Omgeving, natuur en recreatie

Met de nieuwe gemeente Nieuwkoop is een duidelijk herkenbare en unieke gemeente ontstaan, die zich vooral kenmerkt door de diepe polder in het midden en de dubbele ring van hooggelegen waterlopen. Het gebied wordt verrijkt met de Nieuwkoopse en de Langeraarse plassen. Het CDA wenst dit unieke karakter volop te benutten en te beschermen.
De gemeentelijk vastgestelde structuurvisie 2040 geeft de komende jaren richting aan de ruimtelijke ontwikkelingen. Het unieke karakter van Nieuwkoop wordt daarin geborgd en tevens verder uitgewerkt door dynamiek door te laten ontwikkelen in het noorden en de natuurontwikkeling vooral te richten op het zuiden. De Groene Jonker, Ruygenborg en natuurlijk de Nieuwkoopse- en Langeraarse plassen zijn natuurgebieden om trots op te zijn.
Binnen de Randstad moet de gemeente een eigen unieke positie verkrijgen. Nieuwkoop claimt nadrukkelijk een actieve rol het Groene Hart. Daarbij past ook een educatief element zoals verzorgd door Natuurmonumenten, streekmusea, Agrarische bedrijven maar ook de Locale Educatieve Agenda.
Het CDA wil deze ontwikkelingen versterken, vooral door mensen hiervan op gepaste wijze te laten genieten. Wij zetten daarom in op het volgende:

Bijeenbrengen van functies en opruimen verrommeling geldt als vertrekpunt. Voorbeeld zijn de transformatieplannen voor de natte kant van de Paradijsweg waar glastuinbouw ruimte zal maken voor recreatie en wonen.Het mooie van de gemeente toegankelijk te maken voor de inwoners. Hierbij kan gedacht worden aan het ontsluiten van de hooggelegen waterlopen voor wandelaars, fietsers en misschien zelfs kleinere pleziervaart.Vaart maken met publieke zwem/recreatie plaats aan het Meijepad.Verdere ontwikkelen van hoogwaardige recreatie rondom het knooppunt Aarweide. Meer in het bijzonder het ontwikkelen van een maritiem knooppunt.In natuurgebieden alert zijn op dieren en planten die de volksgezondheid negatief kunnen beïnvloeden.Verouderde glastuinbouwgebieden zullen zo mogelijke andere functies krijgen en hoogwaardige, duurzame nieuwe gebieden moeten worden gecreëerd. Het CDA zal zich ten volle inzetten om de nodige wijzigingen te realiseren.Het CDA is tegen evt. (proef)boringen naar schaliegas. Dit omdat onze waterhuishouding daarvoor te complex is en er geen enkel risico mag worden genomen. Het CDA hecht aan het rentmeesterschap, we werken aan een goede aarde voor onze kinderen.De behoefte aan voorzieningen voor de recreant dient permanent gevolgd te worden maar vanuit eigen identiteit en draagvlak van de gemeente. Kleinschaligheid is uitgangspunt.Natura 2000 en Habitat richtlijnen dienen gerespecteerd te worden vanuit de uitgangspunten van behoud van natuur, maar het CDA is kritisch op de uitwerkingen die eventueel belemmerend werken op ons eigen beleid t.a.v. recreatie, wonen en ondernemerschap. Afwegingen ter zake horen thuis in de gemeenteraad en niet op tekentafels in Brussel of Den HaagDe stimulering van de recreatie kan gecombineerd worden met de voornemens voor versterking van ondernemingen en werkgelegenheid. Bijvoorbeeld Bed & Breakfast voorzieningen.Stimulering van recreatie en het kennismaken met de fraaie ligging en natuur van Nieuwkoop is ook van belang om mensen naar Nieuwkoop te doen verhuizen. Dit versterkt dan weer de leefbaarheid en het behoud van voorzieningen.De recreatie in Nieuwkoop en de regio is gebaseerd op een zekere kleinschaligheid. Maar mag wel landelijke furore hebben zoals de grote schaatstochten en de zeiltochten (Regenboog- evenement).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.