25 september 2011

CDA roept wethouder op tot snelheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen over de Groen van Prinstererschool van het CDA beantwoord. De school heeft een tekort aan klaslokalen, waardoor 4 groepen elders in noodlokalen zitten en zelfs op zolder noodlokalen zijn gerealiseerd. Dit zorgt er voor dat de lokalen een slecht binnenklimaat hebben en dat mogelijk de veiligheid niet gegarandeerd is.

Uit de beantwoording blijkt dat het college een afwachtende houding aanneemt en geen urgentie ziet om snel tot een oplossing te komen.

Het CDA vindt dat er onvoldoende voortgang zit in het project en zal daarom in de eerstvolgende commissievergadering de verantwoordelijke wethouder Schellings vragen snel met plannen te komen zodat de huisvesting op korte termijn verbeterd kan worden.

Onderstaand de vragen en antwoorden:

Beantwoording schriftelijke vragen dd. 28 augustus 2011 ex artikel 42 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg van de heer Jansen (CDA fractie) inzake Voortgang herhuisvesting Groen van Prinstererschool.

Schriftelijke vragen zijn gesteld over de planvorming bij basisschool Groen van Prinstererschool en basisschool De Dijsselbloem.

Vraag 1:

In de raadsbrief van 28 juni geeft u aan dat de totstandkoming van het IHP vertraagd is, en dat vanwege de nijpende situatie van de Dijsselbloem en de Groen van Prinstererschool al gestart is met de planvorming. Is hierover al contact geweest met deze scholen?

Antwoord:

Ja. Het schoolbestuur is volledig op de hoogte van de start van de planvorming. Het bestuur is mondeling en schriftelijk geïnformeerd.

Vraag 2:

Zo nee, op welke termijn gaat u contact opnemen?

Antwoord:

Zie 1.

Vraag 3:

 

Wanneer denkt u met een planning te kunnen komen voor de herhuisvesting van de Groen van Prinstererschool?

 

Antwoord:

In oktober of november 2011. Op dit moment vindt intensief overleg plaats met het schoolbestuur over de verder te nemen stappen.

Vraag 4:
 

De school heeft in januari 2011 een Programma van Eisen voor herhuisvesting aan de gemeente gestuurd. Wat heeft de gemeente hiermee gedaan?

 

Antwoord:

Begin februari heeft de gemeente een Programma van Eisen (PvE) ontvangen gebaseerd op de leerlingenprognose van 2009 en gebaseerd op vervangende nieuwbouw voor de school. Bij de verschillende verbouw en nieuwbouwplannen diende de geactualiseerde leerlingprognose, waaruit ook ruimtevragen blijken, te worden vergeleken met de bestaande plannen. Tevens heeft het vorige college bepaald dat "de karakteristieke gebouwen van de Groen van Prinstererschool, De Prof. Casimir en de Vijverhof dienen te worden behouden en in aanmerking komen voor inwendige aanpassing en zonodig uitwendige aanpassing c.q. uitbreiding doch alleen in overeenstemming met de bestaande bouwstijl van de gebouwen en passend in de omgeving". Om die reden heeft voor het gebouw van basisschool  Groen van Prinsterer op 15 mei 2011 een bouwhistorische waardering plaatsgevonden, ter voorkoming van het onbedoeld verdwijnen van historisch waardevolle (bouw) elementen.

Vraag 5:

Bent u zich bewust van de slechte huisvesting op de Paradijsstraat? Wat denkt u hieraan op korte termijn te doen?

Antwoord:

Bij de afzonderlijke beoordeling van de huisvestingsplannen binnen het IHP op prioriteit en noodzaak wordt de onderhoudsstaat van een schoolgebouw in kaart gebracht.

De onderhoudsinspectie in het gebouw van basisschool Groen van Prinsterer heeft op woensdag 22 juni j.l. door een extern bedrijf plaatsgevonden. De definitieve rapportage wordt binnenkort verwacht.

Bij zich voordoende calamiteiten kan een spoedaanvraag worden ingediend.

Vraag 6:

Bent u bereid om de school te steunen in het zoeken naar nieuwe locaties, mocht de tijdelijke huisvesting na augustus 2011 niet meer mogelijk zijn?

Antwoord:

Het college gaat er van uit dat vragensteller augustus 2012 bedoelt.

Ja, we zullen bijtijds nagaan hoe de benodigde tijdelijke huisvesting binnen de regelgeving kan worden verlengd en mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, gaan wij op zoek naar alternatieven voor tijdelijke huisvesting. Om misverstanden te voorkomen geven wij hierbij aan dat het dan zal gaan om tijdelijke huisvesting en niet om een nieuw locatieonderzoek voor de gehele school.

Het college van Leidschendam-Voorburg,

 


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.