Een sterke samenleving maken we met elkaar. Hoe de zorg ook georganiseerd wordt, uitgangspunt van het CDA is dat er gezorgd wordt voor de mensen die dat nodig hebben. Dat kan met gebruik van professionele zorg en/of mantelzorg, in een instelling of thuis. Deze belofte om voor elkaar te zorgen is voor het CDA niets anders dan het oude, vertrouwde idee van solidariteit met de zwakkeren in de samenleving. Het CDA ondersteunt daarom initiatieven, waarbij buurten, verenigingen, bedrijven, kerken, moskeeën en andere geloofshuizen met elkaar deze alledaagse zorg voor ouderen en zieken in hun eigen omgeving organiseren. 

Kind en armoede

Het CDA vindt dat alle kinderen de kans moeten hebben om écht kind te zijn. Zij mogen niet de dupe worden van de problemen van hun ouder(s). Het CDA zal daarom inzetten op:

1.    Betere schuldhulpverlening, zodat mensen die in de schulden raken er sneller weer uitkomen en ook uit de schulden blijven.

2.    Stimulering van Basis Budgetbeheer, dat ervoor zorgt dat alle vaste lasten - zoals huur, zorgverzekering en gas, water en licht - op voorhand al worden ingehouden op iemands uitkering. Zo wordt voorkomen dat met de rekeningen ook de problemen zich opstapelen en uiteindelijk huisuitzetting dreigt. De gemeente is bereid om in voorkomende gevallen bij budgetbeheer te steunen op particuliere organisaties zoals Schuldhulpmaatje.

3.    Kinderen kunnen meedoen met sporten, muziekles, het bezoeken van de bibliotheek en mee kunnen gaan met schoolreisjes. Dat is mogelijk door deze voorzieningen inkomensondersteuning in natura aan te bieden.

4.    De gemeente trekt extra geld uit tegen kinderarmoede. De daarvoor bestemde rijksmiddelen komen via de gemeenten rechtstreeks ten goede aan deze kinderen, door samenwerking met lokale organisaties, zoals Stichting Leergeld, Jeugdcultuurfonds, Jeugd Sportfonds en Stichting Jarige Job.

5.    Het CDA wil een lokale aanpak tegen laaggeletterdheid, zodat op termijn iedereen kan meedoen.

Voor werkenden op minimumloon

Het CDA vindt het onrechtvaardig dat werkenden met een salaris op of net boven het minimumloon minder inkomsten genereren dan inwoners met een (bijstands)uitkering als gevolg van gemeentelijke subsidies en toelages. Het CDA wil deze armoedeval tegengaan door het minimabeleid terug te brengen naar van 120% naar 110% van de bijstandsnorm. Ook komt de gemeente met een plan om werkenden op minimumloon beter te informeren over de gemeentelijke regelingen waarmee zij tegemoet worden gekomen in specifieke lasten.

Voor ouderen die meedoen

Vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep als het om eenzaamheid gaat. Door hun afnemende gezondheid en mobiliteit en het wegvallen van een partner of leeftijdsgenoten, raken ouderen geïsoleerd en ligt eenzaamheid op de loer.

De zorg en aandacht voor onze ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal: van familie, buren, kennissen en verenigingen. Het CDA wil daarom een lokale aanpak eenzaamheid, waarvan een huisbezoek van alle 75-plussers door een vrijwilliger onderdeel uitmaakt.

Het aantal ouderen zonder werk is de afgelopen jaren gestegen. Het -gebruik van inkomensondersteuning voor ouderen in armoede wordt door het CDA mogelijk gemaakt.

Het is verder niet reëel om te veronderstellen dat alle oudere werklozen op de korte termijn een vaste baan zullen vinden. Vaak zijn deze ouderen wel op één of andere manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. Die inzet verdient waardering van de samenleving en daarom wil het CDA een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 62,5 jaar die structureel en gedurende meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden.

Vragen en/of opmerkingen? Stuur een mail naar ons duo-raadslid Tobias Sandoval Garcia via t.sandovalgarcia@gemeenteraadleiden.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.