CDA Regiotour Noord-Brabant

Financiën

Een sluitende begroting is voor het CDA uitgangspunt van financieel beleid, net als efficiënt omgaan met de beschikbare publieke middelen. Dit zal een zeer grote opgave betekenen nu de rijksbijdrage aan de gemeente daalt. De planning- en controle cyclus die de raad de gelegenheid geeft dit nauwgezet te volgen dient uitlegbaar en navolgbaar te zijn voor onze inwoners.

De OZB mag niet stijgen behoudens de inflatiecorrectie. Dit zal kritisch door het CDA gevolgd worden.De heffingen voor het opruimen van afval en het gebruik van het riool moeten worden berekend vanuit de kosten die hiervoor worden gemaakt. Dat betekent dat hogere en lagere kosten zullen worden doorberekend in het tarief. Goed gedrag moet lonen. Bijvoorbeeld: indien burgers goed gescheiden inzamelen levert dat een besparing op, die teruggezien moet worden in het tarief.De gemeentelijke organisatie wordt voortdurend bezien op efficiënt en effectief handelen.Door het overhevelen van taken van het Rijk naar de Gemeente onder het gelijktijdig korten van het budget is het onmogelijk om de taken op een zelfde wijze te blijven uitvoeren. Het CDA kiest er niet voor om op de gebruikelijke werkwijze te gaan korten maar wenst in samenspraak met direct betrokkenen te komen tot een andere effectiever werkwijze.Gronden die ooit zijn aangekocht voor woningbouw dienen gereserveerd te blijven, zodat toekomstige behoefte aan woning bouw kan worden opgevangen.Het CDA is tevreden met de huidige keuze voor het gemeentehuis. Er is geen behoefte aan een nieuw gemeentehuis. Het CDA ziet mogelijkheden voor het inzetten van flexwerken, elektronische dossier behandeling etc. om de druk op de huisvesting t.g.v. nieuwe taken te ondervangen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.