22 september 2019

Bezuinigingskeuzes

Donkere wolken? Vertrouwen!

U zult het al in de krant hebben kunnen lezen, de gemeente Lisse heeft een structureel begrotingstekort van EURO 2,25 miljoen. Het tekort vloeit voort uit een optelsom van landelijke ontwikkelingen en het opdrogen van de financiële reserves.

1. Lisse ontvangt onvoldoende geld voor de jeugdhulptaken die zij erbij kreeg van het Rijk.

2. Gemeenten mogen vanaf 2022 geen precariobelasting meer heffen aan nutsbedrijven.

3. Er mag geen rekening meer gehouden worden met ontvangsten uit het BTW-compensatiefonds.

4. We hebben in ons dorp heel veel mooie gebouwen (Floralis, zwembad, bibliotheek en veel modern behuisde scholen) waarvoor we de financiële reserves hebben aangesproken.

Het College zal samen met de Raad bespreken welke oplossingen gevonden kunnen worden voor dit financiële gat, dat in absolute en relatieve zin heel fors is. Er zijn verstrekkende bezuinigingskeuzes nodig. Een simpele oplossing is niet mogelijk en er zullen zeker ook beslissingen genomen moeten worden die pijn doen. 

De CDA-fractie ziet het als een laatste oplossing, maar sluit de verhoging van de OZB niet uit. Als CDA houden wij vooralsnog vast aan het beginsel van de sluitende begroting. Meer uitgeven dan we kunnen betalen past niet bij het CDA.

We hebben inmiddels op woensdag 18 september een bijeenkomst gehad, waarbij informeel met college en raadsleden naar de mogelijke oplossingen gezocht is. Op basis daarvan - en omdat het CDA in de persoon van Kees van der Zwet de wethouder Financiën  levert- hebben wij er vertrouwen in dat we uiteindelijk een oplossing kunnen vinden voor deze financiële uitdaging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.