19 november 2020

Begroting LV 2021: Voor CDA is rentmeesterschap kernpunt

CDA: Rentmeesterschap is kernpunt voor een betrouwbare, degelijke begroting

Een schip in woelige zee met hoge (corona)golven naar veilige haven brengen. Met deze metafoor benadrukte de CDA-fractievoorzitter Gijs Dupont de inspanningen die de gemeente zich getroost, ondanks het zware weer, om een kloppend huishoudboekje in deze raadsperiode te realiseren. Investeren waar het moet, besparen waar het kan.

De uitvoering van de jeugdwet, de participatiewet en de WMO brengt financiële risico’s met zich mee. De corona-crisis slaat gaten in het inkomen van inwoners, ondernemers en de gemeente en veroorzaakt veel leed en sociale zorg. Samen staan we in deze gemeente voor de taak zorgvuldig en zo goed mogelijk financieel door deze crisis te komen. Uiteindelijk is de financiële draagkracht ten behoeve van en de zorg voor het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van onze inwoners het doel van College en gemeenteraad.

Groen moet je doen!

Investeren in de toekomst is investeren in vergroening. Het CDA vindt dat Leidschendam-Voorburg de opbrengsten uit energie ook weer investeert in energie. Het CDA is daarom ingenomen met het duurzaamheidsfonds dat gevuld wordt met een substantieel deel van de opbrengsten uit de Eneco-aandelen verkoop. Met de bestemmingsreserve die we aanleggen zijn we voorbereid op de energietransitie en kunnen we onze inwoners financieel ontlasten. Groen betekent ook natuur en leefbaarheid. Het CDA is tevreden dat de elektriciteitskabels langs het spoortracé Den Haag – Leiden ondergronds gaan. We reduceren zo de gezondheidsrisico’s van bovengrondse hoogspanningskabels. Ook is het CDA blij dat er uitvoering wordt gegeven aan haar motie om het mooie groen van het Stompwijkse buitengebied beter te beschermen doordat dit gebied nadrukkelijk een plek krijgt in de toekomstige omgevingsvisie.

In beweging

De bereikbaarheid van onze gemeente is een zorgpunt. Bouwplannen in Binckhorst, the mall of the Netherlands, effecten van woningbouwplannen. Dit zijn de uitdagingen om Leidschendam-Voorburg bereikbaar te houden met fiets, OV en auto. Dat het college hiervoor nu een reservering aanbrengt doet het CDA deugd, inclusief het investeren in nieuwe parkeergelegenheden in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid, vervult het hiermee een CDA-wens.

In Leidschendam-Voorburg zorgen we voor elkaar

Het belang van een thuis is in deze corona-tijden wellicht groter dan ooit: een veilige haven. En daarom is het CDA blij met haar wens voor de extra maatregelen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Zo blijft Leidschendam-Voorburg een mooie woonplek voor onze ouderen. Daarnaast heeft de CDA per motie gevraagd om werk te maken van onze wettelijke plicht als gemeente om invulling te geven aan het VN-verdrag voor de mensen met een handicap. Het CDA pleit voor één integraal overzicht van activiteiten die passen in één Inclusie Agenda en roept het College op om samen met partners, een plan te maken voor die Inclusie Agenda. Een plan zodat iedereen, echt iedereen, zonder enige hindering, mee kan doen in onze gemeente, ongeacht de plek waar men wil zijn of de activiteit waar men aan wil deelnemen.  

Financiële middelen en mogelijkheden

Het CDA wil belastingverhogingen voorkomen. Wel mag een inwoner een eerlijke en kostendekkende prijs betalen voor diensten die de gemeente levert. Dat dit gebeurt blijkt uit het feit dat, een uitvloeisel van een CDA-motie, leges kostendekkend worden gemaakt.

Het CDA staat voor goed rentmeesterschap. Dat benadrukte het CDA door ook via een motie aandacht te vragen voor zorgvuldige planning van AVG-proof informatiebeveiligingsbeleid en beargumenteerde organisatieontwikkeling. Desondanks steunt de CDA-fractie het aanwenden van de reserves in een periode dat we financieel veel tegenvallers hebben.

Rentmeesterschap

CDA-fractievoorzitter Gijs Dupont: “Voor het CDA is rentmeesterschap een kernwaarde. Rentmeesterschap gaat over hoe we omgaan met financiën, de romp van het schip. Maar ook hoe we omgaan met maatschappelijk kapitaal: zeilen van het schip. De zeilen functioneren, de romp is beschadigd, maar het schip houdt stand, de haven lonkt. In de haven staan de inwoners. Daar dient rentmeesterschap voor. Investeren en besparen voor onze inwoners, voor een samenleving die je door wilt geven.

Voor meer informatie:

Gijs Dupont, Fractievoorzitter CDA Leidschendam Voorburg
06-41225952
Instagram: @gijsdupont
Facebook: https://facebook.com/dupontgijs/
Twitter: @gijsdupont
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/gijsdupont

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.