10 november 2017

Het blijft goed toeven in Midden Delfland

Algemene Beschouwingen CDA Midden-Delfland 2018.

 Wederom is onze mooie gemeente uitgeroepen tot de meest duurzame gemeente van Nederland, de derde maal in successie, voorwaar een prestatie van niveau. Midden-Delfland is en blijft een gemeente met een uitstekend voorzieningen niveau, een gemeente waar het voor de inwoners goed toeven is.

 Financieel staat onze gemeente er prima voor, een sluitende begroting voor 2018. Ook de meerjarenbegroting is sluitend. Het CDA kiest er dan ook voor om de ingeslagen weg en het ingezette beleid op financieel gebied te continueren. Zoals gezegd een beleid met een zeer hoog niveau van voorzieningen en waar het gedachtengoed van Cittaslow passend is.

Het geld en de voorzieningen

Tijdens de jaarlijkse begrotingsbehandeling speelt geld altijd een vooraanstaande rol. Het is dan ook van groot belang om te zien wat er met het beschikbare geld bereikt wordt. Als Midden-Delfland mogen we zeer terecht trots zijn op het feit dat onze gemeente voor de derde maal in successie is uitgeroepen tot de meest duurzame gemeente van ons land. Een prestatie die we met de inzet van ons allen bereikt hebben. Daarbij is de inzet van burgers, bedrijven en verenigingen van ontzettend groot belang. Het gemeentebestuur en de ambtenaren spelen daarbij een faciliterende rol. Ons verenigingsleven mogen we bloeiend noemen en er is oog voor hen die het moeilijker hebben in onze samenleving. “Iedereen moet mee willen en kunnen doen”. Evenals voorgaande jaren blijven de belastingtarieven in 2018 gelijk aan die in 2017, met zoals gememoreerd goede voorzieningen en uitbreiding vanuit de transformatie van het sociaal domein

De mens voorop

Evenals in 2017 gaat ook in 2018 de aandacht van het CDA met name uit naar de mens in Midden-Delfland. Kansen bieden aan allen in onze gemeente en aandacht voor diegenen die zich inzetten voor hun medemens, waar zij ook vandaan mogen komen. ”Niemand tussen wal en schip” was en is het credo van het CDA. Als gemeente blijken we daar een goede invulling aan te geven. Integratie van de mens van buitenaf verdient ons aller aandacht en inzet, om ook die mensen een goed toekomst perspectief te bieden. De helpende hand voor hen die wat meer moeite hebben om mee te komen in onze samenleving. Als CDA hechten wij daar veel belang aan.  Een gemeente met een positieve grondhouding naar haar inwoners, bedrijven en verenigingen, waar “ja, tenzij” het credo is.

Dorpscentra

De drie dorpskernen vragen onze aandacht. In alle kernen is er de kans om voor de komende 50 jaar een gedegen visie en plan neer te leggen. Dat vraagt visie en vernuft, maar bovenal een gedegen aanpak om voor de drie kernen een totaalplaatje te schetsen, waar wonen, zorg , cultuur, verenigingsleven maar ook veiligheid belangrijke steekwoorden in zijn. De buitengebieden en de kleinere kernen mogen daarbij niet uit het oog verloren worden. Ook ’t Woudt, de Zweth, de Kapel en Negenhuizen krijgen onze aandacht.

De focus van het CDA in 2018

 De speerpunten voor het CDA in 2018, naast de onderwerpen die onze dagelijkse inzet vragen zijn als volgt.

+               Voortgang centrumontwikkelingen drie dorpskernen

+               Verdere inpassing van beleidsplan Sociaal Domein

+               Gemeentelijke financiën.

+               Voortgang bij de ontwikkeling personeelsbeleid.

+               Woonvisie en woonagenda.

+               Open en groen houden van ons buitengebied en de relatie stad en land verder uitbouwen.

+               Lokale economie en werkgelegenheid.

Op al deze terreinen volgen wij de ontwikkelingen en de voorstellen van het college met bijzondere aandacht. Daar waar nodig zal het CDA met eigen voorstellen en initiatieven komen.

Bespiegeling op de begroting 2018-2020

Het CDA heeft de voorstellen van het college bezien aan de hand van voorgaande uitgangspunten en beweegredenen. De lijnen tussen het collegeprogramma, de meerjarenbegroting, het coalitieakkoord en ons verkiezingsprogramma  zijn duidelijk en inzichtelijk. Het CDA bedankt het ambtelijk apparaat voor de inzet bij het tot stand komen van deze begroting. Als CDA onderschrijven wij het beleid van het college en kunnen wij ons goed vinden in de aangeboden meerjarenbegroting.

Uitwerking en beoordeling per programma/onderdeel

De vragen die we gesteld hebben aan het college naar aanleiding van deze begroting zijn naar tevredenheid van het CDA door het college beantwoord.

Financieel meerjarenplan

Het meerjarenperspectief geeft een zeer degelijke indruk. Ten aanzien van de gemeentelijke financiën is er sprake van een solide financiële structuur. Ondanks het feit dat er in  de afgelopen jaren bezuinigingen  zijn doorgevoerd blijft onze financiële positie de nodige aandacht vragen. Voor het komende jaar is een bescheiden positief saldo geraamd, “scherp aan de wind zeilen” zoals ook vorig jaar werd geschetst is daarbij een voorwaarde. 

Programma 1: vitale dorpen

Het Centrumplan Den Hoorn wacht lange tijd op uitvoering, wij vragen het college aan te zetten tot voortgang. Het is bemoedigend dat tegelijkertijd  het participatieproces is ingezet om samen met omwonenden en belanghebbenden tot een goed en veilig verkeerscirculatieplan te komen. Het centrumplan Maasland vraagt vernuft en volle inzet om tot integrale planvorming te komen, waarbij naast het oude gemeentehuis, het Kerkplein en de omgeving achter het gemeentehuis  daarbij betrokken dient  te worden. Schipluiden heeft eveneens mooie mogelijkheden om het centrum te verbeteren. Keenenburg 5, de zuidrand bieden kansen om aan de woonwensen van onze inwoners tegemoet te komen. Als CDA zijn wij benieuwd naar de status van deze plannen.

De voormalige Kistenfabriek in Maasland staat al lang leeg en ontsiert de ingang van Maasland vanaf de A20. De bestemming toeristisch-recreatief is wel opgelegd, maar niet ingevuld. Er is ruimte voor vestiging van bedrijven die daaraan invulling willen geven; voor ondernemers die onze economie willen versterken en de aantrekkelijkheid van ons gebied willen versterken.

Programma 2: bestuur en veiligheid

Veiligheid in je eigen woonomgeving is een basisvoorwaarde om plezierig te kunnen wonen. Wij zien dat dit onderwerp veel aandacht krijgt, vooral in preventieve zin. Dat vraagt een toenemende inzet van de gemeente. Met name buurtpreventie in de drie kernen dragen bij aan de veiligheid in onze gemeente. Het kordate optreden van de brandweer bij de twee heftige branden verdient alle lof en geeft vertrouwen.

Programma 3: beheer, verkeer en milieu

Verkeer Oude veiling en Maassluiseweg

Het vinden van een oplossing voor deze problematiek zien wij nog steeds als een urgente opgave. Het gaat ons hierbij vooral om de veiligheid van voetgangers en fietsers. Wij roepen het college op om samen met de gemeente Maassluis een passende en veilige oplossing te bieden.

N468

N468 is cruciaal voor de verkeersstrook door onze gemeente, maar ook voor de (agrarische) bedrijven langs de weg. De boeren zijn drager van het gebied, zonder boeren zal het gebied van karakter veranderen en staat de toekomst van het gebied op het spel. Dat vereist dat de bedrijven bereikbaar zijn, voor transport van melk, veevoer, mest voor loonwerkers met hun zware materiaal enz. de gewichtsbeperking van 20 ton is daarvoor een knelpunt, dat moet omhoog. Althans , voor de lokale gebruikers. We zitten niet te wachten op zwaar transport dat een sluiproute zoekt als de A4 vast staat. Het opwaarderen van de N468 is dus belangrijk voor ons gebied.

Milieu

Midden Delfland is dan wel duurzaamste gemeente van Nederland maar op het gebied van milieu en energiebesparing zijn nog stappen te maken. Stimulerende maatregelen vanuit de gemeente op dit gebied ondersteunen wij dan ook van harte. 

Programma 4: onderwijs

Het belang van lokaal onderwijsbeleid is inmiddels boven discussie verheven. We stoppen graag dat extra geld in de opleiding van onze kinderen. We realiseren ons dat we een ( financiële) inspanning moeten doen voor goed onderwijs en zorg moeten bieden voor kinderen die met hun ouders conflictgebieden zijn ontvlucht. Voor een goede integratie en participatie van deze kinderen  is dat cruciaal. Als we dat niet goed aanpakken, lopen we later tegen de gevolgen aan. Het college verwacht dat de extra investering voor een korte periode nodig zal zijn. Dat hopen wij natuurlijk ook, maar als het langer nodig blijkt zijn we te overtuigen van de noodzaak om daarmee langer door te gaan.

Programma 5: sociaal domein en welzijn

 In alle drie de kernen is een uitstekend niveau en een grote diversiteit aan voorzieningen. Een rijke schakering grote diversiteit aan sportclubs zorgen ervoor dat iedereen zowel prestatief als recreatief aan zijn of haar trekken kan komen. Daarnaast is er ook op cultureel gebied volop aanbod. Te denken valt aan de muziekverenigingen, zangkoren en musea etc. Het CDA vindt het van groot belang dat de faciliteiten voor deze voorzieningen op peil blijven en daar waar mogelijk verbeterd kunnen worden. Wij kunnen ons goed vinden in de onderstaande formulering van de te behalen doelen voor het sociaal domein.

·       Iedereen doet mee

·       Inwoners kunnen zolang mogelijk thuis blijven wonen

·       Ondersteuning van de zelfredzaamheid van onze inwoners.

·       Kinderen en jongeren hebben recht op de juiste zorg en hulp die voor hen noodzakelijk is.

Wij merken daarbij wel op dat zoals het er nu uitziet goed is gelukt om niemand uit de boot te laten vallen. Doordat ouderen langer in hun huis blijven wonen, is er meer hulp nodig. Huishoudelijke hulp maar ook hulp bij de zorg juist om het mogelijk te maken om langer thuis te wonen. Wij vinden dat belangrijk en daarvoor moet voldoende geld beschikbaar zijn.

Het voorgestelde nieuwe beleid van het college draagt bij aan de transformatie in het sociale domein. De invulling betreft: het vervoer ter voorkoming van eenzaamheid, preventieve budgetten voor jongeren en de uitbreiding van de formatie van stichting welzijn. Het CDA vindt deze initiatieven kansrijk en draagt bij aan het geven van lichte zorg in plaats van de zwaardere zorg.

Programma 6: economische en sociale zaken

Het economische klimaat in onze gemeente is van groot belang. Vereenvoudigen van wet- en regelgeving en het juist inzetten en benutten van de bedrijfscontactfunctionaris maken het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk om zich te vestigen en te kunnen ontplooien in Midden-Delfland. De ontwikkelingen in HarnaschPolder zijn wat dat betreft hoopgevend, er is veel belangstelling voor dit gebied. Harnaschpolder loopt vol, veel bedrijven vestigen zich, de doorgetrokken A4 bewijst zijn nut nu steeds meer transport en logistieke bedrijven zich vestigen in Harnaschpolder. Het recente bezoek heeft zicht gegeven op voortgang van de ontwikkeling. Ook veel kavels waarvoor serieuze belangstelling is. Uitzicht op vestiging van meer bedrijven, uitzicht op groeiende werkgelegenheid! De inzet van het instrument erfpacht is daarbij nuttig gebleken omdat veel bedrijven daarvan gebruik willen maken. In deze tijd blijken ondernemers te willen investeren in hun bedrijfsvoering, niet in hun bedrijfsgebouwen. Die investeringen leiden tot economische groei en werkgelegenheid. Omdat OESO nog maar twee jaar geleden liet zien dat wij in onze regio achterlopen, is die ontwikkeling erg belangrijk. Ook maakt dat de afronding dichterbij van de samenwerking in het Bedrijvenschap. We zijn dus blij met voorspoedige ontwikkelingen.

De agrarische sector, dragers van ons gebied moeten de ruimte krijgen zich te ontplooien, het opwaarderen van de N 468 speelt daarbij een grote rol. Duurzame Glastuinbouw moet de ruimte krijgen in onze gemeente, deze duurzame en innovatie sector verdiend onze bijzondere aandacht.

Het actieplan “iedereen werkt of werkt mee” speelt in op betere kansen op de arbeidsmarkt. Het CDA is het eens met deze ingezette lijn.

Programma 7: ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting

Midden Delfland is een gemeente met een opmerkelijk buitengebied tussen de grote steden. Zorgvuldig invulling geven van eigentijdse vragen vraagt een gedegen afweging. Wij  moeten de agrarische sector  blijven stimuleren te kijken naar deze omgeving en ruimte blijven bieden  voor hun ontwikkeling.

De invoering van de omgevingswet is uitgesteld. Ook zonder die wet kunnen al wel bewegingen worden ingezet zoals werken met grotere participatie van belanghebbenden en meer ruimte voor initiatiefnemers. Het CDA roept het college op om alvast meer te werken in deze geest.   

Huisvesting

De  opgestelde Woonagenda brengt duidelijk in kaart welke behoefte aan nieuwe woningen er in welke kern zijn. De woonagenda is een duidelijk document, de verwezenlijking van deze agenda is een van de speerpunten van het CDA. Met deze woonagenda sturen wij op de vitaliteit van onze kernen.  Nadrukkelijk aanwezige vraag voor voldoende kwalitatieve en betaalbare woonruimte voor starters en jonge gezinnen vraagt daarbij om extra aandacht, iets wat het CDA onderschrijft.

Erfpacht is een geschikt instrument gebleken om het starters en jonge gezinnen makkelijker te maken om een nieuwbouwwoning te verwerven. Wij vinden dan ook dat erfpacht daar waar mogelijk ingezet dient te worden.

In Midden-Delfland hebben we geen grote bouwlocaties zoals in het stedelijk gebied om ons heen. Dat hoeft ook niet: we willen ons buitengebied beschermen en bouwen vooral voor de lokale behoefte. Dat betekend dat we ons primair richten op het huisvesten voor gezinnen. Betere doorstroming biedt mogelijkheden.

Tot Slot  

Midden-Delfland is onze inspanning meer dan waard. Heel veel bewoners wonen en leven met veel plezier in onze gemeente en veel bedrijven floreren en bieden volop werkgelegenheid. Wij zijn  de Groene Long in dit druk bezette deel van ons land.  Dat vinden wij belangrijk, maar dit moet ook bij de ons  omliggende gemeenten veel waard zijn. Voor ons als CDA is dat een belangrijke drijfveer om ons ook het komende jaar weer met volle overgave in te zetten.

Midden-Delfland is het waard!!!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.