03 november 2019

Algemene politieke beschouwingen

Op dinsdag 12 november a.s. wordt de begroting behandeld in de gemeenteraad. In de voorliggende begroting moeten veel pijnlijke keuzes gemaakt worden, anders zouden we op een tekort van ruim 2 miljoen afstevenen. Enerzijds worden wij geconfronteerd met aanzienlijke overschrijdingen in het sociaal domein waarin hoge kosten voor de jeugdzorg opvallen anderzijds door verhogingen van cao-lonen voor personeelskosten. Deze bezuinigingen betekenen dat de zaken die we wel op de oude voet doorzetten ook goed moeten kunnen verantwoorden.

Voor het CDA betekent dit bijvoorbeeld dat, zoals in het coalitieakkoord is opgenomen, de toegevoegde waarde van Cittaslow voor onze inwoners beter duidelijk moet worden. Vanzelfsprekend binnen de bestaande financiële kaders. Ondanks de bezuinigingen blijven de gestelde doelen in ons verkiezingsprogramma, het coalitieakkoord en het collegeprogramma realistisch en haalbaar. De meerjarenbegroting laat ook zien dat we financieel nu een pas op de plaats moeten maken om vervolgens weer stappen vooruit te kunnen zetten.

Bij de afwegingen of we de begroting met de voorgestelde bezuinigingen kunnen steunen blijft voor het CDA, de inwoners van Midden-Delfland centraal staan. Iedereen doet mee, niemand valt tussen wal en schip. De speerpunten voor het CDA in 2020 zijn:

1. Goed wonen in Midden-Delfland
Het bouwen van 700 nieuwe woningen, zoals voorgenomen in ons coalitieprogramma, is noodzakelijk. We willen dat het college hier komende periode voortvarend mee aan de slag gaat. In heel Nederland wordt gesproken over de stikstofproblematiek. Ook wordt steeds meer duidelijk dat het aanscherpen van de PFAS-normen kan zorgen voor vertraging van bouw- en baggerwerkzaamheden. Wij willen van het college weten wat deze stikstof- en PFAS-problemen betekenen voor projecten in onze gemeente; kan dit tot vertraging leiden?

2. Veiligheid door zichtbaarheid
Ons veilig voelen is een groot goed en niet altijd een vanzelfsprekendheid. Zichtbaarheid op straat van politie en buurtpreventen draagt hieraan bij. Het CDA is dan ook blij met het initiatief van de buurtveiligbus en de buurtpreventieteams. De CDA-fractie vindt het belangrijk dat de € 10.000, taakstelling die in de begroting ingeboekt staat niet ten kosten gaat van buurtpreventieteams en bureau HALT. Dit conform het collegewerkprogramma waarin staat dat er doorgegaan wordt met structurele ondersteuning van buurtpreventen.

3. Een aantrekkelijke leefomgeving, stappen op weg naar een duurzaam Midden-Delfland
Het CDA wil de komende jaren aandacht vragen om de kwaliteit van de wegen op een verantwoord peil te houden. Verbeteren van de voorzieningen voor fietsers en wandelaars is belangrijk om onze positie tussen de steden gestalte te blijven geven. Daarnaast is het CDA voorstander van het ontmoedigen van doorgaand verkeer op onze wegen en het aanpakken van verkeersoverlast in de dorpen. Het CDA staat voor nuchtere kijk op een duurzame leefomgeving. Het terugdringen van CO2 en andere doelen zoals energiegebruik moet in een haalbaar tempo plaatsvinden. Naast een haalbaar tempo is ook het tijdig en zorgvuldig betrekken van onze inwoners van belang.

4. Adequate zorg op het juiste moment voor iedereen die dat nodig heeft
Ook in Midden-Delfland hebben we te maken met grote financiële tekorten in de jeugdhulp. In het afgelopen jaar is er een plan opgesteld om die tekorten op te lossen. Het CDA heeft haar vertrouwen hierover uitgesproken en aangegeven dat de toegang tot de zorg zo georganiseerd moet worden dat de jongeren naar de meest adequate zorg op het juiste moment worden geleid. Het moet voor iedereen helder worden welke zorg we belangrijk vinden om te vergoeden en welke zorg niet. De vraag naar jeugdzorg lijkt namelijk oneindig maar de beschikbare middelen zullen dat nooit zijn. Het CDA ziet dat er een tendens is om vormen van zorg te verlenen die voor de decentralisatie niet vergoed werden en wil graag weten of dit in Midden-Delfland ook aan de orde is.

De school is vaak een van de eerste plekken waar jongeren aankloppen voor hulp. Door de aanwezigheid van schoolmaatschappelijk werk op de scholen kan zwaardere hulp voorkomen. De CDA-fractie wil graag weten hoe de bezuiniging van € 11.000 op het schoolmaatschappelijk werk op het Lentiz college eruit komt te zien.

Het CDA wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving, ook kinderen die opgroeien in armoede. Alle kinderen moeten kunnen sporten, muzieklessen volgen en/of andere culturele activiteiten kunnen volgen. Het CDA neemt dan ook het standpunt in dat de financiële middelen hiervoor beschikbaar moeten blijven. De CDA-fractie wil graag weten hoe de bezuiniging van € 20.000 op de voorzieningen voor de minima eruit komt te zien of dit zou kunnen leiden tot meer doorverwijzingen naar het Maatschappelijk Team. Stichting Welzijn Midden Delfland een laagdrempelige organisatie en voor iedereen toegankelijk. Ze biedt informatie en advies, activiteiten en informatieve bijeenkomsten en hebben hierdoor een preventieve werking waardoor inzet van zwaardere en dure hulp veelal worden volkomen. De bezuiniging van € 80.000 bij SWMD is volgens het CDA wel een hele forse bezuiniging Wij willen van het college weten waar deze bezuinigingen uit bestaan en wat de risico’s voor onze inwoners zijn.

Bibliotheken zijn belangrijk, met name voor onze jeugd maar ook om laaggeletterdheid tegen te gaan. Het CDA betreurt het dat we wederom genoodzaakt zijn om op onze bibliotheken te bezuinigen en wij willen graag dat het college werk gaat maken om aanspraak te maken op de OCW subsidie voor behoud van bibliotheken in kleine gemeenten.

5. Economisch aantrekkelijk blijven en een duurzaam toekomstperspectief voor onze agrariërs Economisch gaat het goed in Midden-Delfland, dit resulteert in een zeer lage werkloosheid in onze gemeente. Door de ruime arbeidsmarkt lukt het niet altijd om bestaande vacatures op te vullen, dit geldt ook voor onze gemeente. Speciale aandacht vragen wij voor de situatie van onze boeren. Zonder de hoeders van ons veenweidelandschap zou Midden-Delfland geen bestaansrecht hebben. Kringlooplandbouw is in Midden-Delfland inmiddels realiteit en niet alleen maar toekomstmuziek. Het CDA staat pal achter onze boeren en willen dat boeren de ruimte behouden om hier duurzaam hun bedrijf voort te zetten. Ook duurzame glastuinbouw zal daarnaast voldoende ruimte moeten krijgen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.