Land- en Tuinbouw

Dagelijks zorgt de land- en (glas)tuinbouw voor onze eerste levensbehoefte; goed, gezond en veilig voedsel. De sector is van groot belang voor de Nieuwkoopse economie en werkgelegenheid. Nieuwe ontwikkelingen in deze sector, vooral op het gebied van kennis en innovatie moeten ruimte en aandacht krijgen.

Het Groene Hart staat de komende jaren voor enkele uitdagende vraagstukken. Zo staat het thema bodemdaling al enige jaren op de agenda bij provincies en gemeenten en zorgt de klimaatverandering voor de vraag naar waterberging.

CDA Nieuwkoop ziet volop toekomst voor onze boeren. Dit vooral vanwege de goede agrarische structuur en vruchtbaarheid van de bodem. Daarnaast kenmerkt ons gebied zich door openheid, groen, rust en ruimte. Belangrijke kwaliteiten voor de inwoners, recreanten en toeristen, vooral uit de drukke Randstad.

Wat doen wij voor de land- en tuinbouw?

  • Blijven ondersteunen van de land en tuinbouw met een (provincie) grensoverschrijdende visie in de Greenport Aalsmeer. De Greenport bundelt kennis en kunde van vele partijen om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken.
  • Ondersteunen van het Groen Onderwijscentrum. Binnen het Groen onderwijscentrum werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen. Groen onderwijscentrum verbindt beroepsopleidingen van mbo- en hbo scholen en bedrijven met elkaar. Doel is de groei van het aantal jonge mensen dat kiest voor een carrière in de groene sector te versterken. Maar ook om een betere aansluiting tussenonderwijs en praktijk te realiseren. Zij doet dit door het organiseren van evenementen, Go cafés, cursussen etc.
  • De gemeente moet duurzaamheid en de energietransitie in de tuinbouwsector stimuleren. Bijvoorbeeld door snelle vergunningverlening voor aqua-re-use, het gebruik van biobrandstoffen, het plaatsen van zonnepanelen en de aanleg van aardwarmteprojecten.
  • Het CDA blijft zich volledig inzetten voor ontwikkelingsmogelijkheden aansluitend op het huidige Nieuw Amstel, Nieuw Amstel oost. In lijn met de afspraken in het huidige collegeprogramma. De concentratie van de glastuinbouw is sinds de start van de nieuwe gemeente Nieuwkoop een speerpunt geweest. De sanering van de Noordse buurt is mede door inzet van het CDA goed afgerond. De mogelijkheid voor de glastuinbouw om zich in ons gemeente te blijven ontwikkelen is ook onderdeel van het ingezette beleid.
  • Wij ondersteunen het initiatief van de LTO afdeling Alphen-Nieuwkoop met de Toekomstvisie Groene Hart Noord 2030. Het CDA gaat graag met de sector verder in gesprek om de kansen uit deze visie te benutten.
  • De maatschappelijke wens om de natte kant van de Paradijsweg transformatiezone te maken verplicht de overheid tot een actieve rol om te zoeken naar instrumenten om sanering en verplaatsing mogelijk te maken. Dit geldt ook voor initiatieven om solitair gelegen glastuinbouwbedrijven te saneren. Voor het CDA is dit de lijn voor de komende raadsperiode.
  • Wij zijn positief over de inspanningen van de Greenport Aalsmeer om door regionale samenwerking te komen tot versterking van de glastuinbouw, ook in Nieuwkoop.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.