07 november 2019

Algemene Beschouwingen

Financiële situatie en oplossingsrichtingen

Het CDA hecht traditioneel aan een conservatief verstandig begrotingsbeleid, waarbij elementen als zorgvuldigheid, spaarzaamheid en gematigde lokale lasten leidend zijn. Onze fractie bedankt het College en de ambtelijke financiële afdeling voor de programmabegroting periode 2020 – 2023. De financiële situatie van de gemeente is ronduit zorgelijk. Zonder de gepresenteerde wijzigingen op de begroting gaan 2 belangrijke signalen, namelijk de netto schuldquote en de solvabiliteit op rood. Daarnaast kunnen wij onze begroting niet sluitend houden zonder jaarlijks ruim EUR 1 miljoen te onttrekken aan de reserveringen. Het siert het college dat inzicht is gegeven in de onzekerheden die ons de komende jaren staan te wachten. Ten eerste het beleid van de rijksoverheid, waarbij de trap op, trap af-methodiek de gemeente parten speelt. Ten tweede de inschatting van het CPB van de groei van de Nederlandse economie. Door de gure wind uit het buitenland wordt rekening gehouden met een terugval die uiteindelijk weerspiegeld zal worden in de bijdrage uit het Gemeentefonds. Het CDA vindt het, gezien de slechte solvabiliteit, verstandig om rekening te houden met deze onzekerheden. We kunnen onze ogen niet sluiten en doen alsof er niets aan de hand is. Het College sluit gelukkig zijn ogen niet voor de situatie en heeft oplossingsrichtingen aangedragen die aansluiten bij de visie van het CDA. Wij lichten er een aantal uit. 1. De bezuinigingsopdracht in HLT-verband is gerealiseerd, en, zoals we kunnen lezen in de recente evaluatie, is er sprake van het terugdringen van de externe inhuur. HLT huurt extern minder in dan landelijk gemiddeld. 2. Als Raad zullen we op korte termijn echte keuzes moeten maken op het gebied van het accommodatiebeleid. De huidige functies van de bibliotheek onderbrengen in meer efficiënte accommodaties noemde de CDA-fractie bij de behandeling van de Kadernota al. Op vergelijkbare wijze kan bekeken worden of de het jongerenwerk, nu in De Greef, en het Centrum voor Jeugd en Gezin een passender accommodatie kunnen vinden. Het CDA roept het College op om korte termijn met een tijdspad te komen. Wij zien graag de uitkomst van de bestuursopdracht in dezen tegemoet. 3. De verhoging van de OZB hebben wij altijd als een ultimum remedium gezien. Door de financiële situatie achten wij deze noodzakelijk. Wij nemen daarbij ook mee dat de woonlasten de laatste jaren gelijk gebleven zijn, de woonlasten in vergelijking met omliggende gemeenten gematigd zijn, en we ons moeten realiseren dat ons hoge voorzieningenniveau uiteindelijk betaald moet worden. De CDA-fractie verwacht niet alleen een financieel gezond beleid. We vragen ook aandacht voor ambities zoals die bij de vorming van de coalitie zijn geformuleerd. Aantrekkelijk Lisse Vitale inwoners Eenzaamheid kan grote gevolgen hebben, zowel voor het individu als de maatschappij. De CDA-fractie is een voorstander van preventie. Op het gebied van de bestrijding van eenzaamheid kan dat bestaan uit het versterken van samenwerking tussen inwoners. Tevens vragen we het College om te bewerkstelligen dat voor het einde van deze collegeperiode een beslissing genomen wordt op het dossier Beukenhof en uitvoering te geven aan de raadsmotie. De eerder door het College uitgesproken intentie om daarbij rekening te houden met de wensen van toekomstige ouderen (Beukenhof 2.0) past in onze visie. Armoedebeleid Onze fractie is blij dat de bestrijding van armoede grote aandacht blijft krijgen van het College. Vroeg Eropaf is een methode die aansluit bij onze wens om preventie in te zetten. Wij zijn dan ook blij dat de wethouder overeenkomstig ons verzoek met een armoedenota komt. Wonen De CDA- fractie vraagt aandacht voor het naar voren halen van woningbouw. Wij zien de Woonvisie in dezen graag tegemoet. De CDA-fractie verzoekt het College om de Raad te blijven informeren over de voortgang van jongerenhuisvesting en de rol die de locatie Swets en Zeitlinger hierbij kan spelen. Wij vragen aandacht voor de problematiek van woningen die ter investering worden aangekocht en gebruikt worden voor verhuur, al dan niet voor toeristische en recreatieve doeleinden. Op welke wijze is de gemeente in staat om zelfbewoning te bevorderen? Arbeidsmigranten De CDA-fractie ondersteunt het voornemen van het College om beter inzicht te krijgen waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn. Wij vragen het College om te onderzoeken of, in situaties waar arbeidsmigranten niet ingeschreven worden in de BRP, er heffing van toeristenbelasting zal plaatsvinden. Groen Wij vragen het College of het bereid is om beleid te ontwikkelen om inwoners op straat- of pleinniveau uit te nodigen om de verzorging van openbaar groen te verzorgen. Duurzame innovatie Het CDA wil onze schepping netjes doorgeven naar de volgende generatie. Duurzaamheid moet daarom constant aandacht krijgen. Bij uitwerking van het klimaatakkoord vragen wij het college om het draagvlak bij de inwoners serieus te nemen. Wij gaan ervan uit dat de uitgaven die in dit kader door de gemeente zullen worden verricht, gefinancierd worden door een passende bijdrage van de rijksoverheid. Wij vragen het College om te komen tot een prioritering van de projecten die gemeentelijk opgepakt kunnen worden zodra rijksgelden beschikbaar zijn. Wij vragen het College om concreet aan te geven op welke wijze duurzaamheid in bestaand beleid wordt verwerkt. Kan het College aangeven hoe het staat met de vervanging van de straatverlichting? Op welke wijze zal de gemeente bij het de investeringen in het rioleringsstelsel invulling geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen? Mobiliteit Het ziet er naar uit de Duinpolderweg vooralsnog uitgesteld wordt. Wij vragen het College om aan te geven op welke wijze dat invloed zal hebben op de gewenste ontsluiting en de ontwikkelingen van de HOV. Participatie De CDA-fractie is enigszins teleurgesteld over de uitkomst van de jongerenparticipatie. Na de jongerentop lijkt dit doodgebloed te zijn. Wij vragen het College om te beoordelen of de maatschappelijke dienstplicht gebruikt kan worden om het gevoel van burgerschap bij jongeren te bevorderen en op welke wijze gebruik gemaakt kan worden van de door het Rijk ter beschikking gestelde gelden. Wij vragen het College om de Raad nog in 2019 te informeren over de locaties die als spoor A ter beschikking staan voor Tiny Houses. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.