02 juni 2020

Voortgang ontwikkeling Centrum Bergschenhoek

Voortgang ontwikkeling Centrum Bergschenhoek

Op woensdag 13 mei werd in de commissie Algemeen Bestuur de voortgang van het centrum van Bergschenhoek besproken, nadat op 17 maart het college hierover ter informatie aan de Gemeenteraad een brief had gestuurd.

Het lezen van de brief riep bij ons vragen op, het verbergt meer dan er in de brief staat. De brief was voor Frans Ammerlaan reden om zich erin te verdiepen. Door betrokkenen te spreken lukte het hem om een beeld te vormen. Er is een brief waarin een negatief beeld wordt geschetst en veel vragen oproept. Wat zijn de belemmeringen? Hoe en door wie worden die veroorzaakt? Uit hoeveel mensen bestaat de stuurgroep? Wat is de opdracht van de stuurgroep?

Het blijkt dat er zoals bij elke winkeliersvereniging verdeeldheid is onder de ondernemers. Het lijkt erop dat een minderheid in het centrum de voorgang belemmert. Dat was voor Frans Ammerlaan een reden om aan het bestuur van de BIZ te vragen om een brief te sturen aan de gemeenteraad om duidelijk te maken of er grote meerderheid onder de ondernemers is die wel positief is.

De stuurgroep bestaat uit 9 personen en is opgericht om input te geven voor het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het centrum. Deze input heeft ertoe geleid dat er een ontwerp inrichtingsplan is waar de meeste leden van de stuurgroep en de ondernemers enthousiast en tevreden over zijn. Geconstateerd kan worden dat de stuurgroep het werk heeft gedaan en kan worden opgeheven. Ook zijn er sinds de centrummanager in mei 2019 gestart is veel meer ondernemers actief betrokken, als bestuurslid, in de stuurgroep en in de BIZ. Uit de inspraak van de heer Koelhuis, de voorzitter van het bestuur van de BIZ, blijkt dat een ruime meerderheid, 21 ondernemers positief zijn over de gang van zaken. Er moet met daadkracht doorgepakt worden.

Aan de wethouder hebben we de volgende vragen gesteld:

• Is de wethouder het eens dat het nooit zo zal zijn dat iedereen het overal mee eens zal zijn?

• Als een grote meerderheid voor het ontwerp herinrichtingsplan is dan moet er toch met elkaar met daadkracht doorgepakt kunnen worden?

• Is de wethouder het er mee eens dat de opdracht waarvoor de stuurgroep is opgericht volbracht is en is de wethouder het er mee eens dat de stuurgroep daarom kan worden ontbonden?

• Het is echter van belang dat er een orgaan waarin is waarin ondernemers/bewoners gehoord kunnen worden, vindt de wethouder het een idee om daarvoor een klankboordgroep in te stellen?

 

Samengevat is onze conclusie:

We moeten positief zijn over wat is bereikt, tel je zegeningen. Er moet door de wethouder gezamenlijk met bestuur van de BIZ, de centrummanager, vastgoedeigenaren met daadkracht worden doorgepakt. Energie en tijd moet besteed worden aan de planvorming en proces, en er moet niet onnodig veel tijd en energie aan de minderheid besteed worden. Met elkaar vooruit!

Samenwerken aan het doel wat bereikt moet gaan worden:

• Een goed functionerend en toekomstbestendig winkelcentrum

• Een aangenaam verblijfsklimaat, waarmee het centrum wordt versterkt

Dat is het beoogd maatschappelijk effect, wat wij als gemeenteraad in januari 2019 met de centrumvisie Bergschenhoek hebben vastgesteld.

De conclusies van het CDA Lansingerland is dat er in het afgelopen jaar, sinds de door de gemeente aangestelde centrummanager actief is, voortgang is bewerkstelligd.

De andere fracties hadden allen reacties in de richting van doorpakken, vooruitkijken, verschillen opzij zetten, zichtbaar maken wat er gebeurt, de brief van de ondernemers toont dat er een fundament is voor samenwerking, de wethouder moet haar verantwoordelijkheid nemen en doorzetten. Wethouder Kathy Arends was blij met de reacties, wat zich ondersteunde in haar reactie, dat er nu krachtig doorgepakt zal gaan worden.
Ze vertelde dat ze voornemens is om op korte termijn met de stuurgroep in gesprek te gaan om  tot een definitief ontwerp te komen. De wethouder verwacht dat het definitief ontwerp in oktober 2020 kan worden vastgesteld en dat in het 4e kwartaal in 2021 het herinrichtingsplan kan worden uitgevoerd. De wethouder zegde toe voor zaken als bloembakken.

Laten we hopen dat de tijd en energie die er door alle betrokkenen wordt ingestoken, er binnenkort toe zal leiden dat de plannen voor de bewoners van Bergschenhoek zichtbaar worden. Zoals de wethouder zei “Die inzet van alle betrokkenen moet gaan over waar het om draait: de impuls voor het centrum van Bergschenhoek”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.