Makkelijker maken:

 • Waar mogelijk vergunningen omzetten naar algemene afspraken: minder rompslomp en kosten voor verenigingen en vrijwilligers.
 • Flitsvergunningen worden ingevoerd: een korte doorlooptijd en sneller duidelijkheid.
 • Samen met vrijwilligers en verenigingen organiseert de gemeente opruimacties van regels.
 • Met verenigingen en vrijwilligers worden gemeentelijke procedures nagelopen om deze eenvoudiger te maken en herhalingen eruit te halen. Uitgangspunt is dat de gemeente niet twee keer dezelfde vraag stelt.
 • In kaart brengen hoe evenementen en activiteiten eenvoudiger kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende veiligheidseisen.

Gemeente geeft ondersteuning:

 • Uitgangspunt is dat de gemeente ideeën en voorstellen vanuit de samenleving stimuleert, ondersteunt en begeleidt.
 • Als een initiatief niet haalbaar of wenselijk is, geeft de gemeente binnen zo kort mogelijke tijd de bezwaren aan en licht deze toe. Hierbij worden alternatieve mogelijkheden geboden en helderheid gegeven over het verdere traject.
 • De gemeente communiceert in heldere taal, actief en proactief, ook via sociale media.
 • Vakinhoudelijke ondersteuning is beschikbaar voor vrijwilligers die meer willen weten of ergens tegenaan lopen.
 • Goede bestuurders zijn cruciaal. De gemeente biedt opleidingen, trainingen en bijscholing aan vrijwillige besturen van verenigingen.
 • De gemeente stimuleert en ondersteunt organisaties en ondernemers die invulling geven aan de maatschappelijke stage.

Het verenigingsleven en vrijwilligers zijn van grote waarde. Kosten dragen we samen:

 • Gratis Verklaring Omtrent Gedrag voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn met minderjarigen of een afhankelijkheidsrelatie kennen.
 • Een fonds om kleine initiatieven mogelijk te maken, die gericht zijn op ontmoeting.
 • Verlaging legeskosten voor vrijwilligersorganisaties via een subsidieverordening.
 • Verenigingen kunnen ruimte in de Koningshof huren tegen maatschappelijke prijzen.
 • Onze lokale evenementen moeten ruimte en vertrouwen krijgen om bekendheid te krijgen in de stad en in de omgeving. Gemeentelijke facilitering, steun en/of subsidie wordt voor meerdere jaren verleend, onder voorbehoud van een jaarlijkse verantwoording.
 • Sportkantines mogen worden verhuurd voor maatschappelijke doeleinden, bijvoorbeeld voor wijk gebonden of wijkgerichte activiteiten. Het huidige para-commerciële beleid blijft gehandhaafd.
 • De vrijwilligersverzekering blijft bestaan.

Met elkaar voor elkaar:

 • De Culturele Raad Maassluis en Maassluise Sport Raad zijn van grote waarde voor de stad om te verbinden en voor het geven van adviezen.
 • Samen zetten we ons in tegen eenzaamheid en pesten. De gemeente biedt vrijwilligers en verenigingen hiervoor ondersteuning en trainingen aan.
 • Verbinding en samenwerking tussen culturele, maatschappelijke en sportverenigingen wordt gestimuleerd. De gemeente blijft zich inzetten om ontmoeting en netwerkmogelijkheden te organiseren, zoals het sportcafé.
 • De gemeente zorgt mede voor promotie van het culturele leven in Maassluis. Specifiek wordt ingezet op verdere versterking van de Sleepboothaven met het Sleepvaartmuseum, de Furieade en de Sleepbootdagen. Zij vormen samen het hart van ons maritieme culturele leven.
 • De gemeente neemt het voortouw om in kaart te brengen hoe we ook in de toekomst voldoende vrijwilligers behouden en hoe we samen het vrijwilligerswerk aantrekkelijk houden. 

Duurzaamheid:

 • Verenigingen en organisaties blijven papier inzamelen en er wordt gezamenlijk bekeken hoe de opbrengst vergroot kan worden.
 • De gemeente zet in op meer fietsenstallingen bij verenigingen en organisaties.
 • De gemeente gaat samen met verenigingen aan de slag om doelstellingen op te stellen voor een groenere stad. Zo kunnen we samen werken aan een groenere stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.