11 november 2015

Inbreng Begrotingsbehandeling 2016 2e termijn

Voorzitter,

Vanavond kunnen we beginnen met een verschil te maken voor onze inwoners, verenigingen, ondernemers en bezoekers in hoe zij volgend jaar onze stad ervaren. We kunnen hiermee beginnen door als gemeenteraad een goede begroting goed te keuren. Het CDA Maassluis staat achter de begroting, stemmen dus voor de begroting, maar wil er onder de streep er wel nog wat bovenop doen.

Het College heeft positief gereageerd op veel voorstellen vanuit de gemeenteraad.  En waar er nog wat licht tussen zat,  komen we er met elkaar vanavond vast goed. Gisteren was het in vragen, vanavond volgen aan het eind van onze termijn onze verzoeken aan u.

Voorzitter, het CDA Maassluis wil in 2016 dat de gemeente zich van haar beste kant laat zien. Door uit te gaan van mogelijkheden, door te kijken hoe we zelfs lastige zaken toch kunnen oppakken en aanpakken. Soms door het anders te doen, soms door iets creatiever te zijn en vaak door net dat beetje extra te geven. Want net die extra stap zetten kan een groot verschil maken. Graag noemen wij twee voorbeelden van hoe wij het graag zien.

Als eerste de reconstructie van de laan 40-45. Het enthousiasme over het resultaat is groot. Maar niet alleen het resultaat roept enthousiasme op, zeker ook de manier waarop het project is uitgevoerd. Als tweede voorbeeld noemen wij de inspirerende wijze waarop in Maassluis de nood-crisisopvang is georganiseerd.

Voorzitter, de begroting toont na 2016 wat sombere financiële cijfers maar dit zegt niet alles, want wij zijn een rijke stad. Door onze inwoners, door onze verenigingen, door onze ondernemers en door onze ambtenaren.

En zowel bij de laan 40-45 als bij de nood-crisisopvang hebben we met elkaar een verschil gemaakt.  Door buiten de geijkte uren te werken en door te laten zien dat de gemeente prima in staat is op een goede manier af te wijken van de standaard gevolgde procedures. En zo willen wij de komende jaren vaker werken.

Wij willen in 2016 met u spreken over de invulling van de bezuinigingen, maar ook over hoe we als gemeente goed blijven aansluiten bij het levensritme en de wensen van onze inwoners. Met elkaar spreken over hoe wij als gemeente dichtbij onze inwoners blijven staan, in een samenleving die constant verandert. En waarin meer van inwoners wordt gevraagd.

Het CDA Maassluis wil dat de gemeente zonder problemen beschikbaar is voor ondersteuning als inwoners op zaterdag hun buurt willen opknappen.

Wij willen dat we in 2016 gaan proberen om initiatiefnemers van evenementen nog beter door het proces van vergunningen en regelgeving heen te leiden.

Wij willen dat inwoners in 2016 ook op dinsdagavond om acht uur en op zaterdagmorgen een paspoort kunnen aanvragen. Dit kan door een verschuiving en niet zomaar een verruiming van de openingstijden. Een ander onderzoek dus.

Voorzitter, mensen maken Maassluis. Wij willen in 2016 een verschil maken voor een inwoner die zich minder veilig is gaan voelen, voor een gezin dat tegen harde financiële grenzen aanloopt, voor groepen mensen die gevlucht zijn en een nieuw bestaan willen opbouwen.

En, voorzitter, wij proefden gisteren dat de wethouder ons enthousiasme deelt, om onze talenten op de scholen, leerlingen en docenten, in het zonnetje te zetten. Laten we in 2016 de eerste waarderingsprijzen ook echt uitreiken.

Voorzitter, onze kracht ligt in onze inwoners en zeker ook in de buitenruimte. Wij hebben een prachtige stad, we hebben goud in handen en laten we in 2016 stappen gaan zetten om dit te gaan verzilveren. Te land, te water en in de lucht kunnen we  een verschil maken. Wij kijken uit naar de creatieve, kostendrukkende voorstellen om van Maassluis nog meer de stad te maken waar je als bezoeker naar toe vaart om te ervaren, net als naar de voorstellen over hoe we de boulevard kunnen afmaken. En omdat we willen aanpakken en doorpakken verwachten we deze voorstellen in het eerste kwartaal van 2016. In dat eerste kwartaal willen we ook dat de kerktoren weer veilig en open is. Na lang wachten, moeten we nu voortvarend starten met de werkzaamheden. En daarvoor is gewoon geld nodig.

Voorzitter, onze gemeente loopt in veel zaken voorop. Tegelijkertijd zien wij ook dat we niet al onze doelstellingen halen. Veel fracties hebben dit gisteren onder de aandacht gebracht. Zoals gescheiden afvalinzameling , en ook waar het gaat om stageplaatsen en om garantiebanen. Als wij anderen over de streep willen trekken, moeten wij zelf een inspirerend voorbeeld zijn. Het antwoord van de wethouder over loonkosten bij de garantiebanen was net niet waar wij op hoopten. Want als gemeente al twijfelen om het zelf te doen, hoe krijgen we de ondernemers dan zover? Wij begrijpen dat het een uitdaging is, maar hier kunnen we het verschil maken door net een stapje meer te doen. Stageplaatsen en garantiebanen zijn belangrijk om naar een betaalde baan uit te stromen en ook daarin willen wij meer ambitie. We zijn het met elkaar eens over dat dit moet, maar we hebben gisteren nog onvoldoende scherp gekregen hoe we dit daadwerkelijk gaan doen. Geen eenvoudige kost, maar wel iets waar we samen aan moeten gaan trekken.

In onze eerste termijn hebben we een warme oproep gedaan voor het zwembad en gesteld dat we de koningshof snel moeten gaan behandelen in de gemeenteraad. Maar er is meer in Maassluis, in Maritiem Maassluis. We hebben een 100 jarige Furie, en verjaardagen moeten we vieren. We hebben ook de stichting Maassluis Maritiem, de Stichting Sleepboothaven Maassluis en andere stichtingen die allemaal echt een verschil maken voor inwoners en bezoekers. Laten we onze actieve stichtingen die overlopen van de plannen, maar niet van het geld, stevig opnemen in ons citymarketingplan.

Voorzitter, het CDA Maassluis zet voor 2016 in op een jaar waarin wij met elkaar zaken oppakken en aanpakken. Een jaar waarin we net dat beetje meer doen, waarin we net die extra stap zetten om komend jaar en de jaren erna te kunnen blijven investeren in de stad en in onze inwoners. Een jaar waarin we aan de slag gaan met de voorstellen vanuit de gemeenteraad. Een jaar waarin we net iets vaker werken zoals bij de laan 40-45 en bij de crisis noodopvang van vluchtelingen. En als we dit allemaal doen, dan  kan het zomaar zijn dat we met elkaar in 2016 niet zomaar een verschil gaan maken, maar hét verschil in hoe onze stad wordt beleefd door bezoekers en inwoners.

Voorzitter, Wij staan achter de begroting, stemmen voor de begroting en hebben bovenop de begroting voor 2016 voorstellen gedaan,

Uit onze inbreng volgen de volgende moties waarvan hieronder het dictum is uitgeschreven:

Motie 1: Groene schoolpleinen, mede ingediend door alle partijen

Verzoekt het college,

 • de voordelen en het belang van groene schoolpleinen actief aan te kaarten en te wijzen op de mogelijkheden voor de herinrichting van de pleinen;
 • bij de bouw of de herinrichting van nieuwe onderwijsvoorzieningen de optie van een groen, natuurlijke schoolpleinen actief onder de aandacht te brengen;
 • de raad over de inspanningen en de daaruit voortvloeiende resultaten te informeren voor 1 april 2016.

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 2: Kerktoren,  mede ingediend door alle partijen

Verzoekt het College,

 • een bedrag van € 40.000 beschikbaar te stellen om te kunnen beginnen met de werkzaamheden;
 • de uitvoering van de werkzaamheden voortvarend ter hand te nemen zodat de toren op 1 maart 2016 weer opengesteld kan worden voor de beiaardiers en het publiek.

en gaat over tot de orde van de dag,

Motie 3:  Groepsaankoop beveiliging woningen en bedrijvenMede ingediend door PvdA, VVD, D66 en Maassluis Belang:

verzoekt het College,

 • in samenwerking met andere partner(s) een collectieve groepsaankoop voor beveiliging van woningen en bedrijven te organiseren waarvoor iedereen in Maassluis   zich vrijblijvend kan inschrijven;
 • er voor te zorgen dat inwoners een vrijblijvend persoonlijk aanbod kunnen krijgen;
 • voor de positieve invloed op de prijs ook samenwerking te zoeken met andere gemeenten voor de groepsaankoop;
 • in de samenwerking zoveel mogelijk Maassluise bedrijven te betrekken;
 • de groepsaankoop voor 1 juni 2016 te organiseren;

en gaat over tot de orde van de dag,

Motie 4: De onderwijsprijs. Mede ingediend door de PvdA, VVD, VSP, D66 en Maassluis Belang.

Verzoekt het College,

 • in overleg te gaan met de onderwijsinstellingen om samen tot een stimuleringsprijs in Maassluis te komen voor toptalenten en docenten op verschillende niveaus;
 • hierbij bestaande initiatieven te betrekken;
 • aan deze stimuleringsprijs een passende waardering te koppelen welke door de leerlingen en docenten in hun verdere (onderwijs)loopbaan gebruikt kan worden;
 • deze prijzen aan einde het schooljaar 2015-2016 voor het eerst uit te reiken.

en gaat over tot de orde van de dag,

Motie 5:  initiatieven nieuwe evenementen. Mede ingediend door alle partijen:

Verzoekt het College,

 • het proces in termen van communicatie, termijnen en verwachtingen van de vergunningsverlening nog eens kritisch tegen het licht te houden vanuit het perspectief van inwoners en organisaties die wat willen organiseren;
 • hiervoor ondersteuning te arrangeren indien gewenst van ervaren vrijwilligers die ondersteund worden vanuit de gemeente;
 • de raad hierover voor 1 maart 2016 te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag,

Motie 6: Openingstijden stadhuis. Mede ingediend door de Pvda, VVD, Maassluis Belang en D66.

Verzoekt het College,

 • een voorstel tot verruiming van de publieksbalie in de avonduren en openstelling op zaterdag uit te werken;
 • dit door verschuivingen in de huidige openingstijden aan te brengen, om de kosten zo laag mogelijk te houden;
 • een uitgewerkt voorstel naar de gemeenteraad te sturen voor 1 april 2016.

en gaat over tot de orde van de dag,

Tot slot, de gemeenteraad laat ook bij deze begrotingsbehandeling zien dat we heel goed samen kunnen werken. En door samen op te trekken, kunnen we veel bereiken:

Ik mag namens de gehele gemeenteraad twee moties indienen:

Motie 7: politiepost in Maassluis:

Verzoekt het College,

 • bestaande afspraken met de nationale politie over een goed functionerende politiepost in Maassluis te formaliseren;
 • zich blijvend en actief in te spannen voor het realiseren van een politiepost in Maassluis die de robuustheid heeft van een tweede opkomstlocatie bij met name de regioburgemeester en de regio corps-chef;
 • bij de kadernota 2017 de kosten voor de realisatie van een politiepost in beeld te brengen;
 • de raad te informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

en gaat over tot de orde van de dag,

Motie 8: De gemeenteraad trekt samen op waar het om vluchtelingen gaat, ook vanavond. Namens de gehele gemeenteraad de motie Vluchtelingen beleid.

Verzoekt het College,

 • in kaart te brengen wat van de gemeente in de breedste zin verwacht wordt om te kunnen voldoen aan de toename van het aantal statushouders in 2016;
 • samen met de betrokken organisaties een beleidsdocument op te stellen voor de langere termijn;
 • het vrijgevallen budget minderhedenbeleid in structureel budget op te nemen t.b.v. extra inspanning inburgering statushouders;
 • hierover de gemeenteraad voor 1 januari 2016 te informeren met daarbij passende actiepunten en financiële onderbouwing;

en gaat over tot de orde van de dag,

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.