ZORG VOOR ELKAAR

Maassluis, de stad waar plek is voor iedereen. Waar de gemeente en de gemeenschap er is als het leven tegen zit. Waar wij zorgen voor wie ziek is en verlies kent. Het CDA Maassluis zet zich de komende vier jaar in voor een samenleving waarin niemand er alleen voor staat en iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is. Het CDA Maassluis kiest voor ruimte in de uitvoering voor persoonlijke keuzes, samenwerking en betaalbaarheid.

2.1 Inzetten op gezondheid, zorgen voor wie ziek is

Gezond mogen zijn is niet vanzelfsprekend. Niet iedereen wordt gezond geboren en velen krijgen gedurende hun leven met gezondheidsklachten te maken. Een warm en sociaal gezondheidsbeleid richt zich op het voorkomen van gezondheidsproblemen. Het is belangrijk dat we er als gemeente en gemeenschap voor elkaar zijn bij ziekte en beperkingen. 

 • Preventie en vroegsignalering van gezondheidsrei
 • Nieuwbouw van de Franciscus polikliniek
 • Aantrekken van zorg- en herstelhotels

2.2 Het meest kostbare bezit betaalbaar

Gezondheid is onbetaalbaar en tegelijkertijd moeten zorg en ondersteuning wel betaalbaar zijn. Betaalbaar en beschikbaar voor iedereen die tijdelijk of langdurig hulp nodig heeft. Zorgkosten kunnen hoog oplopen, waardoor zorg om financiële redenen vermeden kan worden. Dit mijden van zorg moeten wij voorkomen. In Maassluis zorgen wij dat wie ziek is, zorg kan krijgen en die zorg kan betalen. 

 • Beperken van eigen bijdrages
 • Geld voor de zorg ook echt aan zorg besteden
 • Collectieve verzekeringen voor chronisch zieke inwoners met een laag inkomen

2.3 Gezin & zorg

Families vormen het startpunt van ons leven waar we in liefde mogen opgroeien. Voor het CDA Maassluis is elk gezin, van welke samenstelling ook, van waarde. Met veel kinderen gaat het goed. Helaas geldt dit niet voor alle kinderen. 

 • Ouders zijn vrij in de opvoeding van hun kinderen, wanneer nodig is er opvoedingsondersteuning aanwezig
 • Geen wachtlijsten in de jeugdzorg
 • Advies, ondersteuning en mediation aanbieden om zo mogelijk de verdrietige gevolgen van een scheiding te voorkomen

2.4 Geestelijke zorg

Dementie, verwardheid of psychische aandoeningen hebben allemaal een grote impact. Impact op degene die het overkomt en impact op de omgeving. 

 • Preventie en beschikbare 24-uurs opvang, met aandacht voor omwonenden
 • Samenwerking met maatschappelijke partners voor psychiatrische zorg aan huis en ter voorkoming van zorgmijding
 • Maassluis is een dementievriendelijke stad

2.5 Persoonlijke invulling

Zorg is persoonlijk. Niet iedereen heeft behoefte aan dezelfde ondersteuning en hulp. Als algemene voorzieningen niet passend zijn, hebben inwoners de mogelijkheid om ondersteuning zelf te regelen en naar eigen inzicht vorm te geven.

 • Persoonsgebonden budgetten
 • Maatwerk in thuiszorg
 • Dagbesteding op maat

2.6 Eenzaamheidsbestrijding

Eén van de grootste uitdagingen van deze tijd is het toenemend gevoel van eenzaamheid dat mensen ervaren. Dit probleem komt bij alle leeftijdsgroepen voor. Als gemeente lossen wij het gevoel van eenzaamheid niet alleen op. We hebben hier iedereen bij nodig. Professionals en vrijwilligers, inwoners en maatschappelijke instellingen. 

 • Inzet om inwoners meer naar elkaar te laten omzien en eenzaamheid te herkennen
 • Aandacht voor de impact van grote levensgebeurtenissen
 • Aanbod voor een jaarlijks bezoek van een professional voor ouderen

2.7 Ouderen

In een zorgzame samenleving, hebben wij oog voor de kwetsbaarheid waarmee ouderdom soms gepaard gaat. Zorg- en woonvoorzieningen zijn belangrijk.

 • In kaart brengen van huidige en toekomstige welzijns- zorg- en woonbehoeften van oudere inwoners
 • Ouderenadviseurs zijn belangrijk voor het contact met ouderen en voor het regelen van praktische zaken van zorg, wonen en welzijn
 • Jaarlijks een afstemmingsoverleg met de ouderenbonden in Maassluis

2.8 Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig, intensief en onbetaald voor hun dierbare. Deze zorg is belangrijk en tegelijkertijd heel ingrijpend. Mantelzorgers schipperen voortdurend tussen hun eigen leven, het leven van degene voor wie ze zorgen en hun leven samen. Hierom is het belangrijk dat de gemeente en professionele instellingen naast de mantelzorger staan. Een goede balans is van wezenlijk belang. 

 • Mantelzorgers zijn partners in zorg. Professionele zorg en de mantelzorg moeten goed met elkaar samenwerken
 • Bieden van praktische en mentale ondersteuning voor mantelzorgers die zelf vragen over of behoefte aan hulp hebben. 
 • Mantelzorgers ontvangen een blijk van waardering

2.9 Bereikbaar

Het is belangrijk dat ons vervoer goed is georganiseerd voor inwoners met een beperking. 

 • Goede bereikbaarheid en spreiding van huisartsen
 • Vervoerssamenwerking om in Maassluis te komen tot aanvullend vervoer op afroep voor ouderen en kwetsbaren
 • Inzet op bereikbaarheid van ons gezondheidscentrum en de zorgaanbieders

 

Voor al onze plannen bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.