31 januari 2016

Draagvlak is essentieel bij opvang statushouders

In de besluitvormende raadvergadering is besloten om een onderzoek in te stellen naar de mogelijke opvang van statushouders in de gemeente Nieuwkoop. Onafhankelijk van het onderzoek, is communicatie met alle betrokkenen voor het CDA een belangrijke richtlijn. Draagvlak binnen een buurt of kern is essentieel om te komen tot goede huisvesting van deze statushouders.

In aanloop naar dit onderzoek, zijn er verschillende inloopsessie geweest en zijn er veel inspraak reacties geweest in de raadvergaderingen. Dit laat zien dat dit onderwerp nog meer de nadruk moet liggen op communicatie en duidelijkheid. Iedere nieuwe stap dient helder gecommuniceerd te worden. Daarom heeft de CDA-fractie ervoor gekozen om tegen het voorstel van de VVD en de SGP-ChristenUnie te stemmen, om zonder inspraak nieuwe locaties aan het onderzoek toe te voegen.

Uit alle inspraak reacties bleek een nadrukkelijke wens om te kijken naar gespreide huisvesting. Dit heeft zowel betrekking op spreiding over alle kernen van de gemeente, als mogelijke bewoning door niet-statushouders. Daarom is door het CDA een aantal wijzing voorstellen gedaan met het doel om deze spreiding te onderzoeken en mee te nemen in het uiteindelijke voorstel. Om snelle en goede integratie in de samenleving mogelijk te maken, zullen statushouders midden in buurten moet worden opgevangen. Een te grote groep op één locatie is, zowel voor de omwonenden als voor de statushouders zelf, onwenselijk. Beide groepen zijn meer gebaat bij kleinschalige opvang, met veel contacten met de buurt. Dit is alleen mogelijk wanneer de opvang gespreid kan worden in de verschillende kernen, midden tussen de inwoners van onze gemeente.

Hierbij is het heel belangrijk om te realiseren dat de draagkracht van iedere kern anders is. Er zijn geen vaste getallen die aangeven hoeveel mensen waar kunnen komen wonen. Het CDA heeft daarom in het onderzoek laten opnemen dat moet worden gekeken naar de maatschappelijke en economische draagkracht van een kern. Zo moet worden bepaald hoeveel huisvesting voor statushouders mogelijk is.

Wij zien bij de opvang voor statushouders een taak voor iedereen. Wij geloven in de kracht van de inwoners van onze gemeente. Vele statushouders zijn al in Nieuwkoop komen wonen en maken inmiddels onderdeel uit van onze buurten, wijken en verenigingen. In dit proces heeft de gemeente de taak om samen met professionals (en waar mogelijk vrijwilligers) het integratieproces snel te starten. Met de hulp van de gemeente, vrijwilligers, professionals, statushouders en andere overheden, kunnen wij dit proces op een goede manier vormgeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.