26 mei 2021

Munnikkenpolder opofferen voor windmolens is niet de juiste aanpak op weg naar een duurzamere wereld

CDA mist afweging van natuurwaarden in energiestrategie

 

In het Politiek Forum van de gemeenteraad Leiderdorp van 25 mei jl. werd de Regionale Energiestrategie (RES) besproken. Een belangrijk punt in deze energiestrategie is het bepalen van de beste plekken om de nodige elektriciteit op te wekken via windmolens en zonnepanelen. In de RES wordt de Leiderdorpse Munnikkenpolder genoemd als kansrijk gebied voor windmolens. CDA Leiderdorp ziet de Munnikkenpolder als een waardevol recreatie- en natuurgebied en mist de afweging voor deze keuze. In het Forum heeft burgerraadslid Jan Huisman de bezwaren tegen windmolens in de Munnikkenpolder duidelijk gemaakt en aangekondigd een amendement in te dienen om te kijken naar betere locaties.

CDA Leiderdorp steunt de energietransitie, omdat deze past bij het uitgangspunt van rentmeesterschap. Ook Leiderdorp zal zijn regionale bijdrage moeten leveren met besparen, windmolens, zon op daken en op de A4. In die zin is het CDA bereid te kijken naar windmolens en welke locaties voor Leiderdorp goede opties zijn.

Bij monde van burgerraadslid Jan Huisman werd duidelijk dat het CDA teleurgesteld is dat opnieuw de Munnikkenpolder staat ingetekend als een kansrijk gebied voor windmolens. Ooit is door de gemeente Leiderdorp onderzocht dat dit een mogelijk gebied is, maar dat was in de tijd dat het een zandwinningsput en opslaggebied voor de hogesnelheidslijn (HSL) was. Inmiddels heeft de polder een transformatie ondergaan – noodzakelijk omdat het een natuurcompensatiegebied is voor de verbreding van de A4 – en is het een geliefd recreatie- en natuurgebied geworden. Het gebied wordt door steeds meer Leiderdorpers ontdekt en er wordt volop genoten van de vele soorten foeragerende weidevogels, de Does en het strandje.

Vorig jaar, bij de behandeling van de concept-RES, heeft het CDA twee amendementen ingediend. Beide zijn met brede steun in de Raad aangenomen. Deze amendementen vroegen om rekening te houden met waarden als recreatie, natuur, landschap en biodiversiteit. Het CDA mist het resultaat van deze twee amendementen en begrijpt niet hoe de keuze kan worden gemaakt voor de Munnikkenpolder als locatie voor windmolens. Volgens het CDA blijft het onduidelijk hoe deze waarde-afweging heeft plaatsgevonden. Het lijkt erop dat de waarde van de Munnikkenpolder onvoldoende is uitgelegd aan de regionale werkgroep die de RES 1.0 heeft opgesteld.

Het CDA is dus niet voor windmolens in de Munnikkenpolder. Het CDA wil echter wel verantwoordelijkheid nemen en stelt een breder onderzoek voor naar een betere locatie voor windenergie.

Verder pleit het CDA voor actie, en dan met name kortetermijnacties waar Leiderdorp nu mee aan de gang kan. Een aantal voorbeelden:

 • Besparen bedrijven
  Er bestaat energiebesparingsplicht voor grootverbruikers. De wethouder kan via de Omgevingsdienst gaan werken aan handhaving.
 • Besparen particulieren
  De meeste winst zit in huizen met lage labels. De gemeente kan via duurzaamheidsbeleid daarop focussen en energiebesparingsmaatregelen stimuleren en aantrekkelijk maken.
 • Zon op dak
  In Leiderdorp bestaat Zon op Leiderdorp, die Leiderdorpers de gelegenheid geeft in zonnepanelen te investeren als ze deze niet op hun eigen dak kwijt kunnen. Afgelopen maand is een tweede trance succesvol geplaatst. De coöperatie doet goed werk. De gemeente kan deze vrijwilligers meer ondersteunen, zodat zij nog meer succes kunnen boeken.
 • Draagvlak
  In onze regio is er de coöperatie Rijnland Energie. Helaas nog niet met een Leiderdorpse afdeling/coöperatie. Collectief eigenaarschap kan het draagvlak voor windenergie vergroten, net zoals met Zon op Leiderdorp voor zonne-energie. Het CDA zou graag zien dat de gemeente nu al actief gaat helpen bij een Leiderdorpse variant om deze eerste vrijwilligers te helpen.

Een gebied met hoge natuurwaarde, als de Munnikkenpolder, opofferen voor windmolens is in de ogen van het CDA niet de juiste aanpak op weg naar een duurzamere wereld. Het CDA roept de wethouder op onderzoek te doen naar de beste locatie voor zon en wind in Leiderdorp.

Daarnaast de vraag om als gemeente ervoor te zorgen dat er concrete kortetermijnstappen worden gezet om te besparen, zon op daken sterk uit te breiden en draagvlak te verbreden. Betaalbaarheid en stimuleren staan hierbij voorop.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.