Ondernemers

Ondernemers zijn de belangrijkste schakel binnen de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid en welvaart. Wij kiezen voor ontwikkeling en groei die in alle opzichten duurzaam en innovatief is. Hierbij hoort vertrouwen en duidelijkheid. De gemeente ondersteunt, maar staat niet in de weg. Dit hoort bij een modern ondernemersklimaat. Er moet gewerkt kunnen worden.

  • Nieuwkoop speelt een belangrijke rol voor de regionale economie en werkgelegenheid. Het aantal arbeidsplaatsen op de bedrijventerreinen is relatief hoog en de kwaliteit op de terreinen is goed. Wij ondersteunen versterking van de bedrijfsterreinen en de samenwerking van Nieuwkoop met VON (Verenigde Ondernemers Nieuwkoop).
  • Verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Schoterhoek 2 nauwgezet volgen.
  • Leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden gebruiken om startende en kleine ondernemers te huisvesten. Daarbij kan de gemeente samenwerken met banken, lokale vastgoedeigenaren en de Nieuwe Leegstandswet toepassen.
  • Organiseren en stimuleren van ontmoetingen tussen ondernemers. Zo komt naar ons idee innovatie op gang op het gebied modernisering, verduurzaming, renovatie en gezamenlijke promotie.
  • Samenwerkingsinitiatieven van ondernemers (bijvoorbeeld het oprichten van een Bedrijfs Investerings Zone of een Ondernemersfonds) honoreren door ondersteuning, promotie en zo nodig een financiële bijdrage. Het ondernemersloket kan een centrale rol vervullen in samenwerking met de accountmanager van de gemeente voor advies en de rol van aanspreekpunt op zich nemen.
  • Creatief toepassen van regels op het moment dat flexibel ondernemerschap dat nodig heeft.
  • Ondernemers moeten meer ruimte krijgen om te ondernemen met aandacht voor de omgeving. Spelregels hiervoor moeten worden opgenomen in de Omgevingswet, die 2020 van kracht wordt.
  • Samen met lokale en regionale partners onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om (bedrijfs)gebouwen onderdeel te laten zijn van een circulaire economie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.