29 maart 2016

Antwoorden artikel 51 vragen uitspraak Windpark Nieuwe Waterweg

Op 9 maart 2016 heeft de fractie van het CDA Maassluis in het kader van artikel 51 vragen gesteld aan het college over de uitspraak van de Raad van State inzake het Windpark Nieuwe Waterweg.

Onderstaand het antwoord wat wij van het college ontvingen.

Geachte mevrouw, mijnheer,
 
Middels uw brief van 9 maart jl. heeft u op grond van artikel 51 RvO aandacht gevraagd voor de uitspraak Raad van State inzake het Windpark Nieuwe Waterweg. In deze brief zullen wij uw vragen in de door u gestelde volgorde beantwoorden.
1. Heeft u kennis genomen van de uitspraak van de Hoge Raad? Zo ja, in hoeverre klopt het dat de afgegeven omgevingsvergunning voor het Windpark Nieuwe Waterweg onherroepelijk is geworden?
Wij zijn op de hoogte van de uitspraak van de Raad van State. De Hoge Raad heeft in deze geen uitspraak gedaan. Het klopt inderdaad dat de afgegeven omgevingsvergunning voor het Windpark Nieuwe Waterweg de dag na bekendmaking van de uitspraak onherroepelijk is geworden. Er is geen hoger beroep op een uitspraak van de Raad van State mogelijk.

2. In hoeverre bent u nog in gesprek met de gemeente Rotterdam en de provincie over het niet plaatsen van de achtste windmolen in het Windpark Nieuwe Waterweg? Zo niet, bent u bereid nog een ultieme poging te doen?
Wij hebben op verschillende momenten voorafgaand en ook gedurende de rechtsprocedures de nodige gesprekken gehad met de gemeente Rotterdam en de provincie, De gemeente Rotterdam heeft echter niet kunnen instemmen met het verplaatsen van de meest oostelijke windturbine.

3. Welke juridische mogelijkheden zijn er nog voor zowel de gemeente Maassluis als de bewoners om de aanleg van de windturbine tegen te gaan die onacceptabel dicht op de bebouwing van Maassluis staat gepland?
We zijn momenteel nog in afwachting op de besluiten van het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijksdienst voor ondernemend Nederland (Rvo) op de ingediende bezwaren tegen de verleende watervergunning respectievelijk de verleende ontheffing van de Flora- en faunawet voor het Windpark Nieuwe Waterweg.

4. Bent u het met ons eens dat deze opties onderzocht moeten worden en scherp in kaart moeten worden gebracht?
De mogelijke opties zijn voor ons helder. Op grond van de uitkomsten van de bezwaarprocedure onder punt 3, zullen we ons beraden op de verder te nemen stappen en dit ook met de raad communiceren.

5. Deelt u onze mening dat waar zich mogelijkheden voordoen deze door de gemeente benut moeten worden en dat de gemeente zich tot het uiterste blijft inspannen om de aanleg te voorkomen zelfs als dit een langdurig proces betekent?
Zie vorig antwoord.

6. Wij vragen u de bewoners die getroffen worden door dit Windpark Nieuwe Waterweg in te lichten en in overleg te gaan welke verdere stappen mogelijk en wenselijk zijn.
De betrokken bewoners waren net als wij partij in de beroepsprocedure tegen de verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van het Windpark Nieuwe Waterweg en zijn dus eveneens direct door de Raad van State op de hoogte gebracht van de onderwerpelijke uitspraak. We zullen binnenkort met de bewoners afstemmen over hoe nu verder te gaan.

Wij hopen middels deze brief uw vragen beantwoord te hebben.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Maassluis

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.