Wonen

Zorgen voor voldoende woningen, aansluiten bij wat onze inwoners nodig hebben en die ze ook kunnen betalen.

We gaan actief met de woningcorporaties aan de slag om te kijken wat we kunnen doen aan de ongewenste gevolgen van de wettelijke inkomensgrenzen die worden toegepast bij het krijgen van een woning. Als je inkomen te hoog of soms ook te laag is, kun je niet huren.

We willen verder inzetten op de flexibilisering van de woningmarkt, waarmee we voor inwoners die lastig aan een huis kunnen komen oplossingen willen zoeken. We denken daarbij bijvoorbeeld aan ‘tiny houses’. Zowel oplossingen op korte termijn, als duurzame oplossingen.

Ambities uit ons verkiezingsprogramma:

  • Voor de natuurlijke groei van de bevolking wil CDA Molenlanden zoveel mogelijk in alle kernen voldoende nieuwe en betaalbare woningen realiseren;
  • Er moeten in het bijzonder voldoende betaalbare huur- en koopwoningen zijn voor jongeren / starters op de woningmarkt en voor senioren. Juist zij moeten in Molenlanden kunnen blijven wonen;
  • De gemeente bevordert een diverse woningvoorraad. Het CDA Molenlanden zet in op levensloopbestendige wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien en mensen gezond oud kunnen worden. De gemeente voert daartoe een actief woningbouwbeleid, passend bij het groene karakter van onze gemeente;
  • De gemeente maakt met de woningbouwcorporaties prestatieafspraken over de woningentypen, de prijs en de kwaliteit van de huurwoningvoorraad, het toewijzingsbeleid en over hun bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen;
  • In de planvorming worden de inwoners van de desbetreffende kern betrokken;
  • De gemeente geeft ruimte aan collectief particulier opdrachtgeverschap. Zij ontwikkelt daarvoor heldere kaders;
  • De gemeente stimuleert dementievriendelijk wonen, zodat mensen met dementie langer in hun thuisomgeving kunnen blijven wonen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.