29 oktober 2015

Zorg voor elkaar en kansen voor iedereen

Het gaat goed met Midden Delfland. Jaren van zorg over de financiën werden het afgelopen jaar al gevolgd door “gepast optimisme” over de begroting. Dit jaar zijn we minder terughoudend; we staan er financieel en inhoudelijk uitstekend voor.  Veel van de plannen van het CDA zijn gerealiseerd of in uitvoering. Door solide financieel beleid en goed rentmeesterschap staan we er met elkaar uitstekend voor in Midden Delfland. De reserves zijn toegenomen en het bedrag waarover we risico’s lopen op grote projecten is verder gedaald. Voor u als inwoner betekent dit dat de voorzieningen op peil blijven terwijl de woonlasten niet stijgen en waarschijnlijk zelfs licht gaan dalen in 2016.

Geld en voorzieningen.

Geld is een belangrijk onderwerp tijdens de jaarlijkse begrotingsbehandeling, maar nog belangrijker is wat er met het geld wordt gedaan. Ook de komende jaren zetten we dat in om de voorzieningen in onze gemeente op peil te houden of nog verder te verbeteren. We zijn er trots op dat we recent als de meest duurzame gemeente van Nederland uit de jaarlijkse monitoring zijn gekomen. Dat zegt iets over de gemeente en over de inwoners van onze gemeente. 

We scoren zo goed omdat het gemeentebestuur, de inwoners , de bedrijven en de verenigingen ook in de economisch moeilijker tijden vooral vooruit zijn blijven kijken en kansen hebben benut. Dat geeft ons nu en de komende jaren de mogelijkheden de mensen te helpen die (tijdelijk) niet voor zichzelf kunnen zorgen. “Zorg voor elkaar en kansen voor iedereen” blijft voor het CDA ook in 2016 de rode draad voor haar handelen.

Aandacht voor mensen.

Ook de komende periode gaat de aandacht van het CDA Midden Delfland daarbij vooral weer uit naar mensen. Naar  mensen die zich inzetten voor de kwaliteit van onze samenleving, naar mensen die deelnemen aan de samenleving en in het bijzonder naar mensen die zonder onze hulp niet volwaardig kunnen deelnemen.  Nu de rijksoverheid steeds meer uitgaat van de eigen kracht van mensen en steeds minder geld en hulp beschikbaar heeft voor wie dat nodig heeft, zullen we dat, nóg meer dan voorheen, in Midden-Delfland met elkaar moeten regelen. 

Vluchtelingen van over de grens zijn een bijzondere groep die onze hulp nodig heeft.  Het is een taak van de gemeente om de vluchtelingen die in ons land zijn toegelaten te helpen om een nieuw bestaan op te bouwen. Het CDA zal daar ruimhartig aan meewerken, waarbij we zoveel als mogelijk streven naar integratie in onze kernen en in onze samenleving.

Doen wat we beloven.

Vorig jaar hebben we bij de behandeling van de begroting aangegeven waar we op in wilden zetten (cursief). Wij laten u graag zien wat we het afgelopen jaar hebben gedaan met deze punten (groen).

Wij gaan voor verlaging van de woonlasten. De rioolheffing en de afvalheffing kunnen lager en het CDA wil af van een “automatische” stijging van de OZB. 

De woonlasten stijgen niet in 2016 en we hebben nu een OZB systeem dat mee beweegt met de waardeontwikkeling van de huizen en andere onroerende goederen.

De financiële reserves die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd moeten op peil blijven.

De reserves zijn (aanzienlijk) gestegen.

Het CDA is uiterst terughoudend om de N468 over te nemen in beheer en onderhoud. 

De N 468 is niet overgenomen en als het aan het CDA ligt zal dat ook niet gebeuren.

Het CDA pleit voor een milieudoelstelling met een hogere ambitie dan nu verplicht is.

Een milieu-actieplan met een veel hogere dan de wettelijke doelstelling is in behandeling.

Er wordt niet bezuinigd op het lokaal onderwijs. 

De extra bijdrage voor lokaal onderwijs is voor de komende jaren vastgelegd.

De omslag in de zorg verloopt goed, maar we reserveren wel een bedrag voor tegenvallers en voor mensen met specifieke problemen die (nog) niet  binnen de regelgeving passen gaan we op zoek naar maatwerk.

De omslag van de zorg verloopt tot nu toe zonder grote problemen maar we blijven nog wel een bedrag reserveren voor tegenvallers.

Laaggeletterdheid kan een obstakel zijn om optimaal deel te nemen aan de samenleving. Daarom zal het CDA de komende jaren veel aandacht geven om de laaggeletterdheid in onze gemeente terug te dringen.

Na een aarzelende start zijn er inmiddels veel activiteiten en veel vrijwilligers om het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken.

Wij leveren zo nodig maatwerk om werkgelegenheid en ondernemen in onze gemeente te bevorderen. Daar waar het mogelijk is zal de regeldruk verder omlaag worden gebracht en de dienstverlening aan ondernemers wordt verbeterd.

De afgelopen periode hebben we in diverse gevallen maatwerk toegepast in het ruimtelijk beleid en meer ruimte geboden voor ondernemers. Het omlaag brengen van de regeldruk is een opgave waar we langzaam resultaat boeken en waar we dus nog een tandje bij moeten zetten.

Wij verruimen de mogelijkheden om bijstandsgezinnen van een computer te voorzien.

De regels voor de bijstand zijn aangepast zodat elk gezin in de bijstand nu over een computer kan beschikken.

De woonvisie moet geactualiseerd worden. Daarbij wordt zowel aandacht gegeven aan de mogelijkheden voor jongeren om te kunnen wonen in Midden-Delfland als ook aan een breed woningaanbod voor ouderen.

De woonvisie is in procedure. Naast de mogelijkheden voor jongeren en ouderen zal ook veel aandacht worden gegeven aan sociale woningbouw in relatie tot de opvang van vluchtelingen (statushouders).

Vanwege de  inhoudelijke en financiële risico’s van enkele lopende bouwprojecten blijven we daar extra aandacht aan geven.

Het afgelopen jaar is de omvang van het vermogen waarover we risico lopen weer verder gedaald.

De focus van het CDA in 2016.

Ook voor 2016 hebben we naast onze “normale” inzet weer een aantal speerpunten waar we extra aandacht aan geven;

Wij geven meer steun aan organisaties en personen die hulp verlenen.

Wij werken aan een actuele woonvisie met duidelijke plannen voor jongeren, ouderen en sociale woningbouw voor zowel huidige woningzoekenden als statushouders.

Wij geven meer steun aan cultuur en culturele evenementen.

Wij zoeken een oplossing voor de verkeersproblemen bij de Oude Veiling in Maasland.

Wij realiseren zoveel mogelijk de doelstellingen uit het manifest van de lokale ondernemers. 

Wij investeren in personeelsbeleid en personeelsontwikkeling van het gemeentelijk personeel en gaan voor verbreding van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en verenigingen. 

Wij sturen, in verband met het opheffen van het recreatieschap  actief op een goede organisatie en uitvoering van beheer en onderhoud van de recreatiegebieden in en rond Midden Delfland.

Midden-Delfland is het waard dat wij ook het komende jaar weer met veel ambitie werken aan zorg voor elkaar en kansen voor iedereen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.