20 november 2017

Verkiezingsprogramma: 7. Dienstverlening en bestuur

7.  Dienstverlening en bestuur 

De gemeente is de bestuurslaag die het dichtst bij de mensen staat; zij vormt de basis van ons openbaar bestuur. Verreweg de meeste zaken waar inwoners in het dagelijks leven mee worden geconfronteerd, spelen zich af op het niveau van de gemeente. Met de grote decentralisaties, afgelopen jaren, in het sociaal domein, is functie van de gemeente als eerste overheid verder versterkt. En met de invoering, in 2019, van de Omgevingswet, zal de kaderstellende rol van de gemeente voor de fysieke leefomgeving worden vergroot.

Het CDA gaat uit van een betrouwbare en degelijke overheid, zich opstelt als moderne, efficiënte publieke dienstverlener en inspeelt op de kracht van en maatschappelijke initiatieven in de lokale samenleving. Het gemeentebestuur schept randvoorwaarden, stimuleert en borgt publieke belangen. De gemeente is immers van ons allemaal.

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en instellingen moeten ervan op aan kunnen dat het beleid van de overheid, gemaakte afspraken of gewekte verwachtingen niet zomaar veranderd of geschonden kunnen worden. Een betrouwbare overheid betekent ook dat in de openbaarheid verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid. Verder betekent het dat wordt toegezien op de naleving van wettelijke regels en voorschriften en dat deze consistent en slagvaardig worden gehandhaafd.

 

7.1.    Dienstverlening

 

Wat is ons doel?

De dienstverlening en informatievoorziening moet snel een gemakkelijk toegankelijk zijn. Het CDA streeft ernaar dat alle diensten van onze gemeente via internet benaderbaar zijn. Dit mag echter niet ten koste gaan van de mogelijkheid van persoonlijk contact via telefoon, een afspraak op één van de servicepunten of anderszins. De menselijke maat moet bij de inrichting van de dienstverlening en in ieder contact (digitaal en fysiek of persoonlijk) voorop blijven staan.

Hoe willen we dat bereiken?

·        De gemeente past zich aan op de flexibele werktijden van mensen. Avondopenstellingen, het werken op afspraak en het bezoek van ouderen, die zelf niet naar de balie kunnen komen, zijn voorbeelden van klantgerichte dienstverlening voor alle inwoners.

·        Medewerkers van de gemeente hebben een representatieve uitstraling. De gemeente stelt een kledingvoorschrift op waarin omschreven wordt welke kleding voor ambtenaren acceptabel is.

·        Er blijft een servicepunt van de gemeente in het centrum van de kern Bleiswijk.

·        Digitale informatie en dienstverlening moet worden uitgebreid en gemakkelijk vindbaar zijn. De zoekfunctie binnen de gemeentelijke website moet beter worden ingeregeld.

·        Behalve een goede dienstverlener is de overheid ook een betrouwbare opdrachtgever die rechtmatig en doelmatig diensten inkoopt en snel (binnen 30 dagen) haar rekeningen betaalt.

·        Er komt een loket voor alle ruimtelijke plannen, zodat inwoners niet meer langs verschillende overheden (waterschap, gemeente) hoeven als zij een plan hebben.

 

7.2.    Gemeentelijke samenwerking

 

Wat is ons doel?

Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Soms kan een gemeente die niet alleen aan, omdat het ingewikkelde zaken zijn (jeugdzorg) of omdat ze gemeentegrenzen overschrijden (arbeidsmarktvragen). Soms kiezen gemeenten voor samenwerking met andere gemeenten omdat het dan goedkoper kan en dus minder belastinggeld vergt. Samenwerking is dan ook een goede optie om als gemeente kwaliteit te kunnen leveren. Maar uitgangspunt moet steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. Het CDA streeft naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en een afspiegeling blijft van de lokale bevolking.

Hoe willen we dat bereiken?

·        Het CDA is voorstander van samenwerkingsverbanden als de democratische legitimiteit voldoende gewaarborgd is. Gemeenteraden - en daarmee inwoners van gemeenten - moeten een daadwerkelijke stem hebben bij regionale samenwerking.

·        Het CDA is voorstander van gemeentelijke samenwerking op gebied van bijvoorbeeld ondersteunende functies (de bedrijfsvoering) of de bij de inrichting van de digitale dienstverlening, waar de inwoners en bedrijven de overheid als één willen zien opereren, dan als een samenstel van organisaties met elk hun eigen werkwijzen en ICT-oplossingen. Bij de invoering van de Omgevingswet is een dergelijk gemeentelijke en regionale samenwerking geboden.

·        Er wordt een waterplan opgesteld waarbij de gemeente en de waterschappen samenwerken, er komt daardoor een integraal beleid rond water.

 

 

7.3.    Bestuur

 

Wat is ons doel?

CDA politici staan midden in de samenleving. Zij lopen niet weg voor bestuurlijke verantwoordelijkheid. In de visie van het CDA is een belangrijk doel van het gemeentebestuur inspelen op de dynamiek van de lokale samenleving: op een actief verenigingsleven, een gezond bedrijfsleven, levendige dorpskernen, maar ook op onderlinge betrokkenheid van inwoners in buurten en wijken. Er is, met andere woorden, geen gemeentebestuur dat de lokale samenleving ‘stuurt’.

Hoe willen we dat bereiken?

·        De gemeenteraad werkt nu volgens het BOB – model, Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming. In de beeldvorming is veel ruimte voor de lokale samenleving. Het CDA wil dat behouden en versterken.

·        CDA-politici zijn betrokken bij de lokale samenleving, gericht op samenwerking met inwoners, onze verenigingen en bedrijven.

·        Gezien de omvang en daarmee toegenomen complexiteit van onze gemeente, stellen wij bestuurlijke kwaliteit en ervaringsdeskundigheid van een wethouder boven het uitgangspunt dat deze binnen de gemeente woonachtig dient te zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.