25 mei 2020

Natuur verdient aandacht in energietransitie

In de vergaderingen van 17 mei en 25 mei heeft de Leiderdorpse gemeenteraad het concept Regionale Energie Strategie besproken. Het CDA steunt de energietransitie, inclusief de noodzaak voor zonneweiden en windmolens, maar is wel kritisch. In de schaarse ruimte van de regio Holland Rijnland verdient de flora en fauna, landschap, biodiversiteit en recreatie veel meer aandacht. Ook vindt het CDA het onverantwoord om de Leiderdorpse Munnikkenpolder aan te prijzen als een kansrijk gebied voor 6 windmolens. Het CDA heeft daarom in de twee amendementen ingediend, nl ‘aandacht voor de natuur’ en ‘windambitie van Leiderdorp’ die allebei in de raadsvergadering werden aangenomen. 

Waar gaat het bij deze energiestrategie om? Via het energieakkoord heeft de landelijke overheid dertig regio’s in het land de opdracht gegeven om een strategie uit te werken waardoor ze in 2050 energieneutraal te zijn. Eind 2020 moet dit plan worden vastgesteld en er ligt nu een eerste concept waarop alle gemeenten van Holland Rijnland, waar Leiderdorp onder valt, hun wensen en bedenkingen mogen geven. De energiestrategie gaat over energiebesparing, warmte, elektriciteit en mobiliteit. Het is daarmee een groot onderwerp en via tussendoelen in 2030 moet een en ander al op korte termijn vorm gaan krijgen. D66-wethouder Van Woudenberg heeft aan de gemeenteraad een conceptdocument voorgelegd met wensen & bedenkingen vanuit Leiderdorp. Dit document vormde de basis voor de discussie met de raadsleden.

Het CDA steunt de energietransitie. Voor warmte is het essentieel dat er restwarmte vanuit Rotterdam komt, omdat voor onze huizen het anders lastig zal worden om met een realistisch plan te komen om van het gas af te komen. Voor elektriciteit heeft Holland Rijnland twee denkrichtingen uitgewerkt om via zonneweiden en windmolens de elektriciteit voortaan op te wekken. Opvallend is dat daar het zwaartepunt bij zonneweiden wordt gelegd, terwijl volgens de adviezen een verhouding van 1 op 1 optimaal is.

In de vergadering van 17 mei pleitte Jan Huisman, CDA-burgerraadslid, voor vier belangrijke punten als commentaar op het concept-RES en de voorgestelde brief van de wethouder:

Ten eerste vraagt Leiderdorp met de regio om landelijke instrumenten voor energiebesparing. In het concept wordt gevraagd om instrumenten die inwoners kunnen afdwingen. Een aantal partijen, zoals GroenLinks is sterke voorstander voor afdwingen Wat het CDA betreft gaat het om stimuleren, maar niet om dwang. Op basis van het pleidooi in de vergadering van 17 mei, zwakte de wethouder de formulering al af. Een amendement van VVD en CDA om nadrukkelijk aan te geven dat er geen sprake kan zijn van dwang, werd in de de raad gesteund door D66 en LPL en daarmee aangenomen. 

Ten tweede moet een betere mix tussen zonne- en windenergie worden gevonden. In één van de varianten is er een mix van 1 op 22 tussen wind- en zonne-energie. Dit leidt ertoe dat in onze regio minimaal 7 km2 grond (1400 voetbalvelden) in zonneweide moet worden veranderd. Bovendien is de scheve balans ongunstig voor de belasting van het elektriciteitsnetwerk. Immers ’s nachts en in de winter, is er vooral windenergie beschikbaar.

Verder is het draagvlak van bewoners essentieel. Naast communicatie, gaat het wat het CDA betreft ook om daadwerkelijke participatie van de Leiderdorpers. Een project als Zon op Leiderdorp is hierin een voorbeeld. Hier zijn Leiderdorpers zelf eigenaar geworden van zonnepanelen op grote daken. Wat het CDA betreft een voorbeeld voor de regio.

Tot slot moet de energiestrategie met een bredere blik naar de schaarse ruimte in onze regio kijken. De energiestrategie zoals die er nu ligt, houdt geen rekening met zaken als de behoefte aan woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen. De wethouder vroeg daar terecht aandacht voor, want ook hiervoor moeten de komende jaren keuzes worden gemaakt. Het CDA voegt daaraan toe dat recreatie, natuur, landschap en biodiversiteit ook criteria moeten worden bij de afwegingen. Hiervoor heeft Medea Hempen namens het CDA een amendement ‘aandacht voor de natuur’ ingediend wat werd gesteund door VVD, D66, GL en LPL en daarmee werd aangenomen. Alleen PvdA stemde tegen.

In 2016 heeft de Leiderdorpse raad onderzocht of het mogelijk is om windmolens te plaatsen in Leiderdorp. Hier is de Munnikkenpolder als kansrijk gebied uitgekomen. Destijds was de Munnikkenpolder een zandwinningsput en opslaggebied voor de HSL. Inmiddels is dit gebied echter samen met de Ruigekade, volledig ontwikkeld als recreatie- en natuurgebied. Deze ontwikkeling was noodzakelijk als natuurcompensatiegebied voor de A4. Het gebied is inmiddels een populaire plek voor vogelexcursies en vele Leiderdorpers maken er graag een wandeling. Het CDA vindt het daarom onlogisch om juist dit gebied vanuit Leiderdorp aan te bieden aan de regio als de beste keuze voor windmolens. Ook hiervoor heeft het CDA een amendement ingediend. Dit ‘windambitie voor Leiderdorp’ amendement werd gesteund door alle partij, met uitzondering van PvdA en is daarmee ook aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.