegenwoordigers van onze ondernemers te gaan om:

·        Afspraken te maken hoe in de toekomst problemen om een goede manier samen opgepakt kunnen worden.

·        Met een bredere blik terug te kijken wat we kunnen leren van wat en hoe zaken gedaan zijn.

·        In een volgende standplaatsverordening samen meg de ondernemers zaken mee te nemen zoals:

o   Wat is de functie van een standplaats

o   Wat zijn geschikte locaties voor een standplaats.

o   Waar willen we op basis daarvan standplaatsen hebben

o   Wat is een standplaats, hoe groot en wat is een redelijke vergoeding daarvoor.

o   Waar moet een standplaatshouder zelf voor zorgen en waar moet de standplaatshouder aan voldoen om daar te mogen staan.

o   Moet een standplaats in de toekomst voor een bepaalde tijd worden toegewezen, zoals ook gebruikelijk is bij de huur van een winkelpand, i.p.v. voor onbepaalde tijd

 

Het CDA begrijpt dat het resultaat van dit dossier geen bevredigende oplossing is voor veel betrokkenen.

In de brief van 16 september schrijft het college o.a. dat zij erkennen onvoldoende zichtbaar te zijn geweest in het proces. We lezen dat er afgelopen week overleg met de winkeliersvereniging is geweest, waarin dit ook is uitgesproken en dat de overleggen met onder andere de winkeliersvereniging intensiever en meer structureel zullen worden. De wethouder zal daarbij zelf  een actieve en nadrukkelijke rol in gaan nemen, dat is met alles wat er de komende tijd met het centrum speelt goed om te horen.

Wij hebben ook van de WV vernomen dat dit gesprek heeft plaatsgevonden en er is uitgesproken dat er goede afspraken zijn gemaakt, om dit soort zaken zoals over de standplaatsen en andere misstanden in de toekomst te voorkomen. De Winkeliervereniging heeft daarbij gezegd dat ze zich samen met de gemeente blijven inspannen voor een sterk en aantrekkelijk Berkel Centrum nu en in de toekomst.

 

We vertrouwen er dan ook op een goede samenwerking door iedereen de komende tijd wordt opgepakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.