24 februari 2014

CDA: Het platteland mag niet op slot!

Onze regio, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, gaat op slot! De provincie wil de ‘bebouwingscontouren’  laten vallen in ruil voor ‘ bestaand stads- en dorpsgebied.' Het CDA heeft grote zorgen over deze ontwikkeling. Daarom hebben de CDA-afdelingen in onze regio op zaterdag 22 februari gesproken met twee CDA-Statenleden en onze zorgen aan hen voorgelegd met een dringende oproep het tij te keren voor het te laat is!

Met name voor de plattelandsgemeenten zijn de plannen van de provincie dramatisch. Want dat betekent dat er buiten de bestaande dorpsgrenzen in onze gemeenten niet meer gebouwd mag worden, behalve als de provincie haar goedkeuring geeft én er een maatschappelijke tegenprestatie wordt geleverd door de gemeente. Maar wat er dan precies bedoeld wordt met ‘maatschappelijke tegenprestatie’ wordt nergens duidelijk… Dit nieuwe beleid dat de Provincie Zuid-Holland wil doorvoeren staat haaks op datgene dat het CDA wil!

Het CDA strijdt voor mogelijkheden tot uitbreiding om ons gebied leefbaar te houden. Daarvoor moet er ruimte zijn voor ontwikkeling. Dat betekent ruimte voor vraaggerichte woningbouw (snel kunnen leveren), voorzieningen en bedrijfsontwikkeling. Het voorgenomen beleid zal zorgen voor het tegendeel en tast de leefbaarheid van onze kernen aan.

Daarnaast hebben wij er grote moeite mee dat reeds gevestigde detailhandel niet meer kan uitbreiden. Om de leefbaarheid van onze kernen te waarborgen is het belangrijk dat de aanwezige detailhandel de mogelijkheid krijgt zich naar hun wens te ontwikkelen. Wij mogen al blij zijn met onze ondernemers die onze dorpen voorzien van detailhandelsvoorzieningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.