Het CDA  is pleitbezorger van een financieel gezonde stad. Zodoende zijn wij voorstander van een behoedzaam en strikt begrotingsbeleid. Dat wil zeggen dat:

-          er altijd sprake is van een meerjarig sluitende begroting;

-          dat structurele lasten worden gedekt met structurele middelen;

-          binnen de begroting een deel van de middelen beschikbaar blijft voor onverwachte tegenvallers;

-          dat bij investeringen in de stad, de daarmee samenhangende beheerskosten en of onderhoudskosten direct in de begroting worden verwerkt (en niet op de lange termijn geschoven);

-          mee- en tegenvallers in eerste instantie binnen de bestaande programma’s worden opgevangen;

-          voor mogelijke tegenvallers in het sociaal domein (als gevolg van de decentralisaties) komt er een apart transformatiebudget (zodat dit niet ten koste gaat van andere programma’s);

-          het weerstandsvermogen voldoende is;

-          binnen de gemeente een sterk risicomanagement wordt gevoerd en er één risicoreserve  komt voor de hele gemeente;

-          het college permanent zoekt naar efficiëntere manieren van werken.

Wat de inkomsten van de gemeente betreft wil het CDA de komende vier jaar de lokale belastingdruk maximaal trendmatig laten stijgen (inflatiecorrectie). Het CDA pleit daarbij voor een aanpak waarin de gemeentelijke belastingen in samenhang worden bekeken:

onroerende-zaakbelasting, parkeerbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Voor het CDA is het belangrijk dat die laatste twee vormen (parkeren, riool/afvalstoffen) direct worden ingezet voor de doelen waarvoor ze zijn ingesteld: kostendekkend en niet hoger.

De gemeente is voor haar inkomsten voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van rijksbijdragen. De gemeente heeft dus slechts in beperkte mate invloed op het hoeveelheid geld dat zij te besteden heeft. Mogelijk zullen in de komende raadsperiode de inkomsten van de gemeente teruglopen. Dit vermoeden is gebaseerd op Financiële Verkenningen die het huidige college van B&W heeft laten opstellen. Mochten de inkomsten van de gemeente teruglopen, dan betekent dit dat het nieuwe college voorstellen maakt om te bezuinigen. Het CDA wil de lasten voor de burgers en bedrijven in ieder geval niet verhogen. 

Mogelijke bezuinigingen moeten op een evenwichtige wijze verdeeld worden over de andere uitgavenposten en moeten op een verantwoorde wijze plaatsvinden, met oog voor de effecten voor de mensen in de stad.

Vragen en/of opmerkingen over de gemeentelijke financiën? Stuur een mail naar ons raadslid Joost Bleijie via J.Bleijie@gemeenteraadleiden.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.