Openbare orde en veiligheid

Nieuwkoop is volgens de statistieken een veilige gemeente. Voor de inwoners telt echter het gevoel van veiligheid. Om die reden blijft veiligheid voor het CDA nog hoge prioriteit. Gevoelens van onveiligheid dienen serieus genomen te worden en te worden bestreden.
Verbetering van openbare orde en veiligheid moet plaatsvinden door de inwoners en de gemeente gezamenlijk. Iedereen heeft hier zijn verantwoordelijkheden. Belangrijk daarbij is dat wij elkaar blijven aanspreken op gedrag en fatsoen. Respect naar mensen die publieke functies uitoefenen spreekt voor zichzelf.
(Overmatig) alcoholgebruik, met name onder de jeugd, blijft voor het CDA een bron van zorg. Vanuit het oogpunt van de gezondheidszorg, maar ook omdat het tot veel overlast leidt, variërend van vandalisme tot agressief gedrag. Preventie van alcoholgebruik onder de 18 jaar of van bovenmatig alcohol gebruik boven de 18 jaar is van groot belang. Dit moet beginnen op scholen. Maar ook bij horecagelegenheden moet hier aandacht voor zijn, bijvoorbeeld door entreecontrole, geen verstrekking aan 18-minners en toezicht op gebruik en gedrag. Ook het drinkgedrag in kantines valt onder dit onderwerp waar in overleg met de verenigingen een beleidslijn voor wordt opgesteld.
Aanpak voor verbetering veiligheid vergt een goed contact met de inwoners en zichtbare maatregelen. Het CDA zet zich in voor op de volgende punten:

Veiligheid als vast thema in de overleggen tussen gemeente en dorpsraden. Hiermee kan waardevolle informatie worden verzameld.Als initiatiefnemer voor BURGERNET, blijft het CDA alert op de mogelijkheden en stimuleert deelname. Duurzaamheid en veiligheid gebruiken als toetssteen bij de kwaliteit van de inrichting van publieke ruimten.De juiste prioriteiten stellen op het gebied van handhaving en deze vervolgens zichtbaar maken. Het beleid handhaving, bijvoorbeeld van de APV, zal worden voortgezet.De ingezette lijn om bijvoorbeeld bij evenementen herkenbaar toezichthouders in te zetten wordt door ons gesteund.Onderzoeken of toekomstige mogelijkheden voor bestuurlijke strafbeschikking bij het beboeten van veelvoorkomende overtredingen, bijvoorbeeld bij foutparkeren en overlast, ingezet kan worden in Nieuwkoop. Wij zullen initiatieven voor veiligheid op bedrijfsterreinen ondersteunen.In navolging van de maatregelen om schenkgedrag aan 18-minners te voorkomen, zullen we de komende periode met verenigingen in gesprek gaan over voorkoming van overmatig alcohol gebruik in kantines.Ten aanzien van brandveiligheid zet het CDA in op naleving van de eisen op aanrijdtijden, voldoende personeel bij de brandweer – zowel professionals als vrijwilligers en toezicht op brandveiligheid van gebouwen, zowel bij devergunningverlening, als bij de uitvoering.De gemeente dient in goed overleg met Provincie en het Waterschap de kwaliteit van onze (veen) dijken te garanderen.Water overlast dient ten alle tijden te worden voorkomen. Voldoende waterberging moet blijvend worden gemonitord.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.