“Een eer, en voor mij een unicum, nooit eerder heb ik u op deze wijze toegesproken”, begon raadslid Roeland Storm, die inviel voor fractievoorzitter Joost Bleijie die wegens ziekte afwezig is. “Ik zal u vooral vertellen wat het CDA met de stad wil: wat zou u zien als u in een puur christendemocratische stad zou wonen? Ik hoor het u al zeggen. Ja, de hemel op aarde”, vervolgd Storm.

De hemel op aarde, is echter bij het CDA nog niet ingetreden. Landelijke zien we gesteggel, geruzie en ego’s de boventoon voeren. Ik zeg u: dat is geen christendemocratie. De christendemocraat stelt de ander hoger dan zichzelf. Gaat bij zichzelf ten rade om Nederland voor de volgende generatie mooier, rechtvaardiger, duurzamer, sterker en socialer te maken.

Wij hopen als de lokale CDA Leiden fractie te laten zien dat wij niet het CDA landelijk zijn, maar christendemocraten in Leiden. We werken samen waar het kan en zijn kritisch waar het moet. Bij ons geen geruzie, gedoe, maar slechts stabiliteit troef. Mede daarom moet ik een traditie van de heer Bleijie in ere houden en beginnen met een citaat van Winston Churchill: “Als we een ruzie beginnen tussen het verleden en het heden, zullen we merken dat we de toekomst hebben verloren”.

“Door de heer Bleijie uitgezocht, maar van harte ondersteund door mij. Ik ben zelf een kleine kenner van premier Churchill en heb menig biografie verslonden. Dit citaat slaat ook op de financiële positie van Leiden, als we als Leiden blijven lenen dan is de toekomst voor menig college en de stad verloren.” “Maar hoe ziet zo’n christendemocratisch Leiden er dan uit?”, vervolgd Storm.

“Dat zou beginnen met een gezonde financiële situatie, geen hoge schuldquote, meer beleidsruimte voor toekomstige colleges en beperkte lasten voor onze burgers. In de commissie WM zullen wij met verve de discussie weer aan gaan hoe wij denken dat we onze begroting op de lange termijn gezond houden, met zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners.

Onze zorgen zitten:

  •  op de niet vervulde taakstelling op het sociale domein a 4,7 miljoen;
  • Structurele activiteiten, incidenteel dekken;
  • Toenemend en zeer hoge lokale lasten (één na hoogste OZB op niet woningen, woonlasten bovengemiddeld)
  • De almaar toenemende schuldpositie (131%).

Maar hoe ziet cultuur en bijstand er in christendemocratisch Leiden uit?

Op het gebied van cultuur en schuldenbijstand zien we deze punten:

Strop om de nek van culturele instellingen

We hebben bij het Deltaplan Cultuur al geconstateerd dat veel voorzieningen in onze culturele sector financieel langzaam worden uitgehold, doordat de huisvestingslasten steeds verder stijgen, terwijl het onderhoud juist steeds vaker achterloopt. Daarom goed dat het college nu extra geld hiervoor vrijmaakt. Maar we kunnen niet eindeloos blijven bijpompen. Het is dan ook reden te meer om vaart te maken met het plan om de huisvestingslasten structureel omlaag te brengen, want anders wordt de huisvesting langzamerhand een strop om de nek van onze instellingen. Wel zullen we bij het Deltaplan Cultuur secuur moeten letten op welk alternatief aan de instellingen geboden wordt en of dit voldoet. Het CDA vraagt hier bijzonder aandacht voor de huisvesting van onze basisvoorzieningen, zoals een BplusC.

Juist nu schulden voorkomen

Het is goed nieuws dat we vanuit de algemene middelen niet meer hoeven bij te plussen op de bijstand. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer, we weten nog niet wat de nasleep gaat zijn van corona. Lang niet iedereen heeft kunnen profiteren van de steunpakketten en veel buffers zijn weggebrand als sneeuw voor de zon. Kortom: de druk op de schuldhulpverlening mag nu nog laag zijn, er is een kans dat dit gaat stijgen. Daarom van groot belang om dat juist te voorkomen. In dit licht herinneren we wethouder Damen nog aan haar toezegging om de raad bij de begroting de raad te informeren over de kansen en beperkingen van een pauzeknop voor schulden.

 • Een echt christendemocratisch Leiden begint ook in de commissie LB. Het CDA zal zich richten op:

Veilig en zeker verkeersveilig

Het CDA zal zich de komende periode blijven inzetten voor verkeersveiligheid. Al een aantal jaar vraag het CDA dit College op verbetering op dit punt. En dat moet gezegd: op nieuwe projecten zoals bij wijkvervangingen gebeurt dat ook, echter op bestaande situaties te weinig. Om deze reden zal het CDA een aantal concrete plekken aanwijzen waarbij de verbetering van de verkeersveiligheid nodig is:

 1. De schuine verkeersvakken aan de Churchillaan (leveren veel gevaarlijke situaties en ongelukken op);
 2. De Griegstraat die is verworden tot een doorgaande weg in een kinderrijke wijk;
 3. De smalle doorgang voor de fiets bij de brug over de Trekvliet naar het Lammenschansplein toe;
 4. De vele speciale scholen in ZW waar gevaarlijke situaties door de grote bussen worden veroorzaakt.

Handhaving

Daarnaast zal de komende jaren veel aandacht nodig zijn voor handhaving na Corona. Hoe pakt handhaving de oude prioriteiten op. BOA’s zijn ondertussen de gemeentepolitie van weleer. Daarom moet de positie van hen ook sterk verbeterd gaan worden op het gebied van handhaving. (Oftewel ik wil graag dat BOA's de politieorganisatie worden ingetrokken).

Anders Werken (Dienstverlening)

Op het gebied van Dienstverlening en Huisvesting wil het CDA stappen gaan maken. De afgelopen Coronaperiode laat zien dat de gemeente in huisvesting sterk terug kan. Daarom willen we een onderzoek naar Anders Werken binnen de gemeente waarbij we zien dat gemeenteambtenaren prettig thuis kunnen werken als ze dat willen met goede voorzieningen, maar ook een kostenbesparing op de huisvesting (werkplekaantal per FTE naar beneden bijstellen). 

Bovenal is een christendemocratische stad een sociale stad.

Een sterke samenleving maken wij met elkaar. Een vitaal SociaalDomein is daarvoor van levensbelang. Elke dag zetten talloze vrijwilligers, mantelzorgers, zorgverleners zich in voor de kwetsbaren in onze samenleving. Het CDA wil om hen heen staan.

De visie van het CDA op het Sociaal Domein is tweeledig: ten eerste wil het CDA er zijn voor diegenen die dat nodig hebben. Van de sterken mogen offers worden gevraagd voor de zwakkeren Zorg is daarmee geen verdienmodel. Ten tweede willen wij de partij zijn die het harde werken van de vrijwilligers, mantelzorgers en zorgverleners herkent en erkent. Dit betekent in de praktijk: minder bureaucratie, stoppen met de betutteling/regelzucht en het geven van ruimte aan al die harde werkers zodat zij hun beroep op een professionele manier kunnen uitoefenen.

Het CDA vindt dat er de maatschappelijke plicht bestaat om voor de ouderen en sociaal zwakkeren in onze samenleving op te komen. In Leiden is de groep sociaal kwetsbaren groot. Het CDA wil om hen heen staan. Daarnaast is eenzaamheid een belangrijk thema voor het CDA. In 2020 heeft het CDA daarom een initiatiefvoorstel ingediend om eenzaamheid onder ouderen en jongeren te bestrijden. De komende jaren gaat het CDA de gemeente controleren of zij de voorstellen uitvoert. Zo niet, dan komen wij in actie. 

“Maar hoe bouw je dan een christendemocratische stad?” gaat Storm verder. “Dat zal ik u vertellen van onderop met torens die niet in de hemel reiken, want ik kan u vertellen dat het met de Toren van Spijker uiteindelijk zal vergaan zoals met de Toren van Babel. Een symbool voor hoogmoed en spraakverwarring in onze eigen stad. Als het CDA bouwt dan doen wij dat voor alle doelgroepen, voor alle generaties en voor alle portemonnees”, aldus Roeland Storm.

“En zo ziet een christendemocratische stad eruit. Maar in werkelijkheid, blijven we graag met de gehele raad, van oppositie tot coalitie, van links tot rechts blijvend bouwen aan de hemel op aarde. Want ik denk dat we er allemaal over eens zijn, als er ergens een hemel op aarde zal komen, dan moet dat wel in Leiden zijn”.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.