Nieuws

Standpunten CDA over bouwen

Was er vier jaar geleden nog een woonbehoefte van 4.000 woningen, inmiddels is Leiden dusdanig populair geworden dat het volgens de prognose van het Rijk een zelfstandige bouwbehoefte heeft van ruim 9.000 woningen en op de langere termijn zelfs van 15.000 woningen.Dat is voor een  volle stad als Leiden te veel. De leefbaarheid zal door veel bouwen sterk onder druk komen te staan. Daarom stelt CDA hardop de vraag: gaan we voor cijfers of gaan we voor leefbaarheid? 

Het CDA ziet hoogbouw niet als de oplossing. Door hoogbouw zal de beleving van de stad worden aangetast. Het CDA vraagt zich af of de skyline van Leiden straks nog wel Leids is. Het CDA wil niet dat het reliëf van de Hooglandse Kerk of het Academiegebouw verdwijnt achter hoge woontorens. 

Door het CDA wordt de behoefte niet los gezien van de leefbaarheid van onze stad. Door nieuwe woningbouwambities wordt de stad nog voller waardoor het verkeer in de stad verder onder druk zal komen te staan. De meerwaarde van duizenden extra woningen neemt sterk af wanneer de Leidenaren straks met z’n allen een uur langer ‘s morgens vroeg in de file staan. Om die reden wil het CDA een alternatief bieden voor de huidige woningbouwprogramma’s en stelt zij het volgende voor: 

A.  Bouwcijfers zijn niet het doel op zich: de menselijke maat moet voorop. 

Leiden is op dit moment na Den Haag de dichtst bevolkte stad van heel Nederland. Wanneer dat naast een hogere behoefte voor woningen wordt gelegd, wordt er een ontegenzeggelijke spanning zichtbaar. Waardoor komt die grote stijging en hoe moet hiermee worden omgegaan als we Leiden leefbaar willen houden? Het CDA ziet daarbij niet alleen de vraag naar meer woningen, maar ook de vraag hoe zowel  starters, (jonge) gezinnen én ouderen een plekje vinden in onze mooie stad. 

B.  Samenwerking met de regio

De cijfers maken één ding helder: deze uitdaging kan Leiden onmogelijk alleen aan. Het aantal woningen waar behoefte aan is, is niet alleen in Leiden te bouwen. Het CDA wil in het onderzoek, maar ook bij de keuzes daarna zoveel mogelijk samen optrekken met onze buurgemeenten. Wanneer die samenwerking niet goed verloopt, moet de provincie een faciliterende rol krijgen. Wat is de woonbehoefte in deze gemeentes en kan er tot een gezamenlijke oplossing gekomen worden? Ook ten aanzien van duurzaamheid, sociale voorzieningen en sportmogelijkheden is het gesprek hierover in de regio van groot belang.

C.  Bouwen in Leiden

Het CDA vindt dat we nieuwe woningen in Leiden moeten kunnen bouwen. Maar de realiteit is dat onze ruimte heel erg beperkt is. Bovendien bestaat 36% van de Leidse woningvoorraad uit sociale huurwoningen. Dat ligt ver boven het landelijke en het regionale gemiddelde. Wanneer er Leiden worden gebouwd, moet dat volgens het CDA met de volgende randvoorwaarden: 

1. Het CDA vindt dat er in de wijken ruimte moet zijn voor verschillende inkomensgroepen en een diverse bevolkingssamenstelling. Menging van huur- en koopwoningen, levensbestendig bouwen en particulier opdrachtgeverschap moet voorop staan. 

2. Het CDA wil geen extra sociale woningbouw. Bij scheefwoners, die momenteel zeker 20% van de sociale woningvoorraad bezetten, wordt ingezet op gerichte verleiding tot verhuizen van scheefwoners. Het CDA steunt daarom ook de bouw van koopwoningen en huurwoningen voor de midden- en hogere inkomens. Daardoor zal de mobiliteit in de woningmarkt worden vergroot en komen er woningen vrij voor starters op de woningmarkt. 

3. Uit een oogpunt van ruimtelijke kwaliteit, moet nieuwe bebouwing passen in de omgeving.

4. Bij nieuwbouw die wordt ingepast in bestaande wijken is het van belang dat de parkeernorm gehaald wordt en dat er wordt gekeken naar intelligente oplossingen om die parkeernorm te behalen. Gedacht wordt aan ondergronds parkeren, parkeren binnen de eigen woning of op eigen terrein. Nieuw Leyden is daarin een goed voorbeeld.

5. De leefbaarheid van de buurt mag door verkamering niet worden aangetast. 

6. Het CDA steunt de bouw van goedkopere koopwoningen en het aanbod van huurwoningen voor de doelgroep van de midden- en hogere inkomens. 

7. Ouderen moeten in de buurt van winkel- en zorgcentra kunnen wonen. Het CDA pleit voor ruime flats voor mensen die een huis achterlaten in de omgeving van de grote winkelcentra.

8. Een wijk moet ook een gemeenschap kunnen zijn én worden. Leefbare wijken zijn meer dan alleen wonen. Meer woningen en meer mensen vragen ook om ruimtes waar men elkaar kan ontmoeten en spreken.  

9. De jeugd kan hier goed opgroeien. Scholen en sport moeten goed bereikbaar zijn. Het CDA vindt het belangrijk dat sportverenigingen goed bereikbaar zijn en ook dichtbij zijn.   

10. Het CDA wil zuinig zijn op haar openbare gebieden. Deze gebieden moeten kwalitatief goed aangelegd zijn en menging van functies mogelijk maken.

Sportparken kunnen gedeeld worden met joggers en wandelaars. Parken kunnen gedeeld worden met sporters, waar ook faciliteiten zoals verlichting in de avond (tot 20.00) en sporttoestellen voor worden gerealiseerd.Honden aan de lijn en hondenpoep wordt opgeruimd.

Vragen en/of opmerkingen? Stuur dan een mail naar ons raadslid Josine Heijnen via J.Heijnen@gemeenteraadleiden.nl 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.