Afgelopen week kwam het Centraal Plan Bureau met cijfers over de kostenontwikkelingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vanaf nu Wmo) in Nederland. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Het doel van de decentralisatie was om zorg en ondersteuning dichter bij inwoners en (daardoor) goedkoper te organiseren.  Een van de conclusies van het CPB is nu dat de kosten voor zorg en ondersteuning bij gemeenten mét wijkteams hoger liggen ten opzichte van gemeenten zonder wijkteams. Er wordt door de wijkteams makkelijker opgeschaald naar duurdere vormen van zorg. Als mogelijke verklaring wordt aangedragen dat zorgaanbieders soms deel uitmaken van de wijkteams en zodoende makkelijker opschalen. Deze ontwikkelingen stroken niet met de geest van de Wmo. Uitgangspunt is (doormiddel van wijkteams) om zorg eerder af te schalen en te kijken of ondersteuning allereerst door de eigen kring van de hulpbehoevende kan worden geboden.

In Leiden zijn ook wijkteams en jeugd- en gezinsteams actief. Daarnaast kampt Leiden, net als vele andere gemeenten in Nederland, met grote tekorten binnen het Sociaal Domein. Het CDA Leiden is allereerst van mening dat iedereen die dat nodig heeft de juiste zorg en ondersteuning moet krijgen. Tegelijkertijd maakt het CDA Leiden zich al langer zorgen over de financiële tekorten binnen het Sociaal Domein in Leiden. De zorg en ondersteuning moet betaalbaar blijven. We zijn daarom ook benieuwd hoe de wijkteams in Leiden functioneren.  

Ons duo-raadslid Julius Terpstra (portefeuille Zorg, Onderwijs en Sport) stelde naar aanleiding van dit rapport aan het college de volgende vragen: 

1)    Wie maken er precies deel uit van de Leidse sociale wijk en jeugd- en gezinsteams? Maken zorgaanbieders ook deel uit van de teams?

2)    Welke opdracht hebben de Leidse wijkteams en jeugd- en gezinsteams precies van het college meegekregen?

3)    Kan het college over de verschillende jaren (sinds 2015) inzicht geven over het aantal afgegeven Wmo-maatwerkvoorzieningen in Leiden? Zo nee, waarom niet?

4)    Kan het college over de verschillende jaren (sinds 2015) een overzicht verschaffen over de totale kosten van de Wmo in Leiden? Zo nee, waarom niet?

5)    Op welke manier maken de wijkteams en jeugd- en gezinsteams werk van de Wmo uitgangspunten ‘zelfregie’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘eigen kracht’?

6)    Is er in Leiden een verschuiving gaande van maatwerk naar meer algemeen voorliggende voorzieningen? Zo ja, hoe wordt dit vormgegeven en op welke gebieden?

7)    Hoe beoordeelt het college het CPB onderzoek ‘De wijkteambenadering nader bekeken’ ten opzichte van de situatie in Leiden?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand artikel nog vragen? Neem dan contact op met ons duo-raadslid Julius Terpstra 06 22 90 24 89 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.