Tijdens de begrotingsbehandeling werd ook het programma ‘Bereikbaarheid’ behandeld. De voorgestelde begroting bleek ruim voldoende stof om als CDA Leiden onze vraagtekens bij te zetten. Ook op dit programma is het College van plan heel veel geld uit te geven – en zeker niet altijd aan projecten die onze fractie het waard vindt om zoveel geld voor te lenen.

Deze periode ligt de focus van de CDA wat betreft het programma bereikbaarheid op drie prioriteiten: veilige mobiliteit, ruimte voor mobiliteit en doelmatige mobiliteit. Afgelopen week hebben we precies die punten ook in onze inbreng naar voren gebracht. In een stad die door dit College flink in de schulden wordt gestoken, hebben lang niet alle ambities van de D66, GroenLinks en PvdA prioriteit wat ons betreft. Zo zijn de ophoging van de Gouden Balbrug voor 3,5 miljoen, en de investeringen in enkele fietscorridors voor 4 miljoen projecten die wat ons betreft mogen worden geschrapt. Dat geld kunnen we beter besparen, of op projecten inzetten die onze aandacht wél verdienen. Het versneld toegankelijk maken van bushaltes bijvoorbeeld.

Wat betreft veilige mobiliteit hebben wij in de commissie onze zorgen geuit over de gevaarlijke rijdende bezorgdiensten in onze stad. Iedereen herkent de scooters en fietsen met grote laadbakken die door de Breestraat of elders scheuren: gevaarlijk voor fietsers, automobilisten en wandelaars. Wij zien graag dat de wethouder de betreffende bedrijven wakker schudt, en attendeert op de verkeersregels en het belang van veilige wegen.

Dit College wil gaan investeren in laadpalen voor het groeiende elektrische wagenpark in Leiden. Wij steunen dit van harte, en zijn blij dat het College deze ambitie heeft. Wel hebben wij aangegeven dat er wat ons betreft snel wordt gestart met enkele pilots waarin snel-laadpalen en beleid tegen ‘paalklevers’ een plek krijgen. Dit bevordert de doorstroomsnelheid van een parkeerplek (auto’s blijven minder lang staan), en tegelijkertijd het gemak voor toeristen (die overdag moeten kunnen laden) die op hun beurt onze economie versterken.

Tot slot hebben wij de wethouder met klem verzocht om in alle bereikbaarheidsprojecten die Leiden in de komende jaren mag verwachten, de omwonenden en ondernemers serieus te nemen. Dat betekent dat er sprake is van heldere communicatie, ruimte voor bezwaar en mogelijkheden tot participatie in de planvorming. Onze CDA fractie houdt in elk geval de vinger aan de pols

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.