04 november 2015

Standpunt CDA Midden-Delfland over huisvesting statushouders

Het CDA Midden-Delfland staat achter de keuze van het college om in te zetten op versnelde huisvesting  van statushouders en niet op 72 uurs opvang of het oprichten van een AZC.

We onderschrijven ook om meer te doen dan de huidige taakstelling, omdat we deze mensen willen helpen bij het opbouwen van een menswaardig bestaan. Ook voorziet het CDA dat de taakstelling de komende tijd nog zal stijgen. Daarom willen we nú oplossingen realiseren, anders blijven we altijd achter lopen, wat meer problemen, meer discussies  en meer kosten oplevert.

Het CDA is voor spreiding over de kernen en binnen de kernen om een goede integratie in onze samenleving te krijgen. Dat geldt zowel voor de definitieve situatie als voor de tijdelijke situatie. Wel zien we dat we er waarschijnlijk niet aan ontkomen om in de tijdelijke situatie voorzieningen te treffen die nog niet direct tot spreiding leiden. Haalbaarheid, effectiviteit en efficiëntie van maatregelen spelen daarbij een rol.

We zien de huisvesting van statushouders niet als een geïsoleerd probleem maar we bezien dat nadrukkelijk in samenhang met de gehele problematiek rond huisvesting en sociale woningbouw.

Het CDA onderkent de zorgen van bewoners, maar hebben ook gemerkt dat er naast deze zorgen ook een breed gedragen besef is dat we oplossingen moeten bieden. Wij willen deze oplossingen samen met bewoners zoeken, in een participatief proces en we willen daar graag aan bijdragen. Wij zien de komende tijd in dat gezamenlijke proces twee sporen parallel lopen:

- Het ene spoor gaat primair over het zoeken van creatieve oplossingen, goede locaties en de aanpak op het punt van integratie en veiligheid. 

- Het andere spoor gaat om het treffen van concrete voorbereidingen voor de locatie in de Kreekzone. Dat moet ook nuttige informatie, een soort blauwdruk, opleveren voor andere locaties. Het is ook nodig om deze verkenning te doen omdat die input levert voor het andere spoor en het zorgt dat we niet onnodig tijd verliezen nadat in januari op basis van een compleet voorstel besluitvorming plaats gaat vinden. 

In januari moet duidelijk zijn welke mogelijkheden voor huisvesting van statushouders er zijn in alle drie de dorpen in Midden Delfland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.