15 december 2015

Raadsdebat tot instemmen locatie statushouders

Onderstaand de inbreng die ons raadslid Marcel 't Hart uitsprak tijdens de eerste termijn in het debat over de opvang statushouders in Maassluis.  

Voorzitter,

We leven toe naar de kerst, het feest van het licht voor de wereld, naar een wereld van vrede. Terugkijkend op 2015 lijkt dit beeld van vrede soms verder weg dan ooit. Het is misschien niet anders dan in andere jaren. Want ook in andere jaren was er verdriet, was er gevaar, was er moed en waren er helden. Ook in andere jaren waren er aanslagen en was er oorlog. Ook in andere jaren waren mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht. Maar in het afgelopen jaar kwam de pijn en het onrecht in de wereld heel scherp in beeld en dichtbij. 

De problemen zijn groot en complex en echte oplossingen lijken nog niet voor handen. De grootsheid van alles neemt niet weg dat we in onze stad, in de lokale politiek iets kunnen betekenen. In september konden we in de crisisopvang in de Olympiahal het verdriet aanraken en tegelijk de opluchting voelen. En nog steeds zitten de asielzoekerscentra overal in het land overvol en is het noodzakelijk dat de doorstroming sneller op gang komt. 

Het College stelt voor om tijdelijke huisvesting te bieden aan 40 mannen, vrouwen en kinderen in het voormalige klooster en in wisselwoningen aan de Mgr Bekkerslaan. Het CDA Maassluis wil die verantwoordelijkheid ook nemen. Zowel voor wat betreft de instemming als het onderhandelingsresultaat waarover u spreekt kan het college op onze instemming rekenen. We willen daarbij nog wel een aantal zaken mee aangeven:

1. “Veilig” betekent voor het CDA Maassluis dat onze nieuwe inwoners geregistreerd en gecontroleerd zijn. Onze nieuwe inwoners zijn dit, en meer nog. Ze hebben de juridische procedures doorlopen, zijn terecht vanuit hun land van herkomst gevlucht en hebben hierom een verblijfstatus gekregen. Het gaat om mensen en het was fijn om die medemenselijkheid gisteren bij de informatieavond ook te voelen en te horen bij de inwoners. We verwachten dat er niets zal gebeuren, maar die zorgen worden wel door mensen geuit. Biedt deze mensen een manier om incidenten te melden, waarschijnlijk niet nodig, maar het gevoel dat het kan, zal veel zorgen wegnemen.

2. Onduidelijkheid is er wel over de echte aantallen. Want blijft het bij de 40 mannen, vrouwen en kinderen of spreken we vanavond alleen over de eerste lichting en volgen er nog een keer 40 en wellicht nog een keer. U gaat hier ongetwijfeld niet op vooruitlopen maar wij spreken de verwachting uit dat dit een realistisch scenario is, gezien de problematiek in de wereld. Wij hechten aan een positieve grondhouding, dat Maassluis haar bijdrage blijft leveren. Een bijdrage die wij overigens al jaren leveren. We hopen dat u voor wat betreft de aantallen duidelijkheid kunt verschaffen, niet alleen vanavond maar ook in de toekomst in de communicatie naar de inwoners, de stad en de raad.

3. Ons laatste punt, uiteindelijk gaat erom dat deze nieuwe inwoners van onze stad snel door kunnen stromen naar een goede, volwaardige nieuwe woning. Dit is wel een zorg. Maassluis kent een stevig percentage sociale woningen, maar verspreid door de stad zijn er niet veel woningen beschikbaar. Wij willen voorkomen dat de doorstroming vanuit de tijdelijke opvang zich onverhoopt gaat concentreren in één wijk. Wij denken hierbij specifiek aan Sluispolder Oost. Dit is een grote, mooie wijk maar ook kwetsbaar. Wij vragen het College om vinger aan de pols te houden, en ons te informeren of de doorstroming ook gespreid kan en heeft plaatsgevonden en wat mogelijke knelpunten of oplossingen zijn.

Tot slot Voorzitter, iedere gemeente, dus ook Maassluis krijgt de komende jaren een hoger aantal gevluchte mannen, vrouwen en kinderen die moeten worden gehuisvest. Wij willen deze extra nieuwe inwoners zoals vluchtelingenwerk, Maasdelta en de gemeente al jaren doen, ook nu een goede plek bieden. Maar het stopt niet met huisvesting alleen. Wij willen de mensen die hier met verwachtingen en hoop op een beter leven naar toe zijn gereisd zijn ook kansen bieden om mee te doen in onze samenleving. En wij noemen daarom de unaniem aangenomen motie bij de begrotingsbehandeling. Die gaat erover wat hiervoor nodig is, materieel in geld maar ook immaterieel. In de motie wordt verzocht dit scherp in kaart te brengen. In de motie staat dat deze informatie voor 1 januari 2016 aan de gemeenteraad wordt verstrekt. We gaan ervan uit dat u deze motie meeneemt in de verdere uitwerking de komende weken en dat we voor de zomer de opvang evalueren om verbeteringen te kunnen aanbrengen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.