16 september 2014

CDA kritisch over aanbesteding leerlingenvervoer

CDA Molenwaard heeft vanavond mondelinge vragen aan het college gesteld over de meest recente aanbesteding van het leerlingenvervoer. Volgens raadslid Jonette Korevaar zijn de ouders en de gemeenteraad te weinig betrokken en geïnformeerd. "Betrokkenen horen goed geïnformeerd te zijn, juist als het gaat over het vervoer van kwetsbare kinderen."

Jonette Korevaar: "Op maandag 8 september heeft het CDA naar aanleiding van een brief van de gemeente aan de ouders over het leerlingenvervoer schriftelijke vragen gesteld. In de loop van die week ontvingen wij signalen dat er niet alleen de laatste weken problemen zijn om het vervoer voor 1 september te regelen, maar dat de afgelopen maanden echt fundamentele zaken gewijzigd zijn. Wij zijn verbaasd dat wij als raad daar niet in betrokken zijn. Zonder ons te informeren is de samenwerking met het oudercollectief gestopt en als gevolg daarvan moest het leerlingenvervoer opnieuw worden aanbesteed. Welke kwaliteitseisen en voorwaarden zijn gesteld? Hoe is er rekening gehouden met ervaringen en wensen van ouders? De signalen die wij opvangen wekken de indruk dat ook de ouders minimaal geïnformeerd en betrokken zijn. Betrokkenen horen goed geïnformeerd te zijn, juist als het gaat over het vervoer van kwetsbare kinderen."

Het CDA stelde de volgende vragen:

1. Waarom is de communicatie zo minimaal, zowel naar betrokkenen als naar de raad? Waarom weten wij als raad niet van ontwikkelingen en keuzes, wat zijn de ontwikkelingen en keuzes, welke gevolgen hebben de keuzes voor betrokkenen en voor de gemeente.

2. Wat is de onderbouwing voor de keuze om de uitvoering van het leerlingenvervoer naar de gemeente te halen.

3. Hoe en wanneer gaan we de uitvoering van het leerlingenvervoer weer aan de betrokkenen over laten?

Antwoorden wethouder Ozdere:

1. De gevolgen van een aanbesteding zijn dat de verschillende percelen aan andere vervoerders worden gegund. Voor de ouders en leerlingen betekent dit vooral (de gewenning aan) een andere chauffeurs. Voor de gemeente betekent dit dat men weer opdrachtgever wordt met rechtstreekse invloed op de (naleving van) kwaliteitseisen en een juiste facturering.

2. De ervaringen van de gemeente met de stichting zijn negatief. Per 1 augustus 2010 werden de bestaande contracten van de gemeenten met de vervoerders ongewijzigd (=beleidsarm) door de stichting overgenomen. Omdat de stichting voortaan opdrachtgever werd, waren afspraken over verdere doorontwikkeling nodig. Essentiële afspraken werden niet nagekomen:
- Om niet aan de aanbestedingsplicht te hoeven voldoen moesten de facturen van de vervoerders door de stichting worden betaald en bij de gemeente worden gedeclareerd. De stichting inde bij de vervoerders een vergoeding voor de kosten van de organisatie van het vervoer. Het noodzakelijke inzicht in de financiën van de stichting ontbrak door afwezigheid van een financieel jaarverslag en een accountantsrapport.
- In 2013 werden de facturen door de stichting met grote vertraging aan de vervoerders betaald. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenten de vervoerders rechtstreeks gingen betalen.
- Het stichtingsbestuur, ook wel het oudercollectief genoemd, werd niet uitgebreid met deskundigen en een vertegenwoordiging van ouders. De bestuurder was in toenemende mate onbereikbaar en kon dan ook niet ter verantwoording worden geroepen op het niet nakomen van afspraken. De ouders daarentegen waren tevreden over het vervoer en de vervoerders. Dit bleek ook uit jaarlijkse  tevredenheidsonderzoeken van de stichting. Bij de gemeente kwamen ook nauwelijks klachten binnen. De stichting had iemand aangesteld voor de organisatie van het vervoer en als aanspreekpunt voor ouders en gemeenten. Dit was goed geregeld. Er was continuïteit in het vervoer omdat er steeds met dezelfde vervoerders contracten werden afgesloten. Contacten met de stichting waren er niet. Voor de vertegenwoordiging van ouders bleek ook de stichtingsbestuurder onbereikbaar voor informatie.

3. Zeker. In het aanbestedingsdocument zijn kwaliteitseisen opgenomen. Het inzetten van een vaste chauffeur wordt hierin nadrukkelijk genoemd. Naast andere eisen voor de chauffeur zijn er ook eisen voor het voertuig. Aan de hand van aan te leveren documenten beoordeeld in welke mate de vervoerder kan voldoen aan de kwaliteitseisen. Dit speelt naast de prijs een belangrijke rol in de gunning. Binnenkort wordt de implementatie van het leerlingenvervoer volgens de gehouden gezamenlijke aanbesteding door de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard en Zederik geëvalueerd. Over de uitkomst wordt de raad nader geïnformeerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.