24 februari 2018

Vervolg vragen Lentiz Reviuslyceum - Lentiz VMBO Maassluis

Op 2 februari 2018 jongstleden ontvingen wij de antwoorden op de door ons gestelde schriftelijke vragen van 22 december 2017 over de ontwikkelingen rondom het Lentiz Revius Lyceum en het Lentiz VMBO.

Het CDA Maassluis hecht aan goed onderwijs op alle niveaus in goede schoolgebouwen. Wij zien net als het Lentiz meerwaarde in het oprichten van een categorale MAVO ter vervanging van de theoretische leerweg van het VMBO. Hoewel wij u danken voor de antwoorden, is uw beantwoording voor ons aanleiding tot het stellen van vervolgvragen.

 1. Bent u het met ons eens dat een kleinschalig gebouw voor een categoriale MAVO meer leerlingen aantrekt en kansen biedt om goed onderwijs in Maassluis aan te bieden? 

 2. Wilt u hierin actief meedenken en in overleg gaan met het Lentiz om zo samen te komen tot een geschikte huisvesting?

Naast aparte huisvesting voor de MAVO dringt het CDA Maassluis aan op een goed toekomstperspectief voor het VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL) en Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) in Maassluis. Het leerlingenaantal staat onder druk en onze inzet is om ook voor de toekomst een goede en aansprekende opleidingsaanbod binnen Maassluis te behouden. 

 1. Wilt u hierover in gesprek gaan met het Lentiz?

 2. Wilt u dan ook bespreken of er mogelijkheden zijn om een kleinschalige MBO opleiding te realiseren op het Kastanjedal?

 3. Bent u bereid ook ondersteuning op dit vlak aan te bieden?

Met de beantwoording heeft u ook een linkje naar de Onderwijsmonitor van februari 2017 meegezonden. Dit rapport is aanleiding voor de fractie van het CDA Maassluis tot het stellen van de volgende vragen: 
In Maassluis ontvangen leerlingen een lager schooladvies dan in Vlaardingen en Schiedam. Daarbij stromen in verhouding tot onze buurgemeenten de leerlingen vaker af naar een lager onderwijstype. 

 1. Zijn over dit onderzoek naast de Onderwijsconferentie gesprekken gevoerd met de schooldirecties?
  - Zo ja, wat is daar de uitkomst van geweest?
  - Zo nee, wilt u dit alsnog doen en de uitkomsten met ons delen?

U geeft aan in de nieuwe Onderwijsmonitor specifiek aandacht te laten besteden aan de schooladviezen. Naast de gesignaleerde verschillen tussen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn wij ook erg geïnteresseerd in de keuzes die leerlingen en ouders maken op basis van het gekregen advies. 

 • Welke school kiezen ze en welke afweging maken ze daarbij?
 • Geven de adviezen voor de basisschoolleerlingen van Maassluis inzicht in het mogelijke benodigde aanbod van het vervolgonderwijs in Maassluis?

Wij vragen u de Gemeenteraad mee te nemen in de resultaten van dit vervolgonderzoek en actief met de uitkomsten aan de slag te gaan.

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.