Ondernemen, werkgelegenheid en economie

Bedrijven

Het economisch profiel van Nieuwkoop laat zien dat de bedrijvigheid in onze gemeente zich vooral toont in de doorontwikkeling van de historische maakindustrie. De metaalindustrie is nog altijd in veel bedrijven zichtbaar, zowel in het maken van producten als in het verlenen van diensten die gerelateerd zijn aan de metaal. De andere grote economische peiler is die van de tuinbouw die van origine ook een grote rol speelt in onze gemeente als het gaat om werkgelegenheid en ruimtegebruik. Veel tuinbouwbedrijven richten zich op de potplantenproductie, waarvoor het vestigingsklimaat te midden van de Greenport optimaal is. De Nieuwkoopse bedrijven kenmerken zich door het handelen in niche-producten, dan wel op niche-markten, met gedreven ondernemers, vaak georganiseerd als familiebedrijf, historisch gegroeid – inspelend op kansen. Ze kiezen voor Nieuwkoop als vestigingsplaats vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid.
Houden wat je hebt en dit versterken en stimuleren is wat het CDA betreft het parool. Het CDA ziet vooral kansen dit vestigingsklimaat te versterken door bedrijven ruimte te geven te groeien op hun locatie. Een goed voorbeeld daarvan is onze steun aan een metaalbedrijf die vanwege de economische vraag naar een efficiënter logistiek systeem moest overstappen naar een hogere hal. Met de ontwikkeling van Schoterhoek II kunnen knelpunten worden opgelost voor bedrijven die tegen hun grenzen oplopen op de plek (vaak in een dorpskern) waar zij nu gevestigd zijn. Het particuliere bedrijventerrein van Koeleman biedt schuifruimte en dus kansen voor doorstroming voor de bedrijven in en rondom Ter Aar en kan ook nieuwe, aanvullende bedrijvigheid naar Nieuwkoop brengen.
In zijn algemeenheid is de structuurvisie 2040 van de gemeente Nieuwkoop uitgangspunt voor de ontwikkeling van tuinbouw- of bedrijfsgebieden naast woon- en recreatiegebieden.
Het CDA zal zich in de komende periode vooral hard maken voor de volgende zaken:

Goede uitvoering van algemene zaken die ondernemers ontzorgen: ondernemersloket, deregulering, goede overlegstructuur met korte lijnen, ruimte en duidelijkheid in bestemmingsplannen.Initiatieven op gebied van innovatie, duurzaam energiegebruik, duurzaam ruimtegebruik faciliteren en zo mogelijk (actief) ondersteunen. Wij denken bijvoorbeeld aan gezamenlijke aanvragen voor glasvezel, revitalisatie, maar ook aan het helpen opzetten van een ondernemersfonds en/of een v.v.e.Gezamenlijke aanpak en ontwikkeling van duurzaam gebruik van energie zal bij alle initiatieven de inzet zijn. De stichting DON, Duurzaam Ondernemend Nieuwkoop, die al enige jaren als initiatiefnemer op dit gebied werkzaam is, wordt door het CDA toegejuicht. Wij hopen dat het lukt om dit initiatief verder te brengen, en zijn bereid daarin mee te denken.Verbinden van onderwijs en ondernemen, vooral op gebied van vraagstukken in de metaalsector en Groene Hart. De instrumenten Metaalvakschool en Groene Hart Academie moeten dus wat ons betreft blijven bestaan, zo nodig met regionale partners. Ook de VMBO opleiding van het Ashram College Nieuwkoop dient hier nadrukkelijk bij betrokken te zijn.Binnen Greenport Aalsmeer is Nieuwkoop een belangrijke producent van het segment potplanten en seizoen producten. Daarnaast kan Nieuwkoop een proeftuin bieden voor onderwijsexperimenten van het Groen Onderwijs Centrum in combinatie met projecten van de Groene Hart Academie.Concentratie van glastuinbouw is het beste voor duurzame en rendabele (glas)tuinbouw. Daarom is het CDA voorstander van gestage, organische ontwikkeling naar één concentratiegebied (glas)tuinbouw in onze gemeente. Uitbreiding van Nieuw Amstel in oostelijke richting (Nieuw Amstel Oost) is daarvoor de geëigende weg.Verbreding van streekeigen ondernemingsactiviteiten, zoals zorgboerderijen, poldersport en productie en verkoop van streekeigen producten wordt gestimuleerd, ook aan huis.

Detailhandel

De detailhandel staat als gevolg van internetaankopen en de economische recessie onder druk. In Nieuwkoop hebben detaillisten het moeilijk. Zij verdienen steun en mogelijkheden om voldoende klandizie te trekken en te overleven. Het CDA zal zich inzetten voor het behoud van voldoende winkelaanbod, zodat ook de gespecialiseerde middenstander, die door het winkelend publiek gewaardeerd wordt, in zijn ondernemerschap niet belemmerd wordt. Dit doen wij door:

Bestemmingen voor detailhandel in de centra van onze dorpen zo veel mogelijk behouden.Initiatieven van winkeliers om klanten te trekken ondersteunen.Ruimte geven aan ambulante handel, zo veel mogelijk nabij winkels ter versterking van het aanbod voor de klant.Ruimte bieden aan evenementen, thema-markten e.d. op pleinen in de dorpen.Voldoende parkeerruimte voor klanten.Het CDA is geen voorstander van een ongeclausuleerde verdere openstelling op zondag. In het kader van leefbaarheid is de mening van de omwonenden, het personeel en verenigingen essentieel voor de randvoorwaarden voor opstelling op zondag. Het CDA is tevreden met de huidige regeling ten aanzien van de zondag openstelling voor winkeliers.

 

Arbeidsmarkt

Daar waar de gemeente werk kan uitbesteden zal in het programma van eisen aandacht zijn voor de inschakeling van werkzoekende of arbeidsgehandicapten in onze gemeenten.Het CDA verwacht dat de Werkpleinen (arbeidsvoorziening) beter is staat zullen zijn, op basis van nieuwe afspraken tussen gemeenten en sociale partners om bedrijven met vacatures en werkzoekenden aan elkaar koppelen.Het CDA hecht waarde aan voldoende stage mogelijkheden voor scholieren. Specifiek voor vmbo/mbo niveau, zij kunnen daarna als vakkracht voldoende werk vinden in onze regio.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.