05 november 2017

CDA: "Tekort op begroting is zorgelijk".

“Als je de financiën tot 2021 bekijkt is het inderdaad best een positieve begroting en staat de gemeente Leiden er best positief voor” zo zegt CDA Fractievoorzitter Joost Bleijie over de onlangs gepresenteerde begroting van het College van B&W. De stand van de concernreserve is in 2021 op de afgesproken € 30 mln en de financiële risico’s zijn betrekkelijk laag zo claimen D66, VVD, PvdA en SP. “Dat is slechts een deel van het verhaal” zo countert Bleijie. Wat er vergeten wordt om te zeggen is dat het spaargeld is geplunderd. De zogenaamde NUON-gelden zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Bovendien doemt er een enorm groot structureel tekort op de begroting op vanaf 2022. Dan vallen de inkomsten uit de precariobelasting weg. Ondanks herhaaldelijk aandringen van het CDA neemt het college hier geen voorzorgsmaatregelen voor. Het blijft geld uitgeven aan nieuwe projecten en bouwt weinig zekerheid in om de tekorten, oplopend tot € 13 miljoen per jaar op te vangen.” Volgens Bleijie staat dit haaks op sober en degelijk financieel beleid waar het CDA voor staat. “Het college maakt mooie sier, en in sommige gevallen mag dat ook echt omdat er zeker wel het een en ander bereikt is in de afgelopen periode, maar de rekening wordt doorgeschoven naar de toekomst.”

Naast het tekort in 2022 zijn er momenteel ook tekorten. Zowel op de jeugdzorg als op het minimabeleid zijn er tekorten. Met name dat laatste steekt het CDA. “Ook het CDA heeft 3 jaar geleden ingestemd met het verruimen van het minimabeleid van 100 naar 120% van de bijstandsnorm. Wij vonden en vinden dat mensen die moeite hebben om mee te komen, ruimhartig geholpen moeten worden. Het zijn de zwakkeren in de samenleving waar het CDA graag naar omkijkt. Maar wat er nu gebeurt is wel frappant. We weten de mensen die de regelingen nodig hebben steeds beter te bereiken. Gevolg is dat de uitgaven omhoog gaan, maar na 2018 is er geen dekking meer voor deze uitgaven. Anders gesteld: we weten mensen die gemeentelijke regelingen heel hard nodig hebben goed te bereiken en gebruik te laten maken van de regelingen die er speciaal voor hen zijn, maar na 2018 moeten we tegen deze mensen zeggen ‘sorry, maar we kunnen het niet meer betalen omdat het college geen dekking heeft geregeld’. Zo ga je niet met deze kwetsbare doelgroep om.” Bleijie sluit niet uit dat het CDA een voorstel dat het voortzetten van de regeling na 2018 zal gaan steunen. Wat het CDA met de totale gepresenteerde begroting doet, laat hij nog in het midden. “We worden er niet direct heel vrolijk van. Tot 2021 is het prima, daarna wordt het problematisch. Ik weet zo net nog niet of wij er mee instemmen.”

Heeft u vragen aan de fractie over de gemeentefinanciën of over een ander onderwerp, mail dan naar fractie@cdaleiden.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.