25 oktober 2021

CDA wil proper Prinsenhof

Naar aanleiding van de berichtgeving van Omroep West 
heeft de CDA-fractie vragen gesteld aan het College van Burgemeester &
Wethouders over de rattenplaag die Leidschendam-Voorburg teistert. Buurtbewoners klagen over
dode en levende ratten op straat en ouders laten hun kinderen niet meer in speeltuintjes spelen. Ron
van Duffelen en Jan Hendriks, raadsleden van het CDA Leidschendam-Voorburg nemen deze
berichtgeving hoog op. “Ratten horen niet thuis in een woonwijk. Kinderen, gezinnen en ouderen
moeten met plezier door hun wijk kunnen gaan en er kunnen spelen zonder telkens bang te zijn voor
ratten. We dienen dit samen aan te pakken”, aldus Ron van Duffelen.

De CDA raadsleden willen daarom meer weten over waar de rattenplaag zich precies voordoet en
wat de gemeente daar tegen doet. Eén van de vragen die het CDA stelt luidt: Welke maatregelen
treft het College, of gaat u aanvullend treffen, om deze rattenplaag tegen te gaan, zodat ouders hun
kinderen weer in speeltuintjes durven laten spelen? Daarnaast wil het CDA weten hoe het staat met
het ongediertebestrijdingsteam en wat er is verbeterd sinds de voorlichtingsbijeenkomst die de
gemeente in 2017 heeft georganiseerd over ongediertebestrijding.

Gedragsverandering nodig…

Maar dat is niet het enige. Het CDA vindt ook dat er gedragsverandering nodig is. In het artikel van
Omroep West wordt onder andere gemeld dat bewoners etensresten van balkons gooien. Ook wordt
er nog steeds afval naast de containers geplaatst en stapelt het zwerfafval zich in het weekend op.
Het CDA Leidschendam-Voorburg wil dat dit gedrag stopt en vraagt aan de gemeente of zij net als de
CDA van mening is dat het niet alleen een kwestie van afvalinzameling is, maar ook ligt aan het
gedrag van mensen. Het CDA wil ook weten wat voor maatregelen de gemeente gaat treffen om het
gedrag van de bewoners te veranderen, zodat er geen eten meer over het balkon wordt gegooid en
geen volle vuilniszakken naast de volle containers worden geplaatst. Het CDA vraagt ook of het
mogelijk is om een ‘voederverbod’ in te voeren zoals de gemeente Den Haag, met een sanctie van €
95,- per overtreding.

… en meer maatregelen tegen afvaldump


Naar aanleiding van World Cleanup Day vroeg het CDA in haar artikel
ook al aandacht om geen restafval meer te dumpen naast de ondergrondse containers.
Daarnaast weest het CDA ook op de verschillende initiatieven die zij in de afgelopen jaren heeft
genomen, zoals het initiatief om afvaldump te voorkomen door de containerplaatsen aantrekkelijker
te maken (motie beplanting containerplaatsen 2018), haar pleidooi voor een afvalbrengstation
binnen onze gemeentegrenzen (resulterend in een toezegging van het college in 2020) en het
initiatief om mobiele camera’s in te zetten in de strijd tegen afvaldump. In haar vragenbrief naar
aanleiding van de rattenplaag vraagt het CDA of het College bereid is haar eerdere afwijzing van een
pilot met mobiel cameratoezicht te heroverwegen. Mobiel cameratoezicht zou de pakkans vergroten
en de overlast van zwerfafval en ratten verminderen. Daarnaast heeft het CDA eerder ook gepleit
voor een afvalbrengstation, wat kan helpen tegen de afvalproblemen in onze gemeente. Het CDA
vraagt daarom ook of de gemeente bereid is om een geschikte plek hiervoor te zoeken.

Het CDA heeft eerder vragen gesteld over de rattenplaag

Het is overigens niet de eerste keer dat het CDA vragen stelt over de rattenplaag. Ook in 2018 heeft
CDA-raadslid Gijs Dupont vragen gesteld toen het CDA had vernomen dat er in de wijken Prinsenhof

in Leidschendam en rondom de Parkweg en de Spinozalaan in Voorburg veel ratten voorkomen. De
gemeente erkende toen dat er een relaties is tussen de aanwezigheid van ratten en het toegenomen
zwerfval dat is ontstaan doordat er zakken naast ondergrondse containers werden gezet. De
gemeente heeft toen toegezegd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het weggooien
van etenswaren op straat te voorkomen. Op eerdere vragen van D66 antwoordde het College dat de
gemeente en Avalex minder bijplaatsingen bij de afvalcontainers signaleerde. De CDA-raadsleden
vragen of het College deze mening nog steeds is toegedaan en hoe het College dan de mening van
inwoners en schoonmakers van de gemeente beoordeelt? Zij constateren nog steeds zwerfafval bij
de afvalcontainers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.